File: leme.txt

package info (click to toggle)
ispell-gl 0.5-47
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bookworm, bullseye, sid
 • size: 592 kB
 • sloc: makefile: 118
file content (259 lines) | stat: -rw-r--r-- 10,928 bytes parent folder | download | duplicates (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
Dicionrio galego (normativa de mnimos) para o ispell
------------------------------------------------------

Este un dicionrio de galego, usando a normativa de mnimos, para o
corrector ortogrfico ispell. Pode usa-lo, redistribui-lo ou modifica-lo
sob os termos da Licenza Pblica Xeral da GNU (vexa o ficheiro
LICENZA.txt).

Mais informacin sobre o corrector ortogrfico ispell na pxina:
	http://fmg-www.cs.ucla.edu/ficus-members/geoff/ispell.html. 

Mis informacin sobre este dicionrio en:
	http://ispell-gl.sourceforge.net/ispell-gl.html
	

Este dicionrio usa etiquetas maisculas e minsculas no ficheiro de afixos
(galician.aff), e 8 bits (latin1). A hora de compilar o ispell isto debe
ter-se en conta, asi no ficheiro local.h debe:
   incluir: #define MASKBITS 64
e  eliminar: #define NO8BIT 

Hoxe en dia a maioria das versin binrias de ispell que se distribuen xa
foron compiladas asi, e portanto son compatbeis con este dicionrio.

Para saber como foi compilada a sua versin de ispell empregue o comando
file, vaia ao directrio onde se achen os arquivos *.hash, usualmente
/usr/lib/ispell ou /usr/local/lib/ispell, e dixite:

file *****.hash, 

onde debe substituir os asteriscos por algun dicionrio que tea no seu 
computador, por exemplo americanmed+.hash ou americanxlg.hash. O resultado 
ser algo semellante ao seguinte:

	americanmed+hash: little endian ispell 3.1 hash file, 8-bit,
	capitalization, 52 flags and 128 string characters 

 Neste caso non haberia problemas, o ispell est preparado para traballar
con etiquetas maisculas e minsculas, e con 8 bits.

 Se no resultado puxera: capitalization, 26 flags and 100 string
characters, o ispell s entender as etiquetas maisculas, e o dicionrio
funcionar a meias, xa que non recoecer muitas palabras, mais funcionar.
Seria factbel adaptar o dicionrio para que funcionara deste modo .

 Se no resultado puxera, 7-bit, o ispell non entender as letras
acentuadas nen o , e portanto recomenda-se NON empregar este dicionrio
coa sua versin de ispell.


		=================
		|| INSTALACIN ||
		=================			

1) Compilar o ficheiro galician.hash. Para isto situe-se no directrio onde
estexan os ficheiros galician.words e galician.aff, e dixite:

	buildhash galician.words galician.aff galician.hash


2) Mover o ficheiro galician.hash ao directrio onde se achen os outros
arquivos *.hash, usualmente /usr/lib/ispell ou /usr/local/lib/ispell. Para
isto cumpre ter permiso de escritura no dito directrio.


			=========
			|| USO ||
			=========

Para corrixir o ficheiro foo.txt co ispell dixite

ispell -d galician -T modo foo.txt

onde "modo" pode ser un dos catro seguintes: 

	lat	 (usa a pxina de cdigos latin1, i.e. , , ...)
	tex	 (para ficheiros tex, i.e. \'a, \'e, \~n ...)
	pre	 (para ficheiros nroff, i.e. 'a, 'e, 'i ...)
	html (para ficheiros html, i.e. á, é, ñ ...)
	
o modo por defeito o primeiro, de xeito que

ispell -d galician -T lat foo.txt == ispell -d galician foo.txt

Unha vez carregado, o ispell vai mostrando unha por unha as palabras que non
recoece como vlidas. Na parte esquerda da lia superior da xanela aparece a
palabra non recoecida, e no centro desta mesma lia o nome do ficheiro a
corrixir. En baixo aparecen unhas poucas lias do ficheiro contextualizando a
palabra non recoecida, que se salienta mediante a inversin do fondo. E por
baixo destas lias aparecen unha srie de suxerncias numeradas. Se dentro das
suxerncias mostradas est a forma correcta dixite o nmero correspondente e a
forma correcta subtituir a incorrecta. Se as suxerncias son mis de nove os
nmeros tern duas cifras e cumpre dixitar ambas, ainda que a primeira sexa un
zero. Por ltimo na parte inferior da xanela aparecen as seguintes opcins:

