File: vi.po

package info (click to toggle)
mailreader 2.3.36-3.1
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: lenny
 • size: 1,632 kB
 • ctags: 131
 • sloc: perl: 3,496; sh: 405; makefile: 68
file content (339 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,296 bytes parent folder | download | duplicates (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
# Vietnamese Translation for mailreader.
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mailreader 2.3.36-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-12 15:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-10 12:13+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Armenian"
msgstr "Tiếng Ác-mê-ni"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Danish"
msgstr "Tiếng Đan-mạch "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Dutch"
msgstr "Tiếng Hòa-lan "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "English"
msgstr "Tiếng Anh"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Finnish"
msgstr "Tiếng Phần-lan "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "French"
msgstr "Tiếng Pháp"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "German"
msgstr "Tiếng Đức "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Italian"
msgstr "Tiếng Ý"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Japanese"
msgstr "Tiếng Nhật "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Lithuanian"
msgstr "Tiếng Li-tu-a-ni"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Norwegian"
msgstr "Tiếng Na-uy"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Polish"
msgstr "Tiếng Ba-lan "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Russian"
msgstr "Tiếng Nga "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Russian Koi8-R"
msgstr "Tiếng Nga Koi8-R"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Slovakian"
msgstr "Tiếng Xlô-vak"

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Spanish"
msgstr "Tiếng Tây Ban Nha "

#.Type: select
#.Choices
#:../mailreader.templates:3
msgid "Swedish"
msgstr "Tiếng Thuỵ-điển "

#.Type: select
#.DefaultChoice
#:../mailreader.templates:4
msgid ""
"English [ translators, put your own language here, if it is in the list, but "
"IN ENGLISH. Then it will be proposed as default language. Do not translate "
"what's inside brackets ]"
msgstr "Tiếng Anh"

#.Type: select
#.Description
#:../mailreader.templates:5
msgid "Select default language"
msgstr "Chọn ngôn ngữ mặc định"

#.Type: select
#.Description
#:../mailreader.templates:5
msgid ""
"Select the language which will be used for the main page of Mailreader and "
"the initial preference page for new users. This is the most important choice "
"for Mailreader.com. You should select the language which will be used by the "
"majority of your users. The appropriate charset will automatically depend on "
"the language selection."
msgstr "Hãy chọn ngôn ngữ sẽ được dùng trong trang chính của trình Mailreader, và trong trang sở thích bao đầu cho người dùng mới. Đây là sự chọn quan trọng nhất cho Mailreader.com. Bạn nên chọn ngôn ngữ sẽ do phần lớn người dùng có sử dụng. Bộ ký tự thích hợp sẽ tự động phụ thuộc vào ngôn ngữ đã chọn."

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:14
msgid "You have to install libjcode-pm-perl in order to mailreader work."
msgstr "Bạn phải cài đặt «libjcode-pm-perl» để trình Mailreader sẽ hoạt động."

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:14
msgid ""
"If you don't install the libjcode-pm-perl module, Mailreader will not work "
"with Japanese as default language! The same occurs if you remove libjcode-"
"pm-perl later."
msgstr "Nếu bạn không cài đặt mô-đun «libjcode-pm-perl» thì trình Mailreader sẽ không hoạt động khi tiếng Nhật là ngôn ngữ mặc định. Sẽ cũng hỏng tiếng Nhật nếu bạn loại mô-đun này lần sau."

