File: LICENCE_CZ.html

package info (click to toggle)
mencal 3.0-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 148 kB
 • ctags: 32
 • sloc: perl: 396; makefile: 2
file content (365 lines) | stat: -rw-r--r-- 19,437 bytes parent folder | download | duplicates (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>�vod do GNU: GNU general public licence - �esk� p�eklad</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff">
<H2><A NAME="GPL"></A> <A NAME="s21">21. GNU general public licence - �esk� p�eklad</A></H2></CENTER>

<P>Verze 2, �erven 1991</P>


<P>
<BLOCKQUOTE><CODE>
<PRE>
Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139, USA

Kop�rov�n� a distribuce doslovn�ch kopi� tohoto licen�n�ho dokumentu jsou
dovoleny komukoliv, jeho zm�ny jsou v�ak zak�z�ny.
</PRE>
</CODE></BLOCKQUOTE>
</P>


<H2><A NAME="ss21.1">21.1 Preambule </A></H2>

<P>Licence pro v�t�inu programov�ho vybaven� jsou navr�eny tak, �e v�m
odeb�raj� pr�vo jeho voln�ho sd�len� a&nbsp;�prav. Smyslem Obecn� ve�ejn� licence
GNU je naproti tomu zaru�it volnost sd�len� a&nbsp;�pravy voln�ho programov�ho
vybaven� - pro zaji�t�n� voln�ho p��stupu k&nbsp;tomuto programov�mu vybaven�
pro v�echny jeho u�ivatele. Tato Obecn� ve�ejn� licence GNU se vztahuje na
v�t�inu programov�ho vybaven� nadace Free Software Foundation a&nbsp;na jak�koli
jin� program, jeho� autor se p�iklon� k&nbsp;jej�mu pou��v�n�. (N�kter� dal��
programov� vybaven� od Free Software Foundation je nam�sto toho pokryto
Obecnou knihovn� ve�ejnou licenc� GNU.) M��ete ji rovn� pou��t pro sv�
programy.</P>
<P>Pokud mluv�me o&nbsp;voln�m programov�m vybaven�, m�me na mysli volnost, nikoliv
cenu. Na�e Obecn� ve�ejn� licence je navr�ena pro zaji�t�n� toho, �e m��ete
voln� ���it kopie voln�ho programov�ho vybaven� (a&nbsp;��tovat si za tuto
slu�bu, pokud chcete), �e obdr��te zdrojov� k�d anebo jej m��ete z�skat,
pokud chcete, �e m��ete tento software m�nit nebo jeho ��sti pou��t v&nbsp;nov�ch
programech; a&nbsp;�e v�te, �e tyto v�ci sm�te d�lat.</P>
<P>Abychom mohli va�e pr�va chr�nit, mus�me vytvo�it omezen�, kter� zak��
komukoli v�m tato pr�va odep�rat nebo v�s&nbsp;��dat, abyste se t�chto pr�v
vzdal. Tato omezen� se prom�taj� do jist�ch povinnost�, kter�m mus�te
dost�t, pokud ����te kopie doty�n�ho programov�ho vybaven� anebo ho
modifikujete.</P>
<P>Nap��klad, ����te-li kopie takov�ho programu, a� ji� zdarma nebo za
poplatek, mus�te poskytnout p��jemc�m v�echna pr�va, kter� m�te s�m. Mus�te
zaru�it, �e p��jemci rovn� dostanou anebo mohou z�skat zdrojov� k�d. A
mus�te jim uk�zat tyto podm�nky, aby znali sv� pr�va.</P>
<P>Va�e pr�va chr�n�me ve dvou kroc�ch: (1) autorizac� programov�ho vybaven�, a
(2) nab�dkou t�to licence, kter� v�m d�v� pr�voplatn� svolen� ke kop�rov�n�,
���en� a&nbsp;modifikaci programov�ho vybaven�.</P>
<P>Kv�li ochran� ka�d�ho autora i&nbsp;n�s&nbsp;samotn�ch chceme zaru�it, aby ka�d�
ch�pal skute�nost, �e pro voln� programov� vybaven� nejsou ��dn� z�ruky.
Je-li programov� vybaven� n�k�m jin�m modifikov�no a&nbsp;posl�no d�le, chceme,
aby p��jemci v�d�li, �e to, co maj�, nen� origin�l, tak�e jak�koliv probl�my
vnesen� jin�mi se neodraz� na reputaci p�vodn�ch autor�.</P>
<P>Kone�n�, ka�d� voln� program je neust�le ohro�en softwareov�mi patenty.
P�ejeme si zamezit nebezpe��, �e redistributo�i&nbsp;voln�ho programu obdr��
samostatn� patentov� osv�d�en� a&nbsp;t�m u�in� program v�zan�m. Abychom tomu
zamezili, deklarovali jsme, �e ka�d� patent mus� b�t bu� vyd�n s&nbsp;t�m, �e
umo��uje voln� u�it�, anebo nesm� b�t vyd�n v�bec.</P>
<P>P�esn� ustanoven� a&nbsp;podm�nky pro kop�rov�n�, ���en� a&nbsp;modifikaci jsou uvedeny
d�le.</P>