[SP]	   Premer a tecla de espazo. Aceita a palabra tal como est, esta vez 
     nada mis.
<number> Dixitar o nmero da suxestin axeitada.
R)epl	Premer a tecla R. Permite corrixir a palabra manualmente.
A)ccept	Premer a tecla A. Aceita a palabra como est e a considera vlida no
		resto da sesin.
I)insert	Premer a tecla I. Aceita a palabra, con as maiusculas que poida ter, e
     Inclui-a no dicionrio persoal.
L)ookup	Premer a tecla L. Procura palabras no dicionrio do sistema, que un
     dicionrio diferente dos dicionrios de ispell.
U)ncap	Premer a tecla U. Aceita a palabra, transformando todo a minsculas, e
     inclui-a no dicionrio persoal.	
Q)uit	Premer a tecla Q. Remata a correccin sen salvar as correccins feitas
     at o momento.
e(X)it	Premer a tecla X. Remata a correcin neste ponto, salvando a
     correccins feitas at o momento.
?		Premer a tecla ?. Axuda (en ingls).
^L		Redebuxa a xanela


Ademais de como programa individual o ispell usado como corrector ortogrfico
por distintos programas, que explican o seu uso, normalmente mis cmodo que o
descrito.

Para mais informacin sobre o ispell dixite: man ispell.


		=================
		|| LIMITACINS ||
		=================

 1. Esta a versin 0.5 e ainda dista de ser completo, contando con 
24000 palabras raices no galician.words. Contodo como o ficheiro de afixos, 
galician.aff, bastante completo o total de palabras xeradas, no 
galician.hash, e portanto recoecidas de 515.176. Asi por
exemplo da palabra raiz "amor" derivan-se 53 formas verbais distintas, e
ademais "amador, amadora, amadores, amadoras, amante, amantes, ambel e
ambeis.

 2. Os pronomes, ou contracins de pronomes, tonos enclticos unen-se ao
verbo mediante o trazo. O ispell con este dicionrio recoece a maioria das
formas verbais con pronomes enclticos, mais non da recoecido como vlidas
as 1 e 2 persoas do plural de caisquer tempos seguidos dos pronomes
tonos -lo(s) e -la(s), e tampouco as 1 persoas do plural seguidas do
pronome -nos.
 
  Asi non recoece: collemo-lo, collede-las, colleste-los, collamo-la,
           colleremo-nos ...
     si recoece: coll-lo, collin-na, colleche-mo, collern-cho, 
	         collemos-lle, collestes-nos, coller-se, collias-lles,
				 colleran-vos, colleres-lle-la ...

Da como vlidas falsamente as formas coll, and ... que son necesrias
para dar por vlidas (correctamente): coll-lo, and-los, etc. Consideramos
que as formas coll, and, etc dificilmente poden ser escritas por erro.

 3. Esta a versin 0.1, sendo portanto de esperar que ademais de ser cativa 
tea mis erros do que seria desexbel nun dicionrio. Contamos coa 
colaboracin d@s usuri@s para detectar e corrixir tais erros.
	


			===============
			|| CONSELLOS ||	
			=============== 

O ispell non sempre apresenta as suxerncias mis acadas, asi se unha palabra
non recoecida como correcta conveniente facer o seguinte:

	1) Se hai unha "b" troca-la por unha "v"
	2) Se hai unha "v" troca-la por unha "b"
	3) Caso de ter escrito unha forma rematada en "-cin" ou "-sin" troca-la 
	  pola rematada en "-zn" ou "-sn"
	4) Caso de ter escrito unha forma rematada en "-zn" ou "-sn" troca-la
	  pola rematada en "-cin" ou "-sin"
	  
				 

		================================
		|| AMPLIACINS E MODIFICACIN ||
		================================

O ispell est preparado para ir engadindo novas palabras ao dicionrio privado,
un dicionrio que cria o propio ispell para cada usuri@, que en unix vai-se
chamar ".ispell_galician" (para o galego, para outras lnguas ter un nome
similar) e en DOS(Windows) chamar-se "_galician". Como se veu ao descreber o 
uso este dicionrio privado vai-se formar coas palabras que non estando no
dicionrio principal @ usuri@ considera correctas. O dicionrio privado un
ficheiro de texto que portanto pode se editado con calquer editor de texto,
ainda que loxicamente cumpre ter CAUTELA.