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:14
msgid ""
"After removing libjcode-pm-perl, please reconfigure mailreader and select "
"another default language."
msgstr "Sau khi loại bỏ «libjcode-pm-perl», hãy cấu hình lại trình Mailreader rồi chọn một ngôn ngữ mặc định khác."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:24
msgid "Please enter email address local feedback/error-reports"
msgstr "Hãy nhập một địa chỉ cho thông tin phản hồi và/hay thông báo lỗi địa phương."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:24
msgid ""
"You should put here the email address of a person responsible for "
"mailreader - this email address will be shown on the login page - for "
"people having trouble with Mailreader."
msgstr "Vào đây thì bạn nên gõ địa chỉ thư điện tử của một người chịu trách nghiệm về trình Mailreader. Sẽ hiển thị địa chỉ thư này trong trang đăng nhập, để cho phép người dùng nào gặp khó khăn dùng trình Mailreader, lien lạc quản trị."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:31
msgid "Please enter SMTP servers (separated by comma)"
msgstr "Hãy nhập máy phục vụ SMTP (định giới bằng dấu phẩy)"

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:31
msgid ""
"You should enter here the address or the name of a server which will be used "
"by Mailreader as SMTP server. If you choose a non-local server please check "
"that it will accept relaying mail originating from your host."
msgstr "Vào đây, bạn nên gõ địa chỉ hay tên miền của một máy phục vụ sẽ do trình Mailreader dùng là máy phục vụ SMTP. Nếu bạn chọn một máy ở xa, hãy kiểm tra nó sẽ chấp nhận thư tiếp lại từ máy của bạn."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:41
msgid "Please enter default POP3 server"
msgstr "Hãy nhập máy phục vụ POP3 mặc định."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:41
msgid "This is the initial default POP3 server (when you open the login page)."
msgstr "Giá trị này là máy phục vụ POP3 mà bạn xem trong thiết lập mình khi mới mở trang đăng nhập."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:41
msgid ""
"Please note that if you leave this field empty, the localhost Fully "
"Qualified Domain Name will be used instead."
msgstr "Hãy ghi chú rằng nếu bạn bỏ trường này rỗng, thì sẽ dùng tên miền khả năng đầy đủ (FQDN) của localhost (máy địa phương) thay thế."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:49
msgid "Enter list of POP3 servers allowed for mailreader (separated by comma)."
msgstr "Hãy nhập danh sách (định giới bằng dấu phẩy) các máy phục vụ mà bạn sẽ cho phép trình Mailreader kết nối đến chúng."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:49
msgid ""
"Enter the list of POP3 servers which may be reached from Mailreader. Please "
"note that when an invalid POP3 server is chosen in the login page, the "
"program just exits without any note."
msgstr "Hãy nhập danh sách các máy phục vụ POP3 mà trình Mailreader có thể tới. Ghi chú rằng nếu có chọn một máy phục vụ POP3 không hợp lệ trong trang đăng nhập, trình Mailreader sẽ thoát ngay, không thông báo lỗi nào cả."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:49
msgid ""
"In /usr/share/doc/mailreader/login.html you will find an example showing "
"how to replace the default input box to a more comfortable SELECT box. "
"Replace the same file in /usr/lib/mailreader/html."
msgstr "Trong «/usr/share/doc/mailreader/login.html», bạn có thể tìm một lời thí dụ có hiển thị cách thay thế hộp gõ mặc định bằng một hộp CHỌN (select) tiện hơn. Chỉ hãy thay thế tập tin ấy trong «usr/lib/mailreader/html»."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:60
msgid "Enter the list of clients allowed for mailreader (separated by comma)"
msgstr "Hãy nhập danh sách (định giới bằng dấu phẩy) các trình khác mà bạn cho phép liên lạc với trình Mailreader."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:60
msgid ""
"This option should limit access to Mailreader.com to this list of IP "
"addresses. It should but this doesn't work. The upstream author has been "
"notified about this and is working on it."
msgstr "Tùy chọn này nên giới hạn truy cập Mailreader xuống danh sách địa chỉ IP này. Tuy nhiên, nó chưa hoạt động. Đã thông báo lập trình viên gốc, mà đang cố sửa tính năng này."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:60
msgid "Empty line means no restrictions"
msgstr "Một dòng rỗng không giới hạn gì."

#.Type: boolean
#.Description
#:../mailreader.templates:70
msgid "Do you want to display ads while using Mailreader?"
msgstr "Bạn có muốn hiển thị quảng cáo trong khi sử dụng trình Mailreader không?"

