File: mess.pl

package info (click to toggle)
man2html 1.6g-9
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 3,724 kB
 • ctags: 3,346
 • sloc: ansic: 9,667; sh: 2,309; perl: 335; makefile: 327; awk: 305; lisp: 171; cs: 170; xml: 119
file content (188 lines) | stat: -rw-r--r-- 6,040 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
BAD_CONFIG_FILE
	"nie mo�na zrozumie� zawarto�ci pliku %s\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Ostrze�enie: nie mo�na otworzy� pliku konfiguracyjnego %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"B��d podczas interpretacji pliku konfiguracyjnego\n"
INCOMPAT
	"niepasuj�ce wzajemnie opcje %s i %s\n"
NO_ALTERNATE
	"Niestety - brak wkompilowanej obs�ugi alternatywnych system�w\n"
NO_COMPRESS
	"Man zosta� skompilowany z automatyczn� kompresj� stron cat,\n\
ale plik konfiguracyjny nie definiuje COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Kt�r� stron� podr�cznika z sekcji %s chcesz przeczyta�?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Kt�r� stron� podr�cznika chcesz przeczyta�?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Nie ma strony %s w sekcji %s podr�cznika\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Nie ma strony podr�cznika dla %s\n"
PAGER_IS
	"\nu�ywanie %s jako pagera\n"
SYSTEM_FAILED
	"B��d podczas wykonywania polecenia formatowania lub wy�wietlania.\n\
Polecenie systemowe %s zwr�ci�o status %d.\n"
VERSION
	"%s, wersja %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Brak pami�ci - nie mo�na przydzieli� %d bajt�w pami�ci\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"B��d podczas przetwarzania polecenia *roff z pliku %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"B��d podczas przetwarzania MANROFFSEQ. U�ywanie ustawie� domy�lnych systemu.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"B��d podczas przetwarzania polecenia *roff podanego w linii polece�.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Nierozpoznana linia w pliku konfiguracyjnym (zignorowana)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: b��d wewn�trzny: nie znaleziono �a�cucha znak�w %s\n"
FOUND_MANDIR
	"znaleziono katalog man %s\n"
FOUND_MAP
	"znaleziono map� manpath %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"odpowiadaj�cy katalog cat to %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Za d�uga linia w pliku konfiguracyjnym\n"
SECTION
	"\nsekcja: %s\n"
UNLINKED
	"skasowany %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Pr�ba [%s] rozwini�cia strony podr�cznika nie powiod�a si�\n"
OPEN_ERROR
	"Nie mo�na otworzy� strony podr�cznika %s\n"
READ_ERROR
	"B��d podczas odczytu strony podr�cznika %s\n"
FOUND_EQN
	"znaleziono dyrektyw� eqn(1)\n"
FOUND_GRAP
	"znaleziono dyrektyw� grap(1)\n"
FOUND_PIC
	"znaleziono dyrektyw� pic(1)\n"
FOUND_TBL
	"znaleziono dyrektyw� tbl(1)\n"
FOUND_VGRIND
	"znaleziono dyrektyw� vgrind(1)\n"
FOUND_REFER
	"znaleziono dyrektyw� refer(1)\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"przetwarzanie dyrektywy podanej w linii polece�\n"
ROFF_FROM_FILE
	"przetwarzanie dyrektywy z pliku %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"przetwarzanie dyrektywy ze zmiennej �rodowiskowej\n"
USING_DEFAULT
	"u�ywanie domy�lnej sekwencji preprocesora\n"
PLEASE_WAIT
	"Formatowanie strony, prosz� czeka�...\n"
CHANGED_MODE
	"zmieniono uprawnienia %s na %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"Nie mo�na otworzy� %s do zapisu.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"w razie potrzeby man b�dzie pr�bowa� zapisa� %s\n"
