File: pymecavideo_ca_ES.ts

package info (click to toggle)
pymecavideo 6.0-5
 • links: PTS
 • area: main
 • in suites: wheezy
 • size: 6,680 kB
 • sloc: python: 4,123; xml: 888; makefile: 130
file content (340 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,355 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
<!DOCTYPE TS><TS>
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
  <name>@default</name>
  <message>
    <source>chemin vers les modules : %s</source>
    <translation type="unfinished">Carpeta dels Mòduls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>temps en seconde, positions en m&#xc3;&#xa8;tre</source>
    <translation type="unfinished">temps en segons, posició en metres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>point N&#xc2;&#xb0;</source>
    <translation type="unfinished">punt N°</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&#xc3;&#xa9;finir une &#xc3;&#xa9;chelle</source>
    <translation type="unfinished">Definir l&apos;escala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quelle est la longueur en m&#xc3;&#xa8;tre de votre &#xc3;&#xa9;talon sur l&apos;image ?</source>
    <translation type="unfinished">Quina és la grandaria en metres, del seu calibrador a la image?</translation>
  </message>
  <message>
    <source> Merci d&apos;indiquer une &#xc3;&#xa9;chelle valable</source>
    <translation type="unfinished">Vosté ha de donar una escala vàlida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vous avez atteint le d&#xc3;&#xa9;but de la vid&#xc3;&#xa9;o</source>
    <translation type="unfinished">Està al començament del vídeo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ouvrir une vid&#xc3;&#xa9;o</source>
    <translation type="unfinished">Obrir un vídeo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nom de fichier non conforme</source>
    <translation type="unfinished">Nom d&apos;arxiu no vàlid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le nom de votre fichier contient des caract&#xc3;&#xa8;res accentu&#xc3;&#xa9;s ou des espaces.
 Merci de bien vouloir le renommer avant de continuer</source>
    <translation type="unfinished">El nom del seu arxiu, o algun dels directoris de la ruta, conté caràcters amb accents o espais.
Si us plau, traieu-los abans de continuar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Veuillez choisir une image et d&#xc3;&#xa9;finir l&apos;&#xc3;&#xa9;chelle</source>
    <translation type="unfinished">Ha d&apos;escollir una imatge i definir l&apos;escala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>La video que vous tentez d&apos;ouvrir n&apos;est pas dans un format lisible, ou FFMPEG est mal install&#xc3;&#xa9;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> Merci d&apos;en ouvrir une autre ou de l&apos;encoder autrement</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>FFmpeg n&apos;est pas pr&#xc3;&#xa9;sent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>le logiciel ffmpeg n&apos;a pas &#xc3;&#xa9;t&#xc3;&#xa9; trouv&#xc3;&#xa9; sur votre syst&#xc3;&#xa8;me. Merci de bien vouloir l&apos;installer avant de poursuivre</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Impossible de lire %s</source>
    <translation type="unfinished">Impossible de llegir %s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage : pymecavideo [-f fichier | --fichier_pymecavideo=fichier]</source>
    <translation type="unfinished">Us : pymecavideo [-f fichier | --fichier_pymecavideo=fichier]</translation>
  </message>
</context>
<context encoding="UTF-8">
  <name>Dialog</name>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Préférences de pyMecaVideo</source>
    <translation type="obsolete">Preferències de pyMecaVideo</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Échelle des vitesses (px pour 1m/s)</source>
    <translation type="obsolete">Escala de velocitats (px per 1m/s)</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Vitesses affichées</source>
    <translation type="obsolete">Velocitats mostrades</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Afficheur vidéo</source>
    <translation type="obsolete">Mostrar vídeo</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Niveau de verbosité (débogage)</source>
    <translation type="obsolete">Nivell d&apos;ajustament (de debug)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Label_Echelle</name>
  <message>
    <source>Choisir le nombre de points puis &quot;D&#xc3;&#xa9;marrer l&apos;acquisition&quot; </source>
    <translation type="obsolete">Escollir el nombre de punts i &quot;iniciar l&apos;adquisició&quot;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StartQT4</name>
  <message>
    <source>ind&#xc3;&#xa9;f.</source>
    <translation type="obsolete">indef.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chemin vers les modules : %s</source>
    <translation type="obsolete">Carpeta dels Mòduls</translation>
  </message>
  <message>
    <source>temps en seconde, positions en m&#xc3;&#xa8;tre</source>
    <translation type="obsolete">temps en segons, posició en metres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>point N&#xc2;&#xb0; </source>
    <translation type="obsolete">Point N° </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cliquer sur le point N&#xc2;&#xb0;%d</source>
    <translation type="obsolete">Clicar en el punt N° :</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&#xc3;&#xa9;finir une &#xc3;&#xa9;chelle</source>
    <translation type="obsolete">Definir l&apos;escala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quelle est la longueur en m&#xc3;&#xa8;tre de votre &#xc3;&#xa9;talon sur l&apos;image ?</source>
    <translation type="obsolete">Quina és la grandaria en metres, del seu calibrador a la image?</translation>
  </message>
  <message>
    <source> Merci d&apos;indiquer une &#xc3;&#xa9;chelle valable</source>
    <translation type="obsolete">Vosté ha de donar una escala vàlida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Les donn&#xc3;&#xa9;es seront perdues</source>
    <translation type="obsolete">Es perdran les dades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Votre travail n&apos;a pas &#xc3;&#xa9;t&#xc3;&#xa9; sauvegard&#xc3;&#xa9;
Voulez-vous les sauvegarder ?</source>
    <translation type="obsolete">El seu treball no s&apos;ha guardat.
