File: Localizable.strings

package info (click to toggle)
lusernet.app 0.4.3-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 828 kB
  • sloc: objc: 8,495; makefile: 22
file content (415 lines) | stat: -rw-r--r-- 16,606 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

/*
   Bulgarian translation of LuserNET.
   Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
   This file is distributed under the same license as LuserNET.
   Translated by: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2006.
*/

/***
Bulgarian.lproj/Localizable.strings
updated by make_strings 2006-11-15 15:06:47 +0200
add comments above this one
***/


/*** Keys found in multiple places ***/

/* File: ComposeWindowController.m:220 */
/* File: MessageViewController.m:559 */
"Subject:" = "Тема:";

/* File: ComposeWindowController.m:272 */
/* File: MessageViewController.m:561 */
"From:" = "От:";

/* File: FolderListController.m:69 */
/* File: main.m:253 */
"Folder list" = "Списък с групи";

/* File: FolderListController.m:72 */
/* File: Pref_Sources.m:104 */
"Name" = "Име";

/* File: MessageViewController.m:727 */
/* File: main.m:348 */
"Download" = "Изтегляне";

/* File: MessageViewController.m:298 */
/* File: MessageViewController.m:402 */
/* File: main.m:350 */
"Save..." = "Запазване...";

/* File: NNTPSourceGUI.m:228 */
/* File: Pref_Sources.m:150 */
"Add" = "Добавяне";

/* File: NNTPSourceGUI.m:237 */
/* File: Pref_Sources.m:141 */
"Remove" = "Премахванe";


/*** Strings from ComposeWindowController.m ***/
/* File: ComposeWindowController.m:246 */
"Newsgroups (separate with commas):"
= "Групи за новини (разделени със запетаи):";
/* File: ComposeWindowController.m:291 */
"Post" = "Изпращане";


/*** Strings from FolderListController.m ***/
/* File: FolderListController.m:78 */
"Messages" = "Статии";


/*** Strings from FolderWindowController.m ***/
/* File: FolderWindowController.m:679 */
"Date" = "Дата";
/* File: FolderWindowController.m:673 */
"From" = "От";
/* File: FolderWindowController.m:661 */
"Subject" = "Тема";


/*** Strings from LogWindowController.m ***/
/* File: LogWindowController.m:35 */
"Log" = "Дневник";


/*** Strings from MessageViewController.m ***/
/* File: MessageViewController.m:723 */
" unknown" = " непознато";
/* File: MessageViewController.m:233 */
"Alternatives:" = "Алтернативи:";
/* File: MessageViewController.m:567 */
"Content-type:" = "Тип съдържание:";
/* File: MessageViewController.m:231 */
"Currently shown:" = "В момента показани:";
/* File: MessageViewController.m:741 */
"Data cannot be downloaded for %s since it has no source."
= "Данните за %s не могат да бъдат изтеглени, понеже няма изходен код.";
/* File: MessageViewController.m:736 */
"Data for %s is currently being downloaded."
= "Данните за %s се изтеглят в момента.";
/* File: MessageViewController.m:731 */
"Data for %s is unavailable due to an error."
= "Данните за %s не са налични заради грешка.";
/* File: MessageViewController.m:565 */
"Date:" = "Дата:";
/* File: MessageViewController.m:332 */
"Description:" = "Описание:";
/* File: MessageViewController.m:247 */
"Displaying multipart with %i parts: %@\n"
= "Показване на композитна статия с %i части: %@\n";
/* File: MessageViewController.m:337 */
"Filename:" = "Име на файл:";
/* File: MessageViewController.m:410 */
"Hide raw data" = "Скриване на изходните данни";
/* File: MessageViewController.m:425 */
"Hide text" = "Скриване на текста";
/* File: MessageViewController.m:563 */
"Newsgroups:" = "Групи за новини";
/* File: MessageViewController.m:714 */
"No data has been downloaded for %s." = "Не бяха изтеглени данни за %s.";
/* File: MessageViewController.m:551 */
"No icon for part.\n" = "Няма икона за тази част.\n";
/* File: MessageViewController.m:600 */
"Raw source:\n\n" = "Изходни данни:\n\n";
/* File: MessageViewController.m:858 */
"Save data" = "Запазване на данните";
/* File: MessageViewController.m:1146 */
"Save message" = "Запазване на статията";
/* File: MessageViewController.m:417 */
"Show raw data" = "Показване на изходните данни";
/* File: MessageViewController.m:719 */
/* File: MessageViewController.m:398 */
/* File: MessageViewController.m:301 */
"Size:" = "Размер:";
/* File: MessageViewController.m:429 */
"Try to show as text" = "Опит за показване като текст";
/* File: MessageViewController.m:393 */
"Type:" = "Тип:";
/* File: MessageViewController.m:296 */
"UUEncoded file:" = "Файл, кодиран с „uuencode“:";
/* File: MessageViewController.m:383 */
"Unable to render content of class '%@' (type '%@'). Please report this as a bug.\n"
= "Неуспех при изобразяването на съдържанието на клас „%@“ (тип „%@“). Моля, докладвайте това като грешка.\n";
/* File: MessageViewController.m:579 */
"Unable to render part of class '%@'. Please report this as a bug.\n"
= "Неуспех при изобразяването на част от клас „%@“. Моля, докладвайте това като грешка.\n";
/* File: MessageViewController.m:709 */
"Unknown status %i for %s." = "Непознато състояние %i на %s.";
/* File: MessageViewController.m:253 */
"\nPart:" = "\nЧаст:";
/* File: MessageViewController.m:749 */
"\n\nYou can set a source for this message by clicking on one of the sources:\n\n"
= "\n\nМоже да настроите изходен код за тази статия, като натиснете някои от вариантите:\n\n";