<H2><A NAME="ss21.2">21.2 Ustanoven� a&nbsp;podm�nky pro kop�rov�n�, distribuci a&nbsp;modifikaci </A></H2>

<P>0. Tato licence se vztahuje na kter�koliv program �i&nbsp;jin� d�lo, kter�
obsahuje zm�nku, um�st�nou v&nbsp;n�m dr�itelem autorsk�ch pr�v, o&nbsp;tom, �e d�lo
m��e b�t ���eno podle ustanoven� Obecn� ve�ejn� licence GNU. V&nbsp;dal��m textu
znamen� ,,Program'' ka�d� takov� program nebo d�lo a&nbsp;,,d�lo zalo�en� na Programu'' 
znamen� bu� Program samotn� anebo ka�d� jin� d�lo z&nbsp;n�j odvozen�,
kter� podl�h� autorsk�mu z�konu: t�m se m�n� d�lo obsahuj�c� Program nebo
jeho ��st, bu� doslovn� anebo s&nbsp;modifikacemi, pop��pad� v&nbsp;p�ekladu do
jin�ho jazyka. (Nad�le je p�eklad zahrnov�n bez omezen� pod pojmem
,,modifikace'' .) Ka�d� u�ivatel licence je ozna�ov�n jako ,,vy'' .</P>
<P>Jin� �innosti ne� kop�rov�n�, ���en� a&nbsp;modifikace nejsou pokryty touto
licenc�; sahaj� mimo jej� r�mec. Akt spu�t�n� programu nen� omezen a&nbsp;v�stup
z Programu je pokryt pouze tehdy, jestli�e obsah v�stupu tvo�� d�lo zalo�en�
na Programu (nez�visle na tom, zda bylo vytvo�eno �innost� Programu).
Posouzen� platnosti p�edchoz� v�ty z�vis� na tom, co Program d�l�.
<OL>
<LI>Sm�te kop�rovat a&nbsp;���it doslovn� kopie zdrojov�ho k�du Programu tak, jak
jste jej obdr�el, a&nbsp;na libovol�m m�diu, za p�edpokladu, �e na ka�d� kopii
viditeln� a&nbsp;n�le�it� zve�ejn�te zm�nku o&nbsp;autorsk�ch pr�vech a&nbsp;absenci
z�ruky; ponech�te nedot�en� v�echny zm�nky vztahuj�c� se k&nbsp;t�to licenci a&nbsp;k
absenci z�ruky; a&nbsp;d�te ka�d�mu p��jemci spolu s&nbsp;Programem kopii t�to
licence.
<P>Za fyzick� akt p�enesen� kopie m��ete ��dat poplatek a&nbsp;podle vlastn�ho
uv�en� m��ete nab�dnout za poplatek z�ru�n� ochranu.</P>

