File: README.Debian

package info (click to toggle)
mozilla-locale-pl 1:1.7.5-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: sarge
  • size: 656 kB
  • ctags: 1
  • sloc: makefile: 63; sh: 16
file content (43 lines) | stat: -rw-r--r-- 1,948 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
This package is modified version of mozilla-locale-fr maintained 
by Aurelien Jarno <aurel32@debian.org>. Thanks!

mozilla-locale-pl for Debian
----------------------------

To select Polish as your language go to "Edit->Preferences->Appearance
->Languages and Web Content" then choose "Polski (PL)" and press Ok.

To select Polish Region as your localization go to "Edit->Preferences
->Appearance->Languages and Web Content" then choose "Polski (PL) Ustawienia regionalne" 
and press Ok.

You need to restart your browser in order the changes take effect.

If you are upgrading for a previous version of the localization, it may be
possible some items are wrong or not translated (although it is very rare). In 
this case, choose an other language than Polish, then select Polish again.

To use Polish localstart homepage, select Polish Region and then 
"Edit->Preferences->Navigator->Home Page->Restore Default".

mozilla-locale-pl w Debianie
-----------------------------

Aby u�ywa� polskiego schematu j�zykowego znajd� w menu "Edit->Preferences->Appearance
->Languages and Web Content", wybierz "Polski (PL)" i zatwierd� wyb�r klawiszem Ok.

Aby u�ywa� polskich ustawie� regionalnych przejd� do ustawie� "Languages and Web Content"
(pol. "J�zyk i tre�ci"; patrz wy�ej) i wybierz "Polski (PL) Ustawienia regionalne". 
Zatwierd� klawiszem Ok.

B�dziesz musia�(a) zrestartowa� przegl�dark�, aby zmiany sta�y si� widoczne.

Je�li uaktualniasz z poprzednich wersji lokalizacji (czasem te� przy innych okazjach)
mo�e si� zdarzy�, �e niekt�re pozycje nie b�d� przet�umaczone w�a�ciwie (problemy nie
wyst�puj� jednak cz�sto). W takim przypadku prze��cz ustawienia na inne ni� polskie po 
czym wr�� do polskich.

Aby u�ywa� spolonizowanej lokalnej strony startowej, po zmianie ustawie� regionalnych 
na polskie wybierz "Edycja->Preferencje->Nawigator->Strona domowa->Przywr�� domy�ln�".

Jacek Kawa <jfk@finwe.eu.org>, Wed, 30 Mar 2003 03:13:13 +0100.