/*** Strings from NNTPServer.m ***/
/* File: NNTPServer.m:563 */
"Can't open connection: %s"
= "Неуспех при осъществяването на свързването: %s";
/* File: NNTPServer.m:1154 */
"Closing connection: %i %s" = "Разпадане на свързването: %i %s";
/* File: NNTPServer.m:542 */
"Connecting to %i.%i.%i.%i:%i..." = "Свързване към %i.%i.%i.%i:%i...";
/* File: NNTPServer.m:1161 */
"New connection (%i total): %i %s" = "Ново свързване (общо %i): %i %s";
/* File: NNTPServer.m:476 */
"Resolved '%s' to %i.%i.%i.%i" = "„%s“ се разреши като %i.%i.%i.%i";
/* File: NNTPServer.m:1178 */
/* File: NNTPServer.m:1173 */
"Unexpected response when connecting: %i %s"
= "Неочакван отговор при свързване: %i %s";
/* File: NNTPServer.m:554 */
"can't create socket: %s" = "неуспех при създаването на гнездо: %s";
/* File: NNTPServer.m:578 */
"fcntl failed to set non-blocking mode: %s"
= "fcntl не успя да определи неблокиращ режим: %s";
/* File: NNTPServer.m:469 */
"lookup of %s failed: %s" = "неуспех при откриването на %s: %s";
/* File: NNTPServer.m:513 */
/* File: NNTPServer.m:500 */
"warning: can't find protocol, assuming 0"
= "предупреждение: неуспех при намирането на протокола, счита се 0";
/* File: NNTPServer.m:488 */
"warning: can't find service 'nntp', assuming port 119"
= "предупреждение: неуспех при намирането на услугата „nntp“, приема се порт 119";


/*** Strings from NNTPSource.m ***/
/* File: NNTPSource.m:221 */
"%i new messages in '%s', retrieving headers..."
= "%i нови статии в „%s“, изтегляне на заглавията...";
/* File: NNTPSource.m:165 */
"Downloaded %ikb for '%@'" = "Изтеглени са %i кБ от „%@“";
/* File: NNTPSource.m:144 */
"Failed to connect: %@" = "Неуспех при свързването: %@";
/* File: NNTPSource.m:325 */
"Got headers in '%s': %5i/%5i (%5i) ..."
= "Изтеглени заглавията в %s“: %5i/%5i (%5i) ...";
/* File: NNTPSource.m:338 */
"Got headers in '%s': %5i/%5i (%5i) Done."
= "Изтеглени заглавията в „%s“: %5i/%5i (%5i) Готово.";
/* File: NNTPSource.m:184 */
"Group '%s' contains message %i - %i."
= "Групата „%s“ съдържа статии %i - %i.";
/* File: NNTPSource.m:194 */
"Group '%s' doesn't exist." = "Групата „%s“ не съществува.";
/* File: NNTPSource.m:209 */
"No new messages in '%s'." = "Няма нови статии в „%s“.";