</LI>
<LI>M��ete modifikovat va�i&nbsp;kopii �i&nbsp;kopie Programu anebo kter�koliv jeho ��sti,
a tak vytvo�it d�lo zalo�en� na Programu, a&nbsp;kop�rovat a&nbsp;roz�i�ovat takov�
modifikace �i&nbsp;d�lo podle platn� podm�nky sekce 1, za p�edpokladu, �e spln�te
v�echny tyto podm�nky:
<P>
<BLOCKQUOTE>
a) Modifikovan� soubory mus�te opat�it z�etelnou zm�nkou uv�d�j�c�, �e
jste soubory zm�nil a&nbsp;datum ka�d� zm�ny.
<P>b) Mus�te umo�nit, aby jak�koliv v�mi publikovan� d�lo �i&nbsp;roz�i�ovan�
d�lo, kter� obsahuje zcela nebo jen z��sti Program nebo jakoukoli jeho ��st,
pop��pad� je z&nbsp;Programu nebo jeho ��sti odvozeno, mohlo b�t jako celek
bezplatn� poskytnuto ka�d� t�et� osob� v&nbsp;souladu s&nbsp;ustanoven�mi t�to
licence.</P>
<P>c) Pokud modifikovan� program pracuje tak, �e �te interaktivn� povely,
mus�te zjistit, �e p�i&nbsp;nejb�n�j��m zp�sobu jeho spu�t�n� vytiskne nebo
zobraz� hl�en� zahrnuj�c� p��slu�nou zm�nku o&nbsp;autorsk�m pr�vu a&nbsp;uvede, �e
neexistuje ��dn� z�ruka (nebo pop��pad�, �e z�ruku poskytujete vy), a&nbsp;�e
u�ivatel� mohou za t�chto podm�nek Program redistribuovat, a&nbsp;mus� u�ivateli
sd�lit, jak�m zp�sobem m��e nahl�dnout do kopie t�to licence. (V�jimka: v
p��pad�, �e s�m program je interaktivn�, av�ak ��dn� takov� hl�en�
nevypisuje, nepo�aduje se, aby va�e d�lo zalo�en� na Programu takov� hl�en�
vypisovalo.)</P>
</BLOCKQUOTE>
</P>
<P>Tyto po�adavky se vztahuj� k&nbsp;modifikovan�mu d�lu jako celku. Pokud lze
identifikovat ��sti takov�ho d�la, kter� z�ejm� nejsou odvozeny z&nbsp;Programu a
mohou b�t samy o&nbsp;sob� rozumn� pova�ov�ny za nez�visl� a&nbsp;samostatn� d�la, pak
se tato licence a&nbsp;jej� ustanoven� nevztahuj� na tyto ��sti, jsou-li ���eny
jako nez�visl� d�la. Av�ak jakmile tyto ��sti roz�i�ujete jako ��sti celku,
j�m� je d�lo zalo�en� na Programu, mus� b�t roz�i�ov�n� tohoto celku
pod��zeno ustanoven� t�to licence tak, �e povolen� poskytnut� dal��m
u�ivatel�m se roz���� na cel� d�lo, tedy na v�echny jeho ��sti bez ohledu na
to, kdo kterou ��st napsal.</P>
<P>Smyslem tohoto paragrafu tedy nen� z�sk�n� pr�v&nbsp;na d�lo zcela napsan� v�mi
ani pop�r�n� va�ich pr�v&nbsp;v��i&nbsp;n�mu; skute�n�m smyslem je v�kon pr�va na
��zen� distribuce odvozen�ch nebo kolektivn�ch d�l zalo�en�ch na Programu.</P>
<P>Pouh� spojen� jin�ho d�la, je� nen� na Programu zalo�eno, s&nbsp;Programem (anebo
d�lem zalo�en�m na Programu) na pam�ov�m nebo distribu�n�m m�diu neuvazuje
toto jin� d�lo do p�sobnosti t�to licence.</P>

