File: sk.po

package info (click to toggle)
libpwquality 1.4.0-3
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: buster
 • size: 3,056 kB
 • sloc: sh: 4,892; ansic: 2,051; makefile: 100; python: 30; sed: 16
file content (266 lines) | stat: -rw-r--r-- 7,575 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR libpwquality project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Dominik <dominikla@gmail.com>, 2012
# feonsu <feonsu@gmail.com>, 2008
# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2009
# feonsu <feonsu@gmail.com>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpwquality 1.2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://fedorahosted.org/libpwquality\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-26 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-12 10:34-0400\n"
"Last-Translator: feonsu <feonsu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/libpwquality/"
"language/sk/)\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"

#: src/pam_pwquality.c:25
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nové %s%sheslo: "

#: src/pam_pwquality.c:27
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "

#: src/pam_pwquality.c:28
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Prepáčte, heslá sa nezhodujú."

#: src/pam_pwquality.c:242
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"

#: src/pwscore.c:22
#, c-format
msgid "Usage: %s [user]\n"
msgstr "Použitie: %s [užívateľ]\n"

#: src/pwscore.c:23
#, c-format
msgid ""
"    The command reads the password to be scored from the standard input.\n"
msgstr ""
"    Príkaz číta heslo, aby bolo ohodnotené zo štandardného vstupu.\n"

#: src/pwscore.c:53 src/pwscore.c:61 src/pwscore.c:67
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Chyba: %s\n"

#: src/pwscore.c:53
msgid "Could not obtain the password to be scored"
msgstr "Nemôžem získať heslo na hodnotenie"

#: src/pwscore.c:75
#, c-format
msgid ""
"Password quality check failed:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kontrola kvality hesla zlyhala:\n"
"%s\n"

#: src/pwmake.c:22
#, c-format
msgid "Usage: %s <entropy-bits>\n"
msgstr "Použitie: %s <počet-bitov-entropie>\n"

#: src/error.c:31
msgid "Memory allocation error when setting"
msgstr "Chyba pridelenia pamäte pri nastavovaní"

#: src/error.c:35
msgid "Memory allocation error"
msgstr "Chyba pridelenia pamäte"

#: src/error.c:37
msgid "The password is the same as the old one"
msgstr "Heslo je rovnaké ako to staré"

#: src/error.c:39
msgid "The password is a palindrome"
msgstr "Heslo je palindróm"

#: src/error.c:41
msgid "The password differs with case changes only"
msgstr "Heslo sa odlišuje iba zmenami veľkostí písmen"

#: src/error.c:43
msgid "The password is too similar to the old one"
msgstr "Heslo je príliš podobné starému"

#: src/error.c:45
msgid "The password contains the user name in some form"
msgstr "Heslo obsahuje užívateľské meno v istej forme"

#: src/error.c:47
msgid "The password contains words from the real name of the user in some form"
msgstr "Heslo obsahuje slová z reálneho mena užívateľa v istej forme"

#: src/error.c:49
msgid "The password contains forbidden words in some form"
msgstr "Heslo obsahuje zakázané slová v istej forme"

#: src/error.c:52
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld digits"
msgstr "Heslo obsahuje menej ako %ld číslic"

#: src/error.c:55
msgid "The password contains too few digits"
msgstr "Heslo obsahuje príliš málo číslic"

#: src/error.c:58
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld uppercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje menej ako %ld veľkých písmen"

#: src/error.c:61
msgid "The password contains too few uppercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje príliš málo veľkých písmen"

#: src/error.c:64
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld lowercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje menej ako %ld malých písmen"

#: src/error.c:67
msgid "The password contains too few lowercase letters"
msgstr "Heslo obsahuje príliš málo malých písmen"

#: src/error.c:70
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld non-alphanumeric characters"
msgstr "Heslo obsahuje menej ako %ld nealfanumerických znakov"

#: src/error.c:73
msgid "The password contains too few non-alphanumeric characters"
msgstr "Heslo obsahuje príliš málo nealfanumerických znakov"

#: src/error.c:76
#, c-format
msgid "The password is shorter than %ld characters"
msgstr "Heslo je kratšie než %ld znakov"

#: src/error.c:79
msgid "The password is too short"
msgstr "Heslo je príliš krátke"

#: src/error.c:81
msgid "The password is just rotated old one"
msgstr "Heslo je iba obrátené staré heslo"

#: src/error.c:84
#, c-format
msgid "The password contains less than %ld character classes"
msgstr "Heslo obsahuje menej ako %ld rôznych druhov znakov"

#: src/error.c:87
msgid "The password does not contain enough character classes"
msgstr "Heslo neobsahuje dostatok rôznych druhov znakov"

#: src/error.c:90
#, c-format
msgid "The password contains more than %ld same characters consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje viac ako %ld rovnakých znakov za sebou"

#: src/error.c:93
msgid "The password contains too many same characters consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"

#: src/error.c:96
#, c-format
msgid ""
"The password contains more than %ld characters of the same class "
"consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje viac ako %ld znakov rovnakej triedy za sebou"

#: src/error.c:99
msgid ""
"The password contains too many characters of the same class consecutively"
msgstr "Heslo obsahuje príliš veľa znakov rovnakej triedy za sebou"

#: src/error.c:102
#, c-format
msgid "The password contains monotonic sequence longer than %ld characters"
msgstr "Heslo obsahuje jednotvárnu postupnosť dlhšiu ako %ld znakov"

#: src/error.c:105
msgid "The password contains too long of a monotonic character sequence"
msgstr "Heslo obsahuje príliš jednotvárnu postupnosť znakov"

#: src/error.c:107
msgid "No password supplied"
msgstr "Heslo nezadané"

#: src/error.c:109
msgid "Cannot obtain random numbers from the RNG device"
msgstr "Nie je možné získať náhodné čísla zo zariadenia RNG"

#: src/error.c:111
msgid "Password generation failed - required entropy too low for settings"
msgstr ""
"Generovanie hesla zlyhalo - požadovaná entropia je príliš nízka voči "
"nastaveniam"

#: src/error.c:114 src/error.c:117
msgid "The password fails the dictionary check"
msgstr "Heslo nevyhovuje kontrole slovníkom"

#: src/error.c:120 src/error.c:124
msgid "Unknown setting"
msgstr "Neznáme nastavenie"

#: src/error.c:127
msgid "Bad integer value of setting"
msgstr "Chybná celočíselná hodnota nastavenia"

#: src/error.c:131
msgid "Bad integer value"
msgstr "Chybná celočíselná hodnota"

#: src/error.c:134
#, c-format
msgid "Setting %s is not of integer type"
msgstr "Nastavenie %s nie je typu celé číslo"

#: src/error.c:138
msgid "Setting is not of integer type"
msgstr "Nastavenie nie je typu celé číslo"

#: src/error.c:141
#, c-format
msgid "Setting %s is not of string type"
msgstr "Nastavenie %s nie je typu reťazec"

#: src/error.c:145
msgid "Setting is not of string type"
msgstr "Nastavenie nie je typu reťazec"

#: src/error.c:147
msgid "Opening the configuration file failed"
msgstr "Otvorenie konfiguračného súboru zlyhalo"

#: src/error.c:149
msgid "The configuration file is malformed"
msgstr "Konfiguračný súbor je poškodený"

#: src/error.c:151
msgid "Fatal failure"
msgstr "Fatálne zlyhanie"

#: src/error.c:153
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"