File: lietuviu.ivairus

package info (click to toggle)
ispell-lt 1.2.1-4
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: jessie, jessie-kfreebsd
 • size: 4,568 kB
 • ctags: 104
 • sloc: perl: 4,442; python: 436; makefile: 139; sh: 23
file content (842 lines) | stat: -rw-r--r-- 6,389 bytes parent folder | download | duplicates (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
#
# Copyright (C) 2000 Albertas Agejevas
#
# Licenzija: Vartokit sveikat.
#
# ia yra lietuvi kalbos odiai, labiau priskiriami prie
# gramatikos, o ne leksikos: vardiai, jungtukai, dalelyts, 
# prielinksniai, skaitvardiai.
#

# vardiai
a
mans
mano
man
mane
manim
manimi
manyje
mes
ms
mums
mus
mumis
mumyse
msuose
tu
tavs
tavo
tau
tave
tavimi
tavyje
js
js
jums
jus
jumis
jumyse
savs
savo
sau
save
savimi
savim
savyje
pats
paties
paiam
pat
paiu
paio
paiame
patys
pai
patiems
paius
paiais
paiuose
jis/C
is/C
kuris/C
kakuris/C
tas/NC
itas/C
anas/C
katras/C
kakatras/C
kas/NC
kieno
kakas/C
toks/NC
ioks/C
itoks/C
anoks/C
koks/NC
kakoks/C
joks/C
visoks/C
visokiausias/C
vienoks/C
kitoks/C
ji/C
jinai
i/C
kuri/C
kakuri/C
pati/D
ta/NC
ita/C
ana/C
katra/C
kakatra/C
kita/C
visa/NC
tokia/NC
iokia/C
itokia/C
anokia/C
kokia/NC
kakokia/C
jokia/C
visokia/C
visokiausia/C
vienokia/C
kitokia/C
manikis/D
tavikis/D
savikis/D
msikis/D
jsikis/D
manik/D
tavik/D
savik/D
msik/D
jsik/D
kitas/A
visas/AN
kiekvienas/A
tlas/A
manas/A
tavas/A
savas/A
tamsta/D
mudu/C
mudvi/C
judu/C
judvi/C
abu
abudu
abiej
abiem
abiems
abiejuose
abi
abidvi
abejos/D
abiejose
juodu/C
jiedu/C
jiedvi/C
tuodu/C
tiedvi/C
iuodu/C
iedvi/C
anuodu/C
aniedvi/C
ituodu/C
itiedvi/C
katruodu/C
katriedvi/C
kuriuodu/C
kuriedvi/C
#vardiuotiniai vardiai
tasai
tojo
tajam
tj
tuoju
tajame
tieji
tj
tiesiems
tuosius
taisiais
tuosiuose
jisai
jojo
jajam
jj
juoju
jajame
jieji
jiesiems
juosius
jaisiais
juosiuose
isai
iojo
iajam
j
iuoju
iajame
ieji
ij
iesiems
iuosius
iaisiais
iuosiuose
manasai
manasis
manojo
manajam
manj
manuoju
manajame
manieji
manj
maniesiems
manuosius
manaisiais
manuosiuose
tavasai
tavasis
tavojo
tavajam
tavj
tavuoju
tavajame
tavieji
tavj
taviesiems
tavuosius
tavaisiais
tavuosiuose
savasai
savasis
savojo
savajam
savj
savuoju
savajame
savieji
savj
saviesiems
savuosius
savaisiais
savuosiuose
anasai
anasis
anojo
anajam
anj
anuoju
anajame
anieji
anj
aniesiems
anuosius
anaisiais
anuosiuose
toji
tosios
tajai
tj
tja
tojoje
tosioms
tsias
tosiomis
tosiose
joji
josios
jajai
jj
jja
jojoje
jj
josioms
jsias
josiomis
josiose
ioji
iosios
iajai
ij
ija
iojoje
iosioms
isias
iosiomis
iosiose
manoji
manajai
manj
manja
manojoje
manosios
manosioms
mansias
manosiomis
manosiose
tavoji
tavosios
tavajai
tavj
tavja
tavojoje
tavosioms
tavsias
tavosiomis
tavosiose
savoji
savosios
savajai
savj
savja
savojoje
savosioms
savsias
savosiomis
savosiose
anoji
anajai
anj
anja
anojoje
anosios
anosioms
ansias
anosiomis
anosiose

# jungtukai
ir
bei
bet
betgi
ogi
gi
o
taiau
tik
tiktai
ar
arba
tai
taigi
tad
kai
kada
iki
lig
ligi
kol
kolei
tol
tolei
vos
nes
kadangi
jei
jeigu
nebent
idant
nors
tegu
tegul
kaip
kiek
kodl
kur
lyg
tartum
tarytum
tarsi
it
negu
nekaip
anei
nelyginant
kad
jog
# vis dlto
dlto
utat

