File: speech-dispatcher-cs.texi

package info (click to toggle)
speech-dispatcher 0.8.6-4+deb9u1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: stretch
 • size: 5,724 kB
 • ctags: 2,247
 • sloc: ansic: 20,729; sh: 4,559; python: 581; lisp: 579; makefile: 376
file content (889 lines) | stat: -rw-r--r-- 34,339 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
\input texinfo  @c -*-texinfo-*-
@c %**start of header
@documentencoding ISO-8859-2
@documentlanguage cs
@setfilename speech-dispatcher-cs.info
@settitle Speech Dispatcher
@finalout
@c @setchapternewpage odd
@c %**end of header

@syncodeindex pg cp
@syncodeindex fn cp
@syncodeindex vr cp

@include version-2.texi

@dircategory Sound
@dircategory Development

@direntry
* Speech Dispatcher cs: (speechd-cs).   Speech Dispatcher (in Czech).
@end direntry

@titlepage
@title Speech Dispatcher
@subtitle Zvl�dnut� Babylonu TTS'
@subtitle pro Speech Dispatcher @value{VERSION}
@author Tom@'a@v{s} Cerha <@email{cerha@@brailcom.org}>
@author Hynek Hanke <@email{hanke@@volny.cz}>
@author Milan Zamazal <@email{pdm@@brailcom.org}>

@page
@vskip 0pt plus 1filll

Tento manu�l se vzathuje ke Speech Dispatcher, verze @value{VERSION}. Jedn� se
v�ak pouze o u�ivatelskou ��st dokumentace a upozor�ujeme, �e tento p�eklad ji�
nen� aktu�ln�! Poskytujeme jej s t�m, �e mo�n� bude u�ite�n� a to zejm�na v
sekc�ch, kter� popisuj� obecn� koncepty a my�lenky projektu, a to t�m, kte�� si
nemohou p�e��st anglickou dokumentaci. Nikdo by nicm�n� nem�l spol�hat na
technick� detaily zde uveden�, proto�e mnoho v�c� je ji� dnes jinak.

Copyright @copyright{} 2001, 2002, 2003, 2006 Brailcom, o.p.s.

@quotation
D�v�me povolen� kop�rovat, distribuovat a/nebo modifikovate tento dokument pod
podm�nkami GNU Free Documentation License, Verze 1.2 nebo jak�koliv nov�j��
verze vydan� Free Software Foundation, bez jak�chkoliv Invariant Sections
(nem�nn�ch sekc�), bez Front-Cover Texts (texty na p�edn� stran� ob�lky) a bez
Back-Cover Texts (texty na zadn� stran� ob�lky). Kopie t�to licence je
p�ilo�ena v sekci nazvan� ,,GNU Free Documentation License''.
@end quotation

@end titlepage

@ifnottex
@node Top, �vod, (dir), (dir)

Tento manu�l se vzathuje ke Speech Dispatcher, verze @value{VERSION}. Jedn� se
v�ak pouze o u�ivatelskou ��st dokumentace a upozor�ujeme, �e tento p�eklad ji�
nen� aktu�ln�! Poskytujeme jej s t�m, �e mo�n� bude u�ite�n� a to zejm�na v
sekc�ch, kter� popisuj� obecn� koncepty a my�lenky projektu, a to t�m, kte�� si
nemohou p�e��st anglickou dokumentaci. Nikdo by nicm�n� nem�l spol�hat na
technick� detaily zde uveden�, proto�e mnoho v�c� je ji� dnes jinak.

Copyright @copyright{} 2001, 2002, 2003 Brailcom, o.p.s.

@quotation
D�v�me povolen� kop�rovat, distribuovat a/nebo modifikovate tento dokument pod
podm�nkami GNU Free Documentation License, Verze 1.2 nebo jak�koliv nov�j��
verze vydan� Free Software Foundation; bez jak�chkoliv Invariant Sections
(nem�nn�ch sekc�), bez Front-Cover Texts (texty na p�edn� stran� ob�lky) a bez
Back-Cover Texts (texty na zadn� stran� ob�lky). Kopie t�to licence je
p�ilo�ena v sekci nazvan� ,,GNU Free Documentation License''.
@end quotation
@end ifnottex

@ifhtml
@heading Menu
@end ifhtml

@menu
* �vod::            Co to je Speech Dispatcher
* U�ivatelsk� dokumentace::   Pou��v�n�, konfigurace

* GNU General Public License:: Podm�nky kop�rov�n� Speech Dispatcher
* GNU Free Documentation License:: Podm�nky kop�rov�n� tohoto manu�lu

* Index of Concepts::      
@end menu

@node �vod, U�ivatelsk� dokumentace, Top, Top
@chapter �vod

@menu
* Motivace::          Pro� Speech Dispatcher?
* Z�kladn� design::       Jak to pracuje?
* P�ehled z�kladn�ch rys�::   Co v�echno um�?
* Sou�asn� stav::        Jak� je sou�asn� stav?
@end menu

@node Motivace, Z�kladn� design, �vod, �vod
@section Motivace
@cindex Hlavn� my�lenky, Motivace
@cindex Filosofie

Projekt Speech Dispatcher se sna�� poskytnout na za��zen� nez�vislou vrstvu pro
�e�ovou synt�zu. M�l by poskytovat jednoduch� rozhran� pro klientsk� aplikace
(aplikace, kter� cht�j� mluvit), stejn� jako pro ovlada�e konkr�tn�ch za��zen�
(r�zn� �e�ov� syntetiz�ry).