</LI>
<LI>M��ete kop�rovat a&nbsp;roz�i�ovat Program (nebo d�lo na n�m zalo�en�, viz
sekce 2 v&nbsp;objektov� anebo spustiteln� podob� podle ustanoven� 
sekc� 1 a&nbsp;2 v��e, pokud spln�te n�kterou z
n�sleduj�c�ch n�le�itost�:
<P>
<BLOCKQUOTE>
a) Doprovod�te jej zdrojov�m k�dem ve strojov� �iteln� form�. Zdrojov�
k�d mus� b�t roz�i�ov�n podle ustanoven� sekc� 1 a&nbsp;2, 
a to na m�diu b�n� pou��van�m pro v�m�nu programov�ho vybaven�; nebo
<P>b) Doprovod�te je p�semnou nab�dkou nejm�n� na t�i&nbsp;roky,
podle n� poskytnete jak�koli t�et� stran�, za poplatek nep�evy�uj�c� va�e
v�daje vynalo�en� na fyzickou v�robu zdrojov� distribuce, kompletn� strojov�
�itelnou kopii odpov�daj�c� zdrojov�mu k�du, jen� mus� b�t ���en podle
ustanoven� sekc� 1 a&nbsp;2 na m�diu b�n� pou��van�m pro
v�m�nu programov�ho vybaven�; nebo</P>
<P>c) Doprovod�te jej informacemi, kter� jste dostal ohledn� nab�dky na
poskytnut� zdrojov�ho k�du. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomer�n�
���en� a&nbsp;jenom tehdy, pokud jste obdr�el program v&nbsp;objektov�m nebo
spustiteln�m tvaru spolu s&nbsp;takovou nab�dkou, v&nbsp;souladu s&nbsp;polo�kou b
v��e.)</P>
</BLOCKQUOTE>
</P>
<P>Zdrojov� k�d k&nbsp;d�lu je nejvhodn�j�� formou d�la z&nbsp;hlediska jeho p��padn�ch
modifikac�. Pro d�lo ve spustiteln�m tvaru znamen� �pln� zdrojov� k�d
ve�ker� zdrojov� k�d pro v�echny moduly, kter� obsahuje, plus jak�koli dal��
soubory pro definici rozhran�, plus d�vkov� soubory pot�ebn� pro kompilaci a
instalaci spustiteln�ho programu. Zvl�tn� v�jimkou jsou v�ak ty programov�
komponenty, kter� jsou norm�ln� ���eny (bu� ve zdrojov� nebo bin�rn� form�)
s hlavn�mi sou��stmi opera�n�ho syst�mu, na n�m� spustiteln� program b��
(tj. s&nbsp;p�eklada�em, j�drem apod.). Tyto komponenty nemus� b�t ���eny se
zdrojov�m k�dem, pokud ov�em komponenta sama nedoprov�z� spustitelnou podobu
d�la.</P>
<P>Je-li ���en� objektov�ho nebo spustiteln�ho k�du �in�no nab�dkou p��stupu ke
kop�rov�n� z&nbsp;ur�it�ho m�sta, potom se za distribuci zdrojov�ho k�du po��t� i
nab�dnut� ekvivalentn�ho p��stupu ke kop�rov�n� zdrojov�ho k�du ze stejn�ho
m�sta, by� p�itom nejsou t�et� strany nuceny ke zkop�rov�n� zdrojov�ho k�du
spolu s&nbsp;objektov�m.</P>

</LI>
<LI>Nesm�te kop�rovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo ���it
Program jin�m zp�sobem ne� v�slovn� uveden�m v&nbsp;t�to licenci. Jak�koli jin�
pokus o&nbsp;kop�rov�n�, modifikov�n�, poskytnut� sublicence anebo ���en�
Programu je neplatn� a&nbsp;automaticky ukon�� va�e pr�va dan� touto licenc�.
Strany, kter� od v�s&nbsp;obdr�ely kopie anebo pr�va v&nbsp;souladu s&nbsp;touto licenc�,
v�ak nemaj� sv� licence ukon�eny, dokud se jim pln� pod�izuj�.

</LI>
<LI>Nen� va�� povinnost� tuto licenci p�ijmout, proto�e jste ji
nepodepsal. Nic jin�ho v�m v�ak ned�v� mo�nost kop�rovat nebo ���it Program
nebo odvozen� d�la. V&nbsp;p��pad�, �e tuto licenci nep�ijmete, jsou tyto
�innosti z�konem zak�z�ny. T�m p�dem modifikac� anebo ���en�m Programu
(anebo ka�d�ho d�la zalo�en�ho na Programu) vyjad�ujete sv� pod��zen� se
licenci a&nbsp;v�em jej�m ustanoven�m a&nbsp;podm�nk�m pro kop�rov�n�, modifikov�n� a
���en� Programu a&nbsp;d�l na n�m zalo�en�ch.

</LI>
<LI>Poka�d�, kdy� redistribuujete Program (nebo d�lo zalo�en� na
Programu), z�sk�v� p��jemce od p�vodn�ho dr�itele licence pr�vo kop�rovat,
modifikovat a&nbsp;���it Program v&nbsp;souladu s&nbsp;t�mito ustanoven�mi a&nbsp;podm�nkami.
Nesm�te kl�st ��dn� p�ek�ky v�konu zde zaru�en�ch p��jemcov�ch pr�v. Nejste
odpov�dn� za vym�h�n� dodr�ov�n� t�to licence t�et�mi stranami.

