File: predlozk.cat

package info (click to toggle)
ispell-czech 20040229-5.2
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid, stretch
  • size: 3,588 kB
  • ctags: 5
  • sloc: perl: 703; makefile: 76; sh: 43
file content (236 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,955 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
v
ve
u
do
z
ze
k
ke
od
ode
na
s
se
p�ed
p�ede
za
zpoza
poza
nad
nade
pod
pode
vn�
p�i
zpod
p�es
p�ese
bez
beze
m�sto
krom�
vyjma
o
ob
spolu
bl�zko
skrz
skrze
uprost�ed
doprost�ed
zprost�ed
st�edem
mezi
vevnit�
uvnit�
dovnit�
zevnit�
vnit�kem
zvnit�ku
zvnit�ka
vnit�ku
vnit�ka
nedaleko
nap���
pobl�
kol
kolem
kolkolem
okolo
pod�l
dle
podle
vedle
mimo
stranou
daleko
zdaleka
bokem
zboku
vespod
vespodu
dospod
dospodu
odspodu
odspoda
spodem
naspod
naspodu
zespoda
zespodu
navrchu
navrch
svrchu
vrchem
proti
naproti
oproti
b�hem
v pr�b�hu
pr�b�hem
�derem
v p�li
v procesu
u p��le�itosti
hodinou
dnem
rokem
p�l�
od p�li
od p�le
okam�ikem
do poloviny
do okam�iku
versus
kontra
zponad
zeza
ponad
v��i
po
pro
ku
kup��kladu
ku p��kladu
ku prosp�chu
kupodivu
kv�li
k v�li
d�k
d�ky
navzdory
nehled� na
nehled�c
bez ohledu na
v souladu s
po dobu
po��tkem
za��tkem
koncem
na konci
�vodem
na prahu
z�v�rem
po��naje
po��naj�c
od konce
do za��tku
do konce
kon��c
kon�e
z d�vodu
n�sledkem
za p���inou
z titulu
v d�sledku
vlivem
z�sluhou
vinou
za ��elem
pro pot�ebu
pro pot�eby
v z�jmu
ve prosp�ch
pot�eby
pod podm�nkou
za podm�nky
za p�edpokladu
v p��pad�
za cenu
vzdor
pomoc�
formou
na z�klad�
prost�ednictv�m
na b�zi
na principu
po vzoru
ve form�
ve srovn�n�
ve spolupr�ci s
v sou�innosti s
v protikladu k
na rozd�l od
pod z�titou
pod veden�m
z�rove� s
ve vztahu k
co do
ohledn�
s ohledem
vzhledem
ze stanoviska
z hlediska
po str�nce
ve smyslu
v duchu
v intenc�ch
vych�zeje z
vych�zej�c z
p�ihl�eje k
p�ihl�ej�c k
s p�ihl�dnut�m k
v rozporu s
v n�vaznosti na
v z�vislosti na
se z�etelem k
bez z�etele k
nehled� k
nehled�c na
nehled�c k
a� na
v�etn�
po��taje v to
po��taj�c v to
nevyj�maje
nevyj�maj�c
jm�nem
pod hlavi�kou
pod jm�nem
v roli
v zastoupen�
v oblasti
na �seku
v mez�ch
ve sf��e
na poli
v r�mci
do pozad�
do pop�ed�
v pozad�
v pop�ed�
v centru
do centra
na vrcholu
na dn�
na pokraji
na �kor
na vrub
na ��et
na konto
veprost�ed
v p�du
nam�sto
ad
von
durch