Vol guardar-lo ara?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vous avez atteint le d&#xc3;&#xa9;but de la vid&#xc3;&#xa9;o</source>
    <translation type="obsolete">Està al començament del vídeo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ouvrir une vid&#xc3;&#xa9;o</source>
    <translation type="obsolete">Obrir un vídeo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nom de fichier non conforme</source>
    <translation type="obsolete">Nom d&apos;arxiu no vàlid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le nom de votre fichier contient des caract&#xc3;&#xa8;res accentu&#xc3;&#xa9;s ou des espaces.
 Merci de bien vouloir le renommer avant de continuer</source>
    <translation type="obsolete">El nom del seu arxiu, o algun dels directoris de la ruta, conté caràcters amb accents o espais.
Si us plau, traieu-los abans de continuar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Veuillez choisir une image et d&#xc3;&#xa9;finir l&apos;&#xc3;&#xa9;chelle</source>
    <translation type="obsolete">Ha d&apos;escollir una imatge i definir l&apos;escala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&#xc3;&#xa9;sol&#xc3;&#xa9; pas de fichier d&apos;aide pour ce langage %s.</source>
    <translation type="obsolete">Ho sento, no hi ha arxiu d&apos;ajuda per aquest idioma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Impossible de lire %s</source>
    <translation type="obsolete">Impossible de llegir %s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage : pymecavideo [-f fichier | --fichier_pymecavideo=fichier]</source>
    <translation type="obsolete">Us : pymecavideo [-f fichier | --fichier_pymecavideo=fichier]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>point N&#xc2;&#xb0;</source>
    <translation type="obsolete">punt N°</translation>
  </message>
</context>
<context encoding="UTF-8">
  <name>pymecavideo</name>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>PyMecaVideo, analyse mécanique des vidéos</source>
    <translation type="obsolete">PyMecaVideo, anàlisi mecànic de vídeos</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Acquisition des données</source>
    <translation type="obsolete">Adquisició de dades</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Pas de vidéos chargées</source>
    <translation type="obsolete">No s&apos;ha carregat cap vídeo</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Bienvenue sur pymeca vidéo, pas d&apos;images chargée</source>
    <translation type="obsolete">Benvinguts a pymecavideo, no s&apos;ha carregar cap vídeo</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Définir l&apos;échelle</source>
    <translation type="obsolete">Definir l&apos;escala</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Image n°</source>
    <translation type="obsolete">Imatge n°</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Nombre de points à étudier</source>
    <translation type="obsolete">Nombre de punts a estudiar</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>indéf.</source>
    <translation type="obsolete">indef.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>px/m</source>
    <translation type="obsolete">px/m</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Démarrer l&apos;acquisition</source>
    <translation type="obsolete">Iniciar l&apos;adquisició</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Tout réinitialiser</source>
    <translation type="obsolete">Reinicialitzar tot</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>efface le point précédent</source>
    <translation type="obsolete">elimina el punt precedent</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>rétablit le point suivant</source>
    <translation type="obsolete">restableix el punt precedent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>trajectoires et mesures</source>
    <translation type="obsolete">trajectòries i mesures</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Origine du référentiel :</source>
    <translation type="obsolete">Origen del referencial</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Vidéo calculée</source>
    <translation type="obsolete">Vídeo calculat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V. normale</source>
    <translation type="obsolete">V. normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ralenti /2</source>
    <translation type="obsolete">velocitat 1/2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ralenti /4</source>
    <translation type="obsolete">velocitat 1/4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ralenti /8</source>
    <translation type="obsolete">velocitat 1/8</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Échelle de vitesses :</source>
    <translation type="obsolete">Escala de velocitats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>px pour 1 m/s</source>
    <translation type="obsolete">px per 1 m/s</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Coordonnées</source>
    <translation type="obsolete">Coordenades</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copier les mesures dans le presse papier</source>
    <translation type="obsolete">Copiar les mesures en el porta papers </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fichier</source>
    <translation type="obsolete">Arxiu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Aide</source>
    <translation type="obsolete">Ajuda</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Édition</source>
    <translation type="obsolete">Edició</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Ouvrir une vidéo</source>
    <translation type="obsolete">Obrir un vídeo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>avanceimage</source>
    <translation type="obsolete">avança imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reculeimage</source>
    <translation type="obsolete">recula imatge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quitter</source>
    <translation type="obsolete">Sortir</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Enregistrer les données</source>
    <translation type="obsolete">Guardar dades</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>À propos</source>
    <translation type="obsolete">A propòsit de</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exemples ...</source>
    <translation type="obsolete">Exemples</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Rouvrir un fichier mecavidéo</source>
    <translation type="obsolete">Reobrir un arxiu mecavideo</translation>
  </message>
  <message encoding="UTF-8">
    <source>Préférences</source>
    <translation type="obsolete">Preferències</translation>
  </message>
  <message>
    <source>copier dans le presse-papier</source>
    <translation type="obsolete">copiar el el porta papers</translation>
  </message>
</context>
</TS>