</LI>
<LI>Jsou-li v�m z&nbsp;rozhodnut� soudu, obvin�n�m z&nbsp;poru�en� patentu nebo z
jak�hokoli jin�ho d�vodu (nejen v&nbsp;souvislosti s&nbsp;patenty) ulo�eny takov�
podm�nky (a� ji� p��kazem soudu, smlouvou nebo jinak), kter� se vylu�uj� s
podm�nkami t�to licence, nejste t�m osvobozen od podm�nek t�to licence.
Pokud nem��ete ���it Program tak, abyste vyhov�l z�rove� sv�m z�vazk�m
vypl�vaj�c�m z&nbsp;t�to licence a&nbsp;jin�m platn�m z�vazk�m, nesm�te jej v&nbsp;d�sledku
toho ���it v�bec. Pokud by nap��klad patentov� osv�d�en� nepovolovalo
bezplatnou redistribuci Programu v�emi, kdo va��m p�i�in�n�m z�skaj� p��mo
nebo nep��mo jeho kopie, pak by jedin� mo�n� zp�sob jak vyhov�t z�rove�
patentov�mu osv�d�en� i&nbsp;t�to licenci spo��val v&nbsp;ukon�en� distribuce
Programu.
<P>Pokud by se za n�jak�ch specifick�ch okolnost� jevila n�kter� ��st tohoto
paragrafu jako neplatn� nebo nevynutiteln�, pova�uje se za sm�rodatnou
rovnov�ha vyj�d�en� t�mto paragrafem a&nbsp;paragraf jako celek se pova�uje za
sm�rodatn� za jin�ch okolnost�.</P>
<P>Smyslem tohoto paragrafu nen� nav�d�t v�s&nbsp;k&nbsp;poru�ov�n� patent� �i&nbsp;jin�ch
ustanoven� autorsk�ho pr�va, anebo tato ustanoven� zpochyb�ovat; jedin�m
jeho smyslem je ochrana integrity syst�mu ���en� voln�ho programov�ho
vybaven�, kter� je podlo�eno ve�ejn�mi licen�n�mi p�edpisy. Mnoz� lid�
poskytli sv� p��sp�vky do �irok�ho okruhu programov�ho vybaven� ���en�ho
t�mto syst�mem, spolehnuv�e na jeho d�sledn� uplat�ov�n�; z�le�� na
autorovi/d�rci, aby rozhodl, zda si p�eje ���it programov� vybaven� pomoc�
n�jak�ho jin�ho syst�mu a&nbsp;��dn� u�ivatel licence nem��e takov� rozhodnut�
zpochyb�ovat.</P>
<P>Smyslem tohoto paragrafu je zevrubn� osv�tlit to, co je pova�ov�no za
d�sledek plynouc� ze zbytku t�to licence.</P>

</LI>
<LI>Pokud je ���en� �i&nbsp;pou�it� Programu v&nbsp;n�kter�ch zem�ch omezeno bu�
patenty anebo autorsky chr�n�n�mi rozhran�mi, m��e dr�itel p�vodn�ch
autorsk�ch pr�v, kter� sv��uje Program do p�sobnosti t�to licence, p�idat
v�slovn� omezen� pro geografick� ���en�, vylu�uj�c� takov� zem�, tak�e
���en� je povoleno jen v&nbsp;t�ch zem�ch nebo mezi t�mi zem�mi, kter� nejsou
t�mto zp�sobem vylou�eny. Tato licence zahrnuje v&nbsp;tomto p��pad� takov�
omezen� p�esn� tak, jako bylo zaps�no v&nbsp;textu t�to licence.

</LI>
<LI>Free Software Foundation m��e �as od �asu vyd�vat upraven� nebo nov�
verze Obecn� ve�ejn� licence. Takov� nov� verze se budou sv�m duchem podobat
sou�asn� verzi, v&nbsp;konkr�tn�ch v�cech se v�ak mohou li�it s&nbsp;ohledem na nov�
probl�my �i&nbsp;z�jmy.
<P>Ka�d� nov� verzi je p�id�leno rozli�uj�c� ��slo verze. Pokud Program
specifikuje ��slo verze, kter� se na n�j vztahuje, a&nbsp;,,v�echny n�sleduj�c�
verze'' , m��ete se podle uv�en� ��dit ustanoven�mi a&nbsp;podm�nkami bu�to on�
konkr�tn� verze anebo kter�koliv n�sleduj�c� verze, kterou vydala Free Software
Foundation. Jestli�e Program nespecifikuje ��slo verze t�to licence, m��ete
si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.</P>