/*** Strings from NNTPSourceGUI.m ***/
/* File: NNTPSourceGUI.m:101 */
"<look in the log window (alt-l)>" = "<Погледнете в дневника (alt-l)>";
/* File: NNTPSourceGUI.m:385 */
"<unknown>" = "<неизвестно>";
/* File: NNTPSourceGUI.m:148 */
"Done" = "Готово";
/* File: NNTPSourceGUI.m:273 */
"Group" = "Група";
/* File: NNTPSourceGUI.m:204 */
"Group name:" = "Име на групата:";
/* File: NNTPSourceGUI.m:332 */
"Host:" = "Хост:";
/* File: NNTPSourceGUI.m:185 */
"Last message (use query):" = "Последна статия (използвайте „Търсене“):";
/* File: NNTPSourceGUI.m:279 */
"Last msg" = "Последна ст-я";
/* File: NNTPSourceGUI.m:347 */
"NNTPSource properties" = "Настройки на източника на NNTP";
/* File: NNTPSourceGUI.m:313 */
"Port:" = "Порт:";
/* File: NNTPSourceGUI.m:246 */
"Query" = "Търсене";


/*** Strings from Pref_MessageViewing.m ***/
/* File: Pref_MessageViewing.m:206 */
"Automatically download messages smaller than:"
= "Автоматично изтегляне на статии, по-малки от:";
/* File: Pref_MessageViewing.m:179 */
"Color lines in messages based on quoting depth."
= "Цветни редове в статиите, на базата на цитирания текст.";
/* File: Pref_MessageViewing.m:304 */
"Default encoding " = "Кодиране по подразбиране ";
/* File: Pref_MessageViewing.m:269 */
"Message font #1:" = "Шрифт #1 за статии:";
/* File: Pref_MessageViewing.m:235 */
"Message font #2:" = "Шрифт #2 за статии:";
/* File: Pref_MessageViewing.m:155 */
"Message viewing" = "Четене на статии";
/* File: Pref_MessageViewing.m:160 */
"Message\nviewing" = "Четене\nна статии";
/* File: Pref_MessageViewing.m:287 */
/* File: Pref_MessageViewing.m:253 */
"Pick font..." = "Избор на шрифт...";
/* File: Pref_MessageViewing.m:186 */
"Scroll intelligently (ie. skip quoted sections and signatures)."
= "Интелигентно прелистване (пропускане на цитиран текст и подписи).";


/*** Strings from Pref_Posting.m ***/
/* File: Pref_Posting.m:230 */
"Browse..." = "Разглеждане...";
/* File: Pref_Posting.m:260 */
"Contents of file" = "Съдържание на файл";
/* File: Pref_Posting.m:282 */
"From-address:" = "Адрес:";
/* File: Pref_Posting.m:259 */
"Literal" = "Текст";
/* File: Pref_Posting.m:308 */
"Name:" = "Име:";
/* File: Pref_Posting.m:261 */
"Output from program" = "Изход от програма";
/* File: Pref_Posting.m:192 */
"Post articles as quoted-printable"
= "Изпращане на статиите като „quoted-printable“";
/* File: Pref_Posting.m:151 */
/* File: Pref_Posting.m:156 */
"Posting" = "Изпращане";
/* File: Pref_Posting.m:246 */
"Signature type:" = "Тип на подписа:";
/* File: Pref_Posting.m:212 */
"Source:" = "Източник:";
/* File: Pref_Posting.m:76 */
"Unable to get signature by running '%@'.\n"
= "Неуспех при получаването на подписа при изпълнение на „%@“.\n";
/* File: Pref_Posting.m:65 */
"Unable to read signature from '%@'.\n"
= "Неуспех при четенето на подписа от „%@“.\n";


/*** Strings from Pref_ReadAhead.m ***/
/* File: Pref_ReadAhead.m:181 */
"Next unread past the current thread."
= "Следващата непрочетена след текущата нишка.";
/* File: Pref_ReadAhead.m:188 */
"Next unread." = "Следващата непрочетена.";
/* File: Pref_ReadAhead.m:202 */
"Next." = "Следващата.";
/* File: Pref_ReadAhead.m:195 */
"Previous." = "Предходната.";
/* File: Pref_ReadAhead.m:216 */
"Read ahead (ie. start downloading related messages\nwhen a message is selected)."
= "Предварително изтегляне (изтегляне на съответните статии,\nкогато дадена статия е избрана).";
/* File: Pref_ReadAhead.m:175 */
"Read ahead what?" = "Предварително четене на какво?";
/* File: Pref_ReadAhead.m:123 */
"Read-\nahead" = "Предварително\nизтегляне";
/* File: Pref_ReadAhead.m:118 */
"Read-ahead" = "Предварително изтегляне";
/* File: Pref_ReadAhead.m:147 */
"Read-ahead downloads messages smaller than:"
= "При тази опция се изтеглят статии, по-малки от:";