# prielinksniai
anot
ant
atseit
aukiau
be
dka
dl
dlei
greta
i
link
netoli
nuo
pas
pasak
po
pirma
pirmiau
pirm
prie
pusiau
alia
tarp
toliau
emiau
viduj
vidury
vietoj
uuot
vir
virum
viruj
striai
kypai
kiaurai
skradiai
abipus
anapus
iapus
abigaliai
apie
aplink

pagal
palei
paeiliui
pakeliui
palaipsniui
tuojau

#i paskos
paskos
paskui
paskum
per
prie
prieais
pro
su
sulig
ties
u

# dalelyts
ai
oi
et
beveik
bema
daugma
madaug
kone
deja
ech
irgi
mane
mat
dar
dargi
beje
pat
vl
vlgi
vis
visgi
bent
ypa
itin
net
netgi
nagi
vien
ana
antai
tai
it
va
ne
nebe
n
nei
taip
negi
nejau
nejaugi
taipogi
argi
gal
galgi
galbt
kain
rasi
turbt
tikriausiai
neva
lai
e
te
na
juk
vai
tiesiog
staiai
ivis
uvis
anaiptol
gan
gana/N
kuomet
pernelyg
rodos
kaipgi
kurgi
regis

# skaitvardiai
vienas/AN
vieneri/H
du
dvi
dviej
dviem
dviems
dviejuose
dviejose
dveji
dvej
dvejiems
dvejus
dvejais
dvejuose
dvejos
dvejoms
dvejas
dvejomis
dvejose
trys
trij
trims
tris
trimis
trim
trijuose
trijose
treji
trejiems
trejais
trejus
trej
keturi/H
ketveri/H
penki/H
penkeri/H
ei/H
eeri/H
septyni/H
septyneri/H
atuoni/H
atuoneri/H
devyni/H
devyneri/H
deimt/H
vienuolika/H
dvylika/H
trylika/H
keturiolika/H
penkiolika/H
eiolika/H
septyniolika/H
atuoniolika/H
devyniolika/H
dvideimt/H
trisdeimt/H
keturiasdeimt/H
penkiasdeimt/H
eiasdeimt/H
septyniasdeimt/H
atuoniasdeimt/H
devyniasdeimt/H
imtas/D
tkstantis/D
milijonas/D
milijardas/D
bilijonas/D
trilijonas/D
kvadrilijonas/D
vienetas/D
vienetukas/D
dvejetas/D
dvejeukas/D
trejetas/D
trejetukas/D
ketvertas/D
penketas/D
eetas/D
septynetas/D
atuonetas/D
devynetas/D
pirmas/AQN
antras/H
treias/H
tredalis/D
ketvirtas/H
penktas/H
etas/H
septintas/H
atuntas/H
devintas/H
deimtas/H
vienuoliktas/H
dvyliktas/H
tryliktas/H
keturioliktas/H
penkioliktas/H
eioliktas/H
septynioliktas/H
atuonioliktas/H
devynioliktas/H
dvideimtas/H
trisdeimtas/H
keturiasdeimtas/H
penkiasdeimtas/H
eiasdeimtas/H
septyniasdeimtas/H
atuoniasdeimtas/H
devyniasdeimtas/H
imtas/H
duimtas/H
trisimtas/H
keturiaimtas/H
penkiaimtas/H
eiaimtas/H
septyniaimtas/H
atuoniaimtas/H
devyniaimtas/H
tkstantas/H
dutkstantas/H
tritkstantas/H
keturiatkstantas/H
penkiatkstantas/H
eiatkstantas/H
septyniatkstantas/H
atuoniatkstantas/H
devyniatkstantas/H
deimttkstantas/H
dvideimttkstantas/H
trisdeimttkstantas/H
keturiasdeimttkstantas/H
penkiasdeimttkstantas/H
eiasdeimttkstantas/H
septyniasdeimttkstantas/H
atuoniasdeimttkstantas/H
devyniasdeimttkstantas/H
milijoninis/B
milijardinis/B
dviese
trise
keturiese
penkiese
eiese
septyniese
atuoniese
devyniese

keleri/H
kelet
keletas
keleto
keletu
keli/H
kelintas/A

viskas
viskame
viskam
visko
viskuo
visk

# Keletas sutrumpinim

cm
m
km
a
ha
mg
g
kg
ct
t
W
AG
kW
l
cl
ml
h

# santrumpos i http://www.vlkk.lt/lt/article.poo/61
a
adv
akad
aklg
akt
al
apyg
aps
apskr
asist
asmv
atsak
aut
avd
b
biol
bkl
bot
bt
buv
chem
d
dail
dek
dst
dir
dirig
doc
dr
drp
d
E
e
egz
eil
ekon
el
Em
etc
e
fak
faks
filol
filos
G
g
gen
geol
gerb
gim
gyd
gv
l
n
insp
in
ir
istor
y
J
K
k
kand
kat
ky
kl
kln
kn
koresp
kpt
Kr
kr
kt
kun
l
ltn
m
mat
med
mgnt
mgr
mjr
mln
mlrd
mok
mokyt
moksl
mot
mst
mstl
N
nkt
Nr
ntk
p
pan
pav
pavad
pirm
pl
plg
plk
pr
prof
prok
prot
pss
pt
pvz
r
red
r
s

ss
sav
saviv
sekr
sen
sk
skg
skyr
skv
nek
sp
spec
sr
st
str
stud
t
techn
tel
teol
tir
tkst

up
upl
V
vad
ved
vet
vir
vyr
vyresn
vls
Vt
vtv
vv

ml
zool
r