</LI>
<LI>Pokud si p�ejete zahrnout ��sti Programu do jin�ch voln�ch program�,
jejich� distribu�n� podm�nky jsou odli�n�, za�lete autorovi ��dost o
povolen�. V&nbsp;p��pad� programov�ho vybaven�, k&nbsp;n�mu� vlastn� autorsk� pr�va
Free Software Foundation, napi�te Free Software Foundation; n�kdy �in�me
v�jimky ze zde uveden�ch ustanoven�. Na�e rozhodnut� bude vedeno dv�ma c�li;
zachov�n�m voln� povahy v�ech odvozenin na�eho voln�ho programov�ho vybaven�
a podporou sd�len� a&nbsp;op�tovn�ho vyu�it� programov�ho vybaven� obecn�.


<P><B>Z�RUKA SE NEPOSKYTUJE</B></P>


</LI>
<LI>VZHLEDEM K&nbsp;BEZPLATN�MU POSKYTNUT� LICENCE K&nbsp;PROGRAMU SE NA PROGRAM
NEVZTAHUJE ��DN� Z�RUKA, A&nbsp;TO V&nbsp;M��E POVOLEN� Z�KONEM. POKUD NEN� P�SEMN�
STANOVENO JINAK, POSKYTUJ� DR�ITEL� AUTORSK�CH
PR�V&nbsp;POP��PAD� JIN� STRANY
PROGRAM ,,TAK, JAK JE'', BEZ Z�RUKY JAK�HOKOLIV DRUHU, A� V�SLOVN� NEBO
VYPL�VAJ�C�, V�ETN�, ALE NIKOLI JEN, Z�RUK PRODEJNOSTI A&nbsp;VHODNOSTI PRO
UR�IT� ��EL. POKUD JDE O&nbsp;KVALITU A&nbsp;V�KONNOST PROGRAMU, LE�� VE�KER� RIZIKO
NA V�S. POKUD BY SE U&nbsp;PROGRAMU PROJEVILY Z�VADY, PADAJ� N�KLADY ZA V�ECHNU
POT�EBNOU �DR�BU, OPRAVY �I&nbsp;N�PRAVU NA V�� VRUB.

</LI>
<LI>V ��DN�M P��PAD�, S&nbsp;V�JIMKOU TOHO, KDY� TO VY�ADUJE PLATN� Z�KON,
ANEBO KDY� TO BYLO P�SEMN� ODSOUHLASENO, V�M NEBUDE ��DN� Z&nbsp;DR�ITEL�
AUTORSK�CH PR�V&nbsp;ANI ��DN� JIN� STRANA, KTER� SM� MODIFIKOVAT �I&nbsp;���IT
PROGRAM V&nbsp;SOULADU S&nbsp;P�EDCHOZ�MI USTANOVEN�MI, ODPOV�DN� ZA �KODY, V�ETN�
V�ECH OBECN�CH, SPECI�LN�CH, NAHODIL�CH NEBO N�SLEDN�CH �KOD VYPL�VAJ�C�CH Z
U��V�N� ANEBO
NESCHOPNOSTI U��VAT PROGRAMU (V�ETN� ALE NIKOLI JEN, ZTR�TY
NEBO ZKRESLEN� DAT, NEBO TRVAL�CH �KOD ZP�SOBEN�CH V�M NEBO T�ET�M STRAN�M,
NEBO
SELH�N� FUNKCE PROGRAMU V&nbsp;SOU�INNOSTI S&nbsp;JIN�MI
PROGRAMY), A&nbsp;TO I&nbsp;V&nbsp;P��PAD�, �E TAKOV� DR�ITEL AUTORSK�CH PR�V&nbsp;NEBO JIN�
STRANA BYLI UPOZORN�NI NA MO�NOST TAKOV�CH �KOD.</LI>
</OL>
</P>


<H2><A NAME="ss21.3">21.3 Jak uplatnit tato ustanoven� na va�e nov� programy </A></H2>