#.Type: boolean
#.Description
#:../mailreader.templates:70
msgid ""
"Included in this package is a simple ad about Debian which can help you "
"preparing your own ads. The advertisement directory is set to /var/lib/"
"mailreader/ads. In this directory, you can find the original Mailreader "
"ads : one HTML-based and the other one perl-based. Please read the ad.cfg "
"file. Graphics for ads needs to be accessible to the WWW server : this means "
"that the files have to be inside DocumentRoot, the main directory of the WWW "
"servers (Debian default is /var/www)."
msgstr "Trong gói tin này có mốt quảng cáo đơn giản về Debian mà có thể giúp đỡ bạn chuẩn bị quảng cáo mình. Đã lập thư mục quảng cáo là «/var/lib/mailreader/ads». Trong thư mục này, bạn có thể tìm những quảng cáo Mailreader gốc: một điều đựa vào HTML và điều khác đựa vào Perl. Bạn hãy đọc tập tin «ad.cfg» tại đó. Mọi đồ họa cho quảng cáo phải cho phép trình phục vụ Mạng truy cập: có nghĩa là mọi tập tin ấy phải ở trong «DocumentRoot» (Gốc tài liệu), thư mục chính của những trình phục vụ Mạng (mặc định Debian là «/var/www»."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:81
msgid "Enter the page which should be showed after user logout"
msgstr "Hãy nhập trang nên được hiển thị sau khi người dùng đăng xuất."

#.Type: string
#.Description
#:../mailreader.templates:81
msgid ""
"Please enter the HTML page which should be showed after user logout. If you "
"leave this blank, Mailreader will show the login page after logout."
msgstr "Hãy nhập địa điểm của trang HTML nên được hiển thị sau khi người dùng đăng xuất. Nếu bạn bỏ nó rỗng thì trình Mailreader sẽ hiển thị trang đăng nhập sau khi đăng xuất."

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:87
msgid "Please bind mailreader to SSL secured page!"
msgstr "••• Hãy đóng kết trình Mailreader đến trang do SSL bảo mật. •••"

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:87
msgid "This is very important!"
msgstr "••• Quan trọng lắm. •••"

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:87
msgid ""
"Although Mailreader can work with a standard, unencrypted HTTP server you "
"should NEVER use unencrypted pages. Consider accessing mailreader through "
"SSL-secured pages. This can be https://your.http.server/cgi-bin/mailreader/"
"nph-mr.cgi."
msgstr "Dù trình Mailreader có thể hoạt động với một trình phục vụ HTTP không mật mã chuẩn, bạn ••• không bai giờ ••• nên sử dụng trang không mật mã. Bạn hãy truy cập trình Mailreader thông qua trang do SSL bảo mật: có thề là «https://máy_phục_vụ_HTTP_bạn/cgi-bin/mailreader/nph-mr.cgi.»."

#.Type: note
#.Description
#:../mailreader.templates:87
msgid ""
"Please REMEMBER! If you set plain HTTP access, the login names and the "
"passwords of your users will be transmitted in clear text to Mailreader!"
msgstr "••• Hãy ghi nhớ: nếu bạn lập truy cập HTTP chuẩn, mọi tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng sẽ được truyền một cách rõ đến trình Mailreader. •••"

#.Type: boolean
#.Description
#:../mailreader.templates:100
msgid "Override old config files?"
msgstr "Đè tập tin cấu hình cũ không?"

#.Type: boolean
#.Description
#:../mailreader.templates:100
msgid ""
"Old config files exist in the /etc/mailreader directory. Do you want to "
"override these with new ones? Old config files will be backed up."
msgstr "Có một số tập tin cấu hình cũ trong thư mục «/etc/mailreader». Bạn có muốn đè chúng, dùng tập tin mới không? Sẽ lưu trữ những tập tin cấu hình cũ ấy."