File: OLVASS_EL

package info (click to toggle)
mtink 1.0.16-10
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: buster
 • size: 3,808 kB
 • sloc: ansic: 19,264; sh: 1,008; python: 626; xml: 444; makefile: 76
file content (275 lines) | stat: -rw-r--r-- 9,655 bytes parent folder | download | duplicates (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Mtink egy �llapotmonitor EPSON tintasugaras nyomtat�hoz.
Ttink a konzolos m�solat.

Sz�ks�ge van egy k�tir�ny� kapcsolatra a nyomtat�porthoz.
Ha a rendszere nem teljes�ti ezt a k�vetelm�nyt, csak
n�h�ny funkci� lesz el�rhet�.

Ez b�ta verzi� �s nincs teljesen tesztelve. Az mtink megfelel�
beszerkeszt�s�hez ellen�riznie kell, hogy a Motif, openMotif vagy
Lesstif runtime �s development csomag telep�tve van-e.

Egy gimp plug-ins is benne van (gimp-mtink).


Megjegyz�s a k�l�nb�z� portokon t�bb nyomtat�t haszn�l�knak.
------------------------------------------------------------
Haszn�lni tudja az mtink.sh szkriptet az mtink megh�v�s�hoz
az alkalmas konfigur�ci�s f�jllal. Tekintse meg a sz�vegeket ebben a f�jlban.

Megjegyz�s Linux �s USB-hez:
----------------------------

R�gebbi kernel tartalmaz egy hib�t az USB nyomtat� port olvas�sakor.
Ha bizonytalan, aktualiz�lja a kernel�t.

Megjegyz�s FreeBSD-hez:
-----------------------

Hozz�adtam a /dev/lpt0 ... /dev/lpt3-at FreeBSD-hez. A nekem meglev�
verzi� (4.5) nem t�mogatja a k�tir�ny� kommunik�ci�t az
USB-nyomtat�kkal. Ha az �jabb verzi�k t�mogatj�k ezt, hozz� lehet adni
az eszk�zlist�t az ismert eszk�z�k v�g�n�l (cfg1.c f�jl) �s jelentse a
v�ltoz�sokat.

Az mtink fel�p�t�se:
--------------------

A Configure szkript ellen�rzi a sz�ks�ges komponenesek megl�t�t
�s megalkotja a Makefile-t.

A Configure megh�v�sa ut�n egyszer�en �rja be: make, �s a bin�rosok
l�tre fognak j�nni.

Ez m�k�dik k�l�nb�z� Linux �ssze�ll�t�sokkal �s Solarison.
Rendes k�r�lm�nyek k�z�tt nem sz�ks�ges m�dos�tania a makefile-t
ezekhez a rendszerekhez.

Ha egy m�sik oper�ci�s rendszere van, lehet, hogy sz�ks�ges lesz m�dos�tania a
Configure szkriptet, a forr�sok tartalm�t �s/vagy a makefile-t. K�rem k�ldje el
nekem az �n �ltal v�grehajtott m�dos�t�sokat.

Ha a gimp, vagy b�rmelyik komponenes nincs telep�tve, vagy nem el�rhet�
a plugins nem fog l�trej�nni.

Telep�t�s:
----------

�rja be "./Configure", ez fogja l�trehozni a makefile-t.
A "./Configure" jelezni fogja, milyen opci�k enged�lyezettek.

Az els� l�p�s ut�n �rja be: "make".
Root-k�nt �rja be: "make install" az mtink �s a dokument�ci� megfelel� telep�t�s�hez.
Egyszer� felhaszn�l�k�nt �rja be: "make install" a plugins megfelel� telep�t�s�hez.

Az mtink program megpr�b�l olvasni �s �rni a p�rhuzamos �s USB portr�l/portra.
Ha ez hib�s, jav�tsa ki helyesre a be�ll�t�st az eszk�zf�jlhoz
vagy futtassa az mtink-et root-k�nt:

- V�ltoztassa megfelel�re a hozz�f�r�st a porthoz:
  chmod 666 /dev/<DEVICE_FILE>

- M�dos�tsa az mtink hely�t a megfelel�re:
 cd /<LOCATION_OF_MTINK>
 chown root mtink
 chmod 4755 mtink

- Eszk�ztippek:
 A sz�vegek csak n�met, francia, angol �s magyar nyelven vannak.
 Ha az Mtink.res f�jlt �tm�solja az ~/EpsonUtil-hoz, hozz� tudja adni
 a saj�t nyelv� sz�vegeket. Ebben az esetben n�zze meg a tooltip-et
 tartalmaz� sorokat: �s sz�rjon be egy �j sort saj�t nyelv�
 el�taggal.
 P�ld�ul az alap�rtelmez�shez (angol) n�met�l
 EpsonUtil*mainWindow.ok_PB.tooltip:  Abondon the\nStatus Monitor.
 EpsonUtil.De*mainWindow.ok_PB.tooltip: Status Monitor\nverlassen.
      -- < language = german (de)