IS_NEWER_RESULT
	"status z is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"pr�bowanie sekcji %s\n"
SEARCHING
	"\nwyszukiwanie w %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"ale %s jest ju� w manpath\n"
CANNOT_STAT
	"Ostrze�enie: nie mo�na u�y� stat na pliku %s!\n"
IS_NO_DIR
	"Ostrze�enie: %s nie jest katalogiem!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"dodawanie %s do manpath\n"
PATH_DIR
	"\n�cie�ka katalogu %s "
IS_IN_CONFIG
	"jest w pliku konfiguracyjnym\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"nie jest obecna w pliku konfiguracyjnym\n"
MAN_NEARBY
	"ale jest katalog man niedaleko\n"
NO_MAN_NEARBY
	"i nie ma katalogu man niedaleko\n"
ADDING_MANDIRS
	"\ndodawanie obowi�zkowych katalog�w man\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name w convert_to_cat () jest: %s\n"
NO_EXEC
	"\nniewykonywanie polecenia:\n %s\n"
USAGE1
	"u�ycie: %s [-adfhktwW] [sekcja] [-M �cie�ka] [-P pager] [-S lista]\n\t"
USAGE2
	"[-m system] "
USAGE3
	"[-p �a�cuch_znak�w] nazwa ...\n\n"
USAGE4
	" a : znajduje wszystkie pasuj�ce strony\n\
 c : nie u�ywa pliku cat\n\
 d : wy�wietla mn�stwo informacji debugowania\n\
 D : jak -d, ale wy�wietla te� strony\n\
 f : to samo co whatis(1)\n\
 h : wy�wietla ten komunikat pomocy\n\
 k : to samo co apropos(1)\n\
 K : wyszukuje �a�cuch znak�w na wszystkich stronach\n"
USAGE5
	" t : u�ywa troff do formatowania stron do wydrukowania\n"
USAGE6
	"\
 w : wy�wietla po�o�enie stron(y) podr�cznika, kt�ra by�aby wy�wietlona\n\
   (je�eli nie podano �adnej nazwy: wy�wietla przeszukiwane katalogi)\n\
 W : tak jak -w, ale wy�wietla tylko nazwy plik�w\n\n\
 C plik  : u�ywa `plik' jako plik konfiguracyjny\n\
 M �cie�ka: ustawia �cie�k� wyszukiwania stron podr�cznika jako `�cie�ka'\n\
 P pager : u�ywa programu `pager' do wy�wietlania stron\n\
 S lista : lista sekcji oddzielona dwukropkami\n"
USAGE7
	" m system : wyszukuje strony podr�cznika dla alternatywnego systemu\n"
USAGE8
	" p �a�cuch znak�w: �a�cuch znak�w okre�laj�cy, kt�re preprocesory u�y�\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"a rzeczywisty u�ytkownik te� nie mo�e otworzy� pliku\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"ale rzeczywisty u�ytkownik mo�e otworzy� plik\n"
CANNOT_FORK
	"nieudana pr�ba fork polecenia _%s_\n"
WAIT_FAILED
	"b��d podczas oczekiwania na proces potomny _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"bardzo dziwne..., otrzymano z�y pid podczas oczekiwania na proces potomny\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"b��d krytyczny: polecenie _%s_ zako�czone nieprawid�owo\n"
IDENTICAL
	"Strona podr�cznika %s jest identyczna jak %s\n"
MAN_FOUND
	"Znaleziono stron�(y) podr�cznika:\n"
NO_TROFF
	"b��d: nie podano polecenia TROFF w %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"strona cat nie zosta�a zapisana z powodu niestandardowej d�ugo�ci linii\n"
BROWSER_IS
	"\nu�ywanie %s jako przegl�darki\n"
HTMLPAGER_IS
	"\nu�ywanie %s do zrzucania stron HTML jako tekst"
FOUND_FILE
	"manfile_from_sec_and_dir() znalaz�a %s\n"
CALLTRACE1
	"manfile_from_sec_and_dir(dir=%s, sec=%s, name=%s, flags=0x%0x)\n"
CALLTRACE2
	"glob_for_file(dir=%s, sec=%s, name=%s, type=0x%0x, ...)\n"
NO_MATCH
	"glob_for_file nie znalaz�a �adnych dopasowa�.\n"
GLOB_FOR_FILE
	"glob_for_file zwr�ci�a %s.\n"
CALLTRACE3
	"glob_for_file_ext_glob(dir=%s, sec=%s, name=%s, ext=%s, hpx=%s, glob=%d, type=0x%0x);\n"
ABOUT_TO_GLOB
	"glob_for_file_ext_glob rozwinie %s\n"