File: vi.po

package info (click to toggle)
quick-lounge-applet 2.13.2-1
  • links: PTS
  • area: main
  • in suites: squeeze
  • size: 2,656 kB
  • ctags: 546
  • sloc: sh: 9,191; ansic: 6,858; xml: 1,087; makefile: 128
file content (220 lines) | stat: -rw-r--r-- 5,922 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
# Vietnamese translation for Quick Lounge Applet.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: quick-lounge-applet Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-17 12:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-17 23:20+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet_Factory.server.in.in.h:1
msgid "Factory for the Quick Lounge applet"
msgstr "Bộ tạo tiểu dụng Quick Lounge."

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet_Factory.server.in.in.h:2
#: ../src/quick-lounge.c:151
msgid "Launchers List"
msgstr "Danh sách khởi chạy"

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet_Factory.server.in.in.h:3
msgid "Organize your favourite applications on the Panel"
msgstr "Tổ chức các ứng dụng ưa thích trên Bảng điều khiển."

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet_Factory.server.in.in.h:4
msgid "Quick Lounge Factory"
msgstr "Bộ tạo Quick Lounge."

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet_Factory.server.in.in.h:5
msgid "Utility"
msgstr "Tiện ích"

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet.xml.h:1
msgid "_About"
msgstr "_Giới thiệu"

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet.xml.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"

#: ../src/GNOME_QuickLoungeApplet.xml.h:3
msgid "_Preferences"
msgstr "_Sở thích"

#: ../src/dlg-pick-applications.c:104 ../src/dlg-properties.c:175
#, c-format
msgid "Could not display help: %s"
msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp: %s"

#: ../src/dlg-pick-applications.c:355
msgid "Application"
msgstr "Ứng dụng"

#: ../src/dlg-pick-applications.c:379
msgid "Description"
msgstr "Mô tả"

#: ../src/dlg-properties.c:47
msgid "Space"
msgstr "Khoảng cách"

#: ../src/file-utils.c:831
msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
msgstr "Không thể tìm thiết bị cuối nên sẽ dùng xterm, thậm chí nếu nó sẽ không hoạt động."

#: ../src/gtk-utils.c:130 ../src/gtk-utils.c:212 ../src/gtk-utils.c:309
msgid "Quick Lounge"
msgstr "Quick Lounge"

#: ../src/quick-box.c:1101
msgid "Hide launchers menu"
msgstr "Ẩn trình đơn khởi chạy"

#: ../src/quick-box.c:1251 ../src/quick-box.c:1279
msgid "Show hidden launchers"
msgstr "Hiện bộ khởi chạy bị ẩn"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:1
msgid "    "
msgstr "    "

#: ../src/quick-lounge.glade.h:2
msgid "<b>Launchers</b>"
msgstr "<b>Bộ khởi chạy</b>"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:3
msgid "<b>Size</b>"
msgstr "<b>Cỡ</b>"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:4
msgid "Add Existing Launcher"
msgstr "Thêm bộ khởi chạy đã có"

#.
#: ../src/quick-lounge.glade.h:5 ../src/quick-lounge.c:866
msgid "Add _Existing Launcher"
msgstr "Thêm bộ khởi chạy đã _có"

#.
#: ../src/quick-lounge.glade.h:6 ../src/quick-lounge.c:890
msgid "Add _New Launcher"
msgstr "Thêm bộ khởi chạy _mới"

#.
#: ../src/quick-lounge.glade.h:7 ../src/quick-lounge.c:878
msgid "Add _Space"
msgstr "Thêm _khoảng cách"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:8
msgid "Always use one row"
msgstr "Luôn luôn dùng một hàng."

#: ../src/quick-lounge.glade.h:9
msgid "Available applications:"
msgstr "Ứng dụng sẵn sàng:"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:10
msgid "Collap_se All"
msgstr "_Co lại tất cả"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:11
msgid "E_xpand All"
msgstr "_Bung tất cả"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:12
msgid "Launchers List Preferences"
msgstr "Sở thích danh sách bộ khởi chạy"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:13
msgid "Ma_ximum size:"
msgstr "Cỡ tối _đa:"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:14
msgid "_Minimum size:"
msgstr "Cỡ tối th_iểu:"

#: ../src/quick-lounge.glade.h:15
msgid "columns"
msgstr "cột"

#: ../src/quick-lounge.c:120
msgid "Could not display help"
msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp."

#: ../src/quick-lounge.c:142
msgid "translator_credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>"

#: ../src/quick-lounge.c:154
msgid "Organize your favorite applications on the Panel"
msgstr "Tổ chức các ứng dụng ưa thích trên Bảng điều khiển."

#: ../src/quick-lounge.c:502
#, c-format
msgid ""
"Cannot save changes to launcher\n"
"\n"
"Details: %s"
msgstr ""
"Không thể lưu thay đổi vào bộ khởi chạy\n"
"\n"
"Chi tiết: %s"

#: ../src/quick-lounge.c:522
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Thuộc tính bộ khởi chạy"

#: ../src/quick-lounge.c:684
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi hiển thị trợ giúp: %s"

#: ../src/quick-lounge.c:709
msgid "Could not create the new launcher"
msgstr "Không thể tạo bộ khởi chạy"

#: ../src/quick-lounge.c:737
msgid "New Launcher"
msgstr "Bộ khởi chạy mới"

#: ../src/quick-lounge.c:847
msgid "_Properties"
msgstr "Th_uộc tính"

#.
#: ../src/quick-lounge.c:908
msgid "_Remove"
msgstr "Loại _bỏ"

#.
#: ../src/quick-lounge.c:920
msgid "_Move"
msgstr "_Di chuyển"

#: ../src/quick-lounge.schemas.in.h:1
msgid "Launchers order"
msgstr "Thứ tự bộ khởi chạy"

#: ../src/quick-lounge.schemas.in.h:2
msgid "Location to load"
msgstr "Địa điểm cần tải"

#: ../src/quick-lounge.schemas.in.h:3
msgid "Maximum number of columns to display"
msgstr "Số cột tối đa cần hiển thị"

#: ../src/quick-lounge.schemas.in.h:4
msgid "Minimum number of columns to display"
msgstr "Số cột tối thiểu cần hiển thị"

#: ../src/quick-lounge.schemas.in.h:5
msgid "Whether icons size follows the panel size"
msgstr "Có nên cỡ biểu tượng theo cỡ bảng điều khiển hay không."