Ha telep�teni akarja a plugins-t, m�solja a gimp-mtink-et a
$HOME/.gimp*/plug-ins/-hoz.
Ha a gimp t�bb verzi�ja van telep�tve, v�lassza a megfelel�
k�nyvt�rat (p�ld�ul: gimp-1.2 a gimp 1.2-h�z).
Az "Epson Status Monitor"-t az Xtns (Kit., azaz kiterjeszt�s) men� alatt fogja tal�lni.
Figyeljen, hogy az mtink-et olyan egy olyan k�nyvt�rban kell tartani, amelyik benne
van a PATH v�ltoz�ban.

Elt�vol�thatja az mtink-et a "make uninstall" paranccsal.

Inform�ci�k megkap�sa a nyomtat�t�l nyomtat�s k�zben:
------------------------------------------------

Csak egy program tud megnyitni eszk�zf�jlt a nyomtat�hoz,
tov�bbi programok nem tudnak csatlakozni az
eszk�zf�jlhoz. A maradv�ny tintamennyis�g megkap�s�hoz nyomtat�s
k�zben programoztam egy kicsi szervert,
amit rendszerind�t�skor kell ind�tani.
Ez a szerver csatlakozik a nyomtat�hoz �s felk�n�l egy megnevezett
cs�vet a nyomtat�si folyamathoz. A kommunik�ci� az mtink-kel vagy
a ttink-kel akkor rendben lesz az osztott mem�ri�n �t.
A szerver figyeli az els�bbs�gi h�v�st az �j nyomtat�si munk�hoz,
�s ha egyet tal�l, a nyomtat�si adatok be�gyaz�dnak az EPSON D4
protokollba �s elk�ld�dnek a nyomtat�hoz. Ez teszi lehet�v� a nyomtat�
lek�rdez�s�t az �llapotr�l, azonos�t�sr�l �s a maradv�ny tintamennyis�gr�l, a
nyomtat�si adat �s inform�ci�s/vez�rl� csatorna f�ggetlen.

A szerver az etc/mtink szkripten �t tud indulni, amit az
/etc/init.d-hez kell m�solni. Linkeket sz�ks�ges kre�lni a
megfelel� rc.d k�nyvt�rak alatt is.

A d�mon egy porttal foglalkozik, �s a start szkriptet
eszerint kell m�dos�tani.

A program hely�nek az mtinkd d�monhoz val�ban megfelel�nek
kell lennie.

Ha ezt a tulajdons�got akarja haszn�lni egyn�l t�bb nyomtat�val,
az mtink szkriptet elt�r� n�v alatt kell telep�tenie, �gy, hogy
a megfelel� d�mont tudja ind�tani.


Nemzetk�zies�t�s:
-----------------

N�h�ny nyelv t�mogatva van, angol, francia, n�met, olasz.
t�r�k, magyar, bajor.

Az mtink �tkutatja a k�rnyezetet a LANG, LC_MESSAGES
�s LC_ALL v�ltoz�k�rt.

Az els� widget elnevez�ss� v�lik a megtal�lt nyelvnek megfelel�en.
Az els� k�t karakter van kiragadva, �s a legels� van konvert�lva
a fenti esethez.

Az alap�rtelmezett forr�s szerint egy widgethez lehet:

EpsonUtil*ok_PB.labelString: Exit
EpsonUtil.De*ok_PB.labelString: Ende

Az els� sor az alap�rtelemezett (angol), a m�sodik a n�met
sz�veg.

Ha ford�t�st k�sz�t, vagy jav�tja a sz�vegeket, k�rem k�ldje el azokat
nekem.
A mell�kelt Mtink.res f�jl tartalmazza a jelenlegi forr�sokat az
mtink-hez, ezt a f�jlt tudja haszn�lni a ford�t�si munk�hoz
�s ezt a f�jlt k�ldje nekem vissza.
Ha �gy tesz, k�rem sz�rja be nev�t/email c�m�t/URL-j�t a k�zlem�ny
sz�vegekbe az �n �ltal ford�tott, vagy jav�tott nyelvhez.

Ha �nnek m�s forr�sok sz�ks�gesek, p�ld�ul ypu font, kre�lni tud egy
EpsonUtil f�jlt a home k�nyvt�r�ban �s illessze be a m�dos�tott forr�st
ebbe a f�jlba. Ne feledje, hogy egy forr�s le�r�st EpsonUtil-lal kell
kezdeni.

A ttink-et szint�n nemzetk�zies�teni lehet. Ha egy Ttink f�jl megtal�lhat�
ezen k�nyvt�rak egyik�ben:
- $HOME
- /usr/lib/ttink
- /usr/local/lib/ttink
- /opt/mtink/Ttink
- .
A f�jl be fog olvas�dni �s az angol sz�vegek kicser�l�dnek a Ttink-ben
tal�lt sz�vegekkel.