Ademais posbel modificar o diconrio principal, para o cal a CAUTELA debe ser
ainda maior. Un dicionrio ispell xera-se a partir de dous ficheiros de texto,
un con raices (neste caso galician.words) e outro con afixos (galician.aff). Por
tanto modificar o dicionrio resulta moi sinxelo, face-lo ben precisa de
bastante atencin, pois avonda con modificar algun dos dous ditos ficheiros e
logo compilar o ficheiro hash, tal e como se descrebeu no apartado de
instalacin.

Exemplos de modificacin do dicionrio principal.

A) Quere-se que o dicionrio considere como vlidas unicamente as terminacins
  xenunas -zn, -sn, -tn e -xn. 
  
  1) Abre-se o ficheiro galician.words nun editor de texto e usando o comando
   procurar/trocar trocan-se:
	 						cin/ --> zn/
							sin/ --> sn/
							xin/ --> xn/
							tin/ --> tn/
	 tendo en conta que ocasin debe escreber-se con i. Ademais troca-se o 
	 sufixo c polo sufixo o en todos os verbos que o leven.
	 
  2) Abre-se o ficheiro galician.aff nun editor de texto e modifican-se
   o sufixos C, trocando "cin" por "zn" e "cins" por "zns". Asi tera-se:

 		flag *C:         # "CAT=v,T=inf"   # zn
		T A R    > -TAR,ZN  # "CAT=nc,G=f,N=s"  # cantar->cancin
		C I O N A R > -IONAR,ZN # "CAT=nc,G=f,N=s"  # adicionar->adizn
		A I R    > -IR,CZN  # "CAT=nc,G=f,N=s"  # atrair->atraczn
		U I R    > -IR,ZN   # "CAT=nc,G=f,N=s"  # evoluir->evoluzn	 
	 
    T A R    > -TAR,ZNS  # "CAT=nc,G=f,N=p"  # cantar->cancins
		C I O N A R > -IONAR,ZNS # "CAT=nc,G=f,N=p"  # adicionar->adizns
		A I R    > -IR,CZNS  # "CAT=nc,G=f,N=p"  # atrair->atraczns
		U I R    > -IR,ZNS  # "CAT=nc,G=f,N=p"  # evoluir->evoluzns
	 
B) Quere-se que o dicionrio considere vlidas as 2 persoa do plural do 
  presente de imperativo rematadas en -de, xogade, comede, dormide ...
  	 
	 1) Abre-se o ficheiro galician.aff nun editor de texto e buscan-se as
	  ditas persoas, modificando-se axeitadamente:
	  
	  no flag Y
	  
	       AR > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #andar->andade
   
  		   ER > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #viver->vivede
	   
	  engadir IR > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #partir->partide
	  
	  
	  no flag K
	  
	  engadir G R E D I R > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #agredir->agredide
	  engadir R I R    > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #rir->ride
	      D I C E R  > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #dicer->dicede
		  	F A C E R  > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #facer->facede
		  	P R A C E R > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #pracer->pracede
		  	T E R    > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #ter->tede
		  	V E R    > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #ver->vede
		  	V I R    > -R,DE # "P=2,N=p,T=i"  #vir->vide
			 
	2) Abre-se o ficheiro galician.word e fan-se os seguintes trocos
	  cabei->cabede, dai->dade, estai->estade, habei->habede, podei->podede,
	  querei->querede, sabei->sabede, traei->traede.

	  


----------

Comentrios, novas palabras importantes, e erros poden enviar-se a
Ramn Flores <fa2ramon@usc.es>