File: he.gmo

package info (click to toggle)
libhdate 1.6-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: wheezy
  • size: 3,036 kB
  • sloc: sh: 11,579; ansic: 5,117; pascal: 928; makefile: 249; sed: 16; cpp: 13; python: 7; perl: 5; php: 5; ruby: 5
file content (88 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,149 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
	


$
8
=
D
L
P

V
d
h
o
r
x


	

*
:EIRV]fx%8)bj	q{	
$3CGP	T^fm
u

	 &*3?GN
Vaem
r
	

	!<K
W
ep
4$	+	5?
FQcjw|



&
1<CLUi

(1:CL
Ygs	\
@KR_bip
y


''2Zat
"4
=HZ
]h|
!&8GP
]h~


'3EYk _K$&XTl"o)1t,Us9	va
0{[\H`/D#
;?g'5@u7j6dnZCqiY3fh B(^br4:8~m+F|=L.e-%k>yIpEM2QAV}RP<zw]*NWSOJ!xGcAchrei MotAchrei Mot-KedoshimAdarAdar IAdar IIAprAprilAsara B'TevetAugAugustAvBalakBamidbarBechukotaiBeha'alotchaBeharBehar-BechukotaiBereshitBeshalachBoChanukahChayei SaraCheshvanChukatChukat-BalakDecDecemberDevarimEikevElulEmorErev ShavuotErev Yom KippurFamily DayFebFebruaryFriFridayHa'AzinuHol hamoed PesachHol hamoed SukkotHoshana rabaIyyarJanJanuaryJulJulyJunJuneKedoshimKi TavoKi TeitzeiKi TisaKislevKorachLag B'OmerLech-LechaMarMarchMaseiMatotMatot-MaseiMayMemorial day for fallen whose place of burial is unknownMetzoraMiketzMishpatimMonMondayNassoNisanNitzavimNitzavim-VayeilechNoachNovNovemberOctOctoberPekudeiPesachPesach IIPesach VIIPesach VIIIPinchasPurimRabin memorial dayRe'ehRosh Hashana IRosh Hashana IISatSaturdaySepSeptemberSh'lachSh'vatShavuotShavuot IIShemotShminiShmini AtzeretShoftimShushan PurimSimchat TorahSivanSukkotSukkot IISunSundayTa'anit EstherTammuzTazriaTazria-MetzoraTerumahTetzavehTevetThuThursdayTish'a B'AvTishreiToldotTu B'AvTu B'ShvatTueTuesdayTzavTzom GedaliahTzom TammuzVaeraVaetchananVayakhelVayakhel-PekudeiVayechiVayeilechVayeraVayeshevVayetzeiVayigashVayikraVayishlachVezot HabrachaWedWednesdayYitroYitzhak Rabin memorial dayYom HaAtzma'utYom HaShoahYom HaZikaronYom KippurYom YerushalayimZeev Zhabotinsky dayZhabotinsky dayin the OmernonetranslatorProject-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2012-01-08 19:48-0500
PO-Revision-Date: 2010-10-26 16:11+0200
Last-Translator: Boruch Baum
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language: he
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
אחרי מותאחרי מות קדושיםאדראדר אאדר באפראפרילעשרה בטבתאוגאוגוסטאבבלקבמדברבחוקותיבהעלותךבהרבהר בחוקותיבראשיתבשלחבאחנוכהחיי שרהחשוןחוקתחוקת בלקדצמדצמברדבריםעקבאלולאמורערב שבועותערב יום כיפוריום המשפחהפברפברוארושישיהאזינוחול המועד פסחחול המועד סוכותהושענא רבהאיירינוינואריולייולייונייוניקדושיםכי תבואכי תצאכי תשאכסלוקרחל"ג בעומרלך לךמרץמרץמסעימטותמטות מסעימאייום הזכרון לחללי מלחמות ישראל שמקום קבורתם לא נודעמצורעמקץמשפטיםבשנינשאניסןנצביםנצבים וילךנחנובנובמבראוקטאוקטוברפקודיפסחשני של פסחשביעי של פסחאחרון של פסחפינחספוריםיום הזכרון ליצחק רביןראהא ראש השנהב ראש השנהששבתספטספטמברשלחשבטשבועותשני של שבועותשמותשמינישמיני עצרתשופטיםשושן פוריםשמחת תורהסיוןסוכותסוכות שניאראשוןתענית אסתרתמוזתזריעתזריע מצורעתרומהתצווהטבתהחמישיתשעה באבתשריתולדותט"ו באבט"ו בשבטגשלישיצוצום גדליהי"ז תמוזואראואתחנןויקהלויקהל פקודיויחיוילךויראוישבויצאויגשויקראוישלחוזאת הברכהדרביעייתרויום הזכרון ליצחק רביןיום העצמאותיום השואהיום הזכרוןיום כיפוריום ירושליםיום זאב זבוטינסקייום זבוטינסקילספירת העומרחסריעקב זמיר