Jelenleg csak egy, az angol (alap�rtelmez�s) �s n�met (Ttink.de f�jl
szolg�ltatva) van t�mogatva.

Bajor nyelv:
------------------

K�rem ind�tsa az mtink-et a k�vetkez�vel: "LANG=by mtink"
Bitte Mtink wie folgt starten:
  LANG=by mtink

Hib�k:
-----

Lehet sok, jellezze k�rem milyen probl�m�i vannak.
Megpr�b�lom megoldani azokat.

Tennival�k:
-----

Dokument�ci�, seg�ts�g sz�vegek, t�bb teszt, tesztel�s k�l�nb�z� nyomtat�khoz
(Nekem csak egy van).


Nyomtat�k, amelyekn�l minden m�k�dik :
--------------------------------------

Stylus Photo 890  eny�m    saj�t nyomtat�
Stylus Photo 1290        Ez csak a 890-es A3-as v�ltozata.
Stylus Color 400  SJK
Stylus Color 580  Glen S.   07-APR-2002
Stylus Color 280  ???????   ??-JUN-2002
Stylus Color 600  S.B.     12-DEC-2001
Stylus Color 880  Marc R.   09-DEC-2001 (megtal�lhat�: www.Pro-Linux.de)
Stylus Color 900  saj�t teszt 19-DEC-2001
Stylus Color 980  saj�t teszt 17-DEC-2001
Stylus Photo 700  Arni     10-DEC-2001 (megtal�lhat�: www.Pro-Linux.de)
Stylus Photo 750  Karlheinz  29-DEC-2001
Stylus Scan 2500  Alberto   16-DEC-2001 (fejigaz�t�s nincs tesztelve)
Stylus C60     Andre    26-DEC-2001
Stylus Photo 895  SJK     12-MAR-2002
Stylus C80     Ronny    16-APR-2002
Stylus C70     Ronny    05-MAI-2002
Stylus Photo 820  Gene Heskett 25-JUL-2002
Stylus Photo 790  Steven J. M. 27-JUL-2002
Stylus Color 580  Glen Steward
Stylus Color C42UX yq      DEC-2002
Stylus Color C42US yq      DEC-2002
Stylus Color 777  Tosi     DEC-2002
Stylus Color 480  Tokai F.   2003-JANU�R
...

Konfigur�ci�s adat ismeretlen nyomtat�khoz :
--------------------------------------------

Forduljon a f�jlhoz a utils k�nyvt�r alatt.

mtinkd szerver:
--------------

Az mtinkd egy kicsi szerver, ami lehet�v� teszi a maradv�ny
tintamennyis�g kijelz�s�t nyomtat�s k�zben.
Tov�bb� egy USB nyomtat�k haszn�lat�val kapcsolatos probl�ma megold�sa
ezzel a szerverrel. Ha t�bb nyomtat� van csatlakoztatva az USB porthoz, a portot
nem fogja tudni haszn�lni mindig egyidej�leg. Az mtinkd felkutatja az usb portokat �s
kimutatja, melyik nyomtat� van csatlakoztatva. Ha egy nyomtat�t megtal�lt, az mtinkd
felk�n�l egy cs�vet a nyomtat� el�r�s�hez /var/mtink/<nyomtat�_n�v>.

Egy h�tt�ralkalmaz�ssal is el van l�tva a cups-hoz. Egy EPSON C60 nyomtat�
telep�t�s�hez ki kell adnia a k�vetkez� parancsot root-k�nt:
  mtink-installInitScript
  /etc/init.d/mtink start
  lpadmin -p C60 -E -v mtink:/C60

Figyelem:
---------

N�mely nyomtat� nem m�k�dik megfelel�en, ha r�gt�n a bekapcsol�s ut�n fogad
k�dot. (A LED mutatja, hogy adatot v�r).


Megjegyz�s Netscape 6.21-hez:
-----------------------------

A <netscape_path>/netscape/run-mozilla.sh start szkript hib�s, a
0 egy visszat�r� �rt�ke van mindig visszaadva (legal�bbis a saj�t verzi�mnak).

A netscape 6.2 helyesen m�k�dik m�dos�tva a szkriptet a k�vetkez�k�ppen:

Keressen a ''$prog ${1+"$@"}'' fel� �s adja ''stat=$?'' sort hozz�, miut�n
megtal�lta a sort.

Keressen a k�vetkez� ''}'' fel� egy sor elej�n�l �s adja el� ezt a sort:
''  exit $stat''


======================================================================

K�rem k�ldj�n jelent�st a probl�m�kr�l vagy a sikerekr�l:

jj.sarton@t-online.de