<P>Pokud vyvinete nov� program a&nbsp;chcete, aby byl ve�ejnosti co nejv�ce k
u�itku, m��ete toho nejl�pe dos�hnout t�m, �e jej prohl�s�te za voln�
programov� vybaven�, kter� m��e kdokoliv redistribuovat a&nbsp;m�nit za zde
uveden�ch podm�nek.</P>
<P>K tomu sta�� p�ipojit k&nbsp;programu n�sleduj�c� �daje. Nejbezpe�n�j�� cestou je
jejich p�ipojen� na za��tek ka�d�ho zdrojov�ho souboru, ��m� se nej��inn�ji
sd�l� vylou�en� z�ruky; a&nbsp;v&nbsp;ka�d�m souboru by pak m�la b�t p�inejmen��m
��dka s&nbsp;,,copyrightem'' a&nbsp;odkaz na m�sto, kde lze nal�zt �pln� �daje.</P>
<P>
<BLOCKQUOTE><CODE>
<PRE>
  ��dka se jm�nem programu a n�stinem toho, co d�l�
  Copyright (C) 19yy jm�no autora

  Tento program je voln� programov� vybaven�; m��ete jej ���it a
modifikovat podle ustanoven� Obecn� ve�ejn� licence GNU, vyd�van� Free
Software Foundation; a to bu� verze 2 t�to licence anebo (podle va�eho
uv�en�) kter�koli pozd�j�� verze.

  Tento program je roz�i�ov�n v nad�ji, �e bude u�ite�n�, av�ak BEZ
JAK�KOLI Z�RUKY; neposkytuj� se ani odvozen� z�ruky PRODEJNOSTI anebo
VHODNOSTI PRO UR�IT� ��EL.
Dal�� podrobnosti hledejte v Obecn� ve�ejn� licenci GNU.

  Kopii Obecn� ve�ejn� licence GNU jste m�l obdr�et spolu s t�mto
programem; pokud se tak nestalo, napi�te o ni Free Software Foundation,
Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
</PRE>
</CODE></BLOCKQUOTE>
</P>

<P>P�ipojte rovn� informaci o&nbsp;tom, jak je mo�n� se s&nbsp;v�mi spojit elektronickou
a pap�rovou po�tou.</P>
<P>Pokud je program interaktivn�, za�i�te, aby se p�i&nbsp;startu v&nbsp;interaktivn�m
m�du vypsalo hl�en� podobn� tomutu:</P>
<P>
<BLOCKQUOTE><CODE>
<PRE>
  Gnomovision verze 69, Copyright (C) 19yy jm�no autora
  Gnomovision je ABSOLUTN� BEZ Z�RUKY; podrobnosti se dozv�te zad�n�m
show w. Jde o voln� programov� vybaven� a jeho ���en� za jist�ch podm�nek
je v�t�no; podrobnosti z�sk�te zad�n�m show c.
</PRE>
</CODE></BLOCKQUOTE>
</P>

<P>Hypotetick� povely <CODE>show w</CODE> a&nbsp;<CODE>show c</CODE> by m�ly zobrazit p��slu�n�
pas�e Obecn� ve�ejn� licence. Odpov�daj�c� povely ov�em nemus� b�t pr�v�
<CODE>show w</CODE> a&nbsp;<CODE>show c</CODE>; mohou to b�t t�eba stisky tla��tka na my�i&nbsp;nebo
polo�ky v&nbsp;menu - cokoliv, co se do va�eho programu hod�.</P>
<P>Pokud je to nutn�, m�l byste tak� p�im�t sv�ho zam�stnavatele (jestli�e
pracujete jako program�tor) nebo p�edstavitele va�� �koly, je-li n�kdo
takov�, k&nbsp;tomu, aby podepsal ,,z�eknut� se autorsk�ch pr�v'' . Zde je vzor;
jm�na pozm��te:</P>
<P>
<BLOCKQUOTE><CODE>
<PRE>
 Yoyodyne, a.s., se t�mto z��k� ve�ker�ho z�jmu o autorsk� pr�va k programu 
 `Gnomovision' (p�eklada� s naklada�em) napsan�ho Jamesem Hackerem.

 Tom� Slo�it� --- podpis}, 1. dubna 1989
 Tom� Slo�it�, v�ce ne� prezident
</PRE>
</CODE></BLOCKQUOTE>
</P>
<P>Tato Obecn� ve�ejn� licence neumo��uje zahrnut� va�eho programu do jin�ch
ne� voln�ch program�. Je-li v� program knihovnou podprogram�, m��ete
zv�it, zda je u�ite�n� umo�nit sestavov�n� i&nbsp;v�zan�ch aplika�n�ch program�
s va�� knihovnou. V&nbsp;takov�m p��pad� pou�ijte Obecnou knihovn� licenci GNU
nam�sto t�to licence.</P>
<HR NOSHADE>
</CENTER></BODY>