/*** Strings from Pref_Sources.m ***/
/* File: Pref_Sources.m:98 */
"Id" = "И-р";
/* File: Pref_Sources.m:236 */
"Message sources" = "Източници за статии";
/* File: Pref_Sources.m:219 */
"Message\nsources" = "Източници\nза статии";
/* File: Pref_Sources.m:159 */
"Properties..." = "Настройки...";
/* File: Pref_Sources.m:110 */
"Type" = "Вид";


/*** Strings from PreferencesWindowController.m ***/
/* File: PreferencesWindowController.m:119 */
"Preferences" = "Настройки";
/* File: PreferencesWindowController.m:66 */
"Revert" = "Връщане";
/* File: PreferencesWindowController.m:74 */
"Save" = "Запазване";


/*** Strings from main.m ***/
/* File: main.m:288 */
"All" = "Всички";
/* File: main.m:313 */
"Arrival" = "Дата";
/* File: main.m:282 */
"Branch" = "Клон";
/* File: main.m:339 */
"Change encoding..." = "Смяна на кодирането...";
/* File: main.m:393 */
"Close" = "Затваряне";
/* File: main.m:364 */
"Compose" = "Съставяне";
/* File: main.m:370 */
"Copy" = "Копиране";
/* File: main.m:373 */
"Cut" = "Отрязване";
/* File: main.m:379 */
"Edit" = "Редактиране";
/* File: main.m:320 */
"Folder" = "Група";
/* File: main.m:361 */
"Followup to group" = "Отговор";
/* File: main.m:405 */
"Hide" = "Скриване";
/* File: main.m:243 */
"Info" = "Информация";
/* File: main.m:241 */
"Info..." = "Относно...";
/* File: main.m:388 */
"Log window" = "Дневник";
/* File: main.m:291 */
"Mark read" = "Отбелязване като прочетени";
/* File: main.m:353 */
"Message" = "Статия";
/* File: main.m:277 */
"Move to" = "Преход до";
/* File: main.m:359 */
"New article" = "Нова статия";
/* File: main.m:271 */
"Next branch" = "Следващ клон";
/* File: main.m:274 */
"Next thread" = "Следвща нишка";
/* File: main.m:265 */
"Next unread" = "Следваща непрочетена";
/* File: main.m:251 */
"Open folder" = "Отваряне на групата";
/* File: main.m:248 */
"Open list" = "Отваряне на списъка";
/* File: main.m:262 */
"Parent" = "Предходна";
/* File: main.m:376 */
"Paste" = "Поставяне";
/* File: main.m:239 */
"Preferences..." = "Настройки...";
/* File: main.m:409 */
"Quit" = "Изход";
/* File: main.m:315 */
"Reverse arrival" = "Дата в обратен ред";
/* File: main.m:298 */
"Reverse thread" = "Нишка в обратен ред";
/* File: main.m:268 */
"Scroll/next" = "Прелистване/следваща";
/* File: main.m:401 */
"Services" = "Услуги";
/* File: main.m:346 */
"Show source" = "Код на статията";
/* File: main.m:317 */
"Sort by" = "Подреждане по";
/* File: main.m:343 */
"Switch font" = "Смяна на шрифт";
/* File: main.m:296 */
/* File: main.m:285 */
"Thread" = "Нишка";
/* File: main.m:340 */
"Toggle read/unread" = "Отбелязване като прочетена/непрочетена";
/* File: main.m:384 */
"Update" = "Обновяване";
/* File: main.m:419 */
"Welcome to LuserNET.app v%s" = "Добре дошли в LuserNET.app v%s";
/* File: main.m:396 */
"Windows" = "Прозорци";
/* File: main.m:420 */
"alt-f brings up the folder lists; alt-u checks for new messages"
= "alt-f показва списъка с групи; alt-u проверява за нови статии";