Vysoce kvalitn� �e�ov� synt�za je tu ji� dlouho a nyn� je pou�iteln� i pro
b�n� u�ivatele na jejich dom�c�ch po��ta��ch. Ob�as to p�ich�z� jako nutnost,
ob�as je to jen dobr� vlastnost, aby n�kter� programy poskytovaly �e�ov�
v�stup. Pro synt�zu hlasu je tu �irok� pole vyu�it� od v�ukov�ho software a�
po specializovan� syst�my, jako jsou nap��klad nemocnice �i laborato�e. Pro
zrakov� posti�en� u�ivatele je to jedna ze dvou z�kladn�ch cest, jak z�skat
v�stup z po��ta�e (tou druhou je Braillsk� ��dek).

Existuj� r�zn� �e�ov� syntetiz�ry s r�zn�mi schopnostmi. N�kter� z nich jsou
hardwarov�, n�kter� softwarov�. N�kter� jsou svobodn�m software a jsou voln�
dostupn� na internetu. Program�to�i to maj� opravdu t�k�, kdy� cht�j� sv�
programy rozmluvit, proto�e pot�ebuj� nejprve naj�t n�jak� vhodn� syntetiz�r
(dlouh� hodiny experimentov�n� a tak d�le) a potom jej pot�ebuj� n�jak
zprovoznit s jejich programem. �asto mus� ps�t pro tyto programy �i hardwarov�
za��zen� vlastn� ovlada�e a d�laj� to znovu a znovu. Snadno si lze p�edstavit,
�e se to cel� zhrout� kdy� nevinn� u�ivatel spust� dva programy najednou. Kdyby
p�esto nastartovaly oba, budou k�i�et jeden p�es druh�ho.

T�m je pro program�tory velmi obt�n� implementovat do sv�ch program� podporu
�e�ov� synt�zy (pro nevidom� u�ivatele, nebo prost� pro lep�� u�ivatelsk�
rozhran�) a je to jeden z d�vod�, pro� po��d je�t� pln� nevyu��v�me toho, co
�e�ov� synt�za nab�z�.

V ide�ln�m sv�t� by program�to�i mohli pro �e�ovou synt�zu pou��vat podobn�
p��kazy, jako to d�laj� pro textov� v�stup na obrazovku (printf, puts, ...). V
ide�ln�m sv�t� by existovalo n�jak� speech_printf(), kter� by se staralo o to,
aby byla zpr�va p�emluvena ve spr�vn� �as bez p�eru�ov�n� ostatn�ch.
Program�tor by se tak nemusel starat o to, jak je p�esn� komunikace s �e�ov�m
syntetiz�rem implementov�na. V ide�ln�m sv�t� by byl v ka�d� GNU/Linuxov�
distribuci n�jak� �e�ov� syntetiz�r a n�jak� rozhran� staraj�c� se o aplikace,
kter� cht�j� mluvit, dovoluj�c� u�ivatel�m nastavit si parametry �e�i a
poskytuj�c� n�jak� jednoduch� rozhran� (jako speech_printf()) pomoc� n�jak�
sd�len� knihovny pro program�tory. Bude to j�t� dlouh� cesta ne� se n�m
poda�� dos�hnout tohoto stavu v�c�, ale se Speech Dispatcherem d�l�me prvn�
kr��ky...

@node Z�kladn� design, P�ehled z�kladn�ch rys�, Motivace, �vod
@section Z�kladn� design
@cindex Design

V komunikaci mezi v�emi r�zn�mi aplikacemi a syntetiz�ry je obrovsk� nepo��dek.
Proto jsme cht�li, aby byl Speech Dispatcher vrstva odd�luj�c� aplikace a
syntetiz�ry tak, aby se aplikace nemusely starat o syntetiz�ry a syntetiz�ry se
nemusely starat o interakci s aplikacemi.

Rozhodli jsme se implementovat Speech Dispatcher jako server, kter� p�ij�m� od
aplikac� p��kazy p�es protokol nazvan� @code{SSIP}, zpracov�v� je a, pokud je
to nutn�, zavol� p��slu�nou funkci dan�ho v�stupn�ho modulu, kter� pak
komunikuje s n�kter�m z r�zn�ch syntetiz�tor�.

Ka�d� klient (aplikace, kter� chce mluvit) otev�e socketov� spojen� na Speech
Dispatcher a vol� funkce jako say(), stop(), pause() poskytovan� knihovnou
implementuj�c� tento protokol. Tato sd�len� knihovna je st�le na stran�
klienta a pos�l� Speech Dispatcheru SSIP p��kazy p�es otev�en� socket. Kdy�
p��kazy doraz� do Dispatchera, ten je zpracuje, p�e�te text, kter� by m�l b�t
p�e��k�n a vlo�� jej do fronty podle jeho priority. Potom se rozhodne kdy, s
jak�mi parametry (nastavovan�mi klientsk�m programem i u�ivatelem) a na jak�m
syntetiz�ru zpr�vu nech� p�emluvit. Tyto po�adavky na mluven� jsou pak
zpracov�v�ny v�stupn�mi moduly (pluginy) pro r�zn� hardwarov� a softwarov�
syntetiz�ry a p�e��k�ny nahlas.

@image{/usr/share/doc/speech-dispatcher/architecture,155mm,,Architektura Speech Dispatchera}

Detailn� popis programov�n� klient� i serveru je k dispozici v anglick�m
manu�lu.

@node P�ehled z�kladn�ch rys�, Sou�asn� stav, Z�kladn� design, �vod
@section P�ehled z�kladn�ch rys�

Speech Dispatcher z pohledu u�ivatele:

@itemize @bullet
@item snadn� konfigurace r�zn�ch mluv�c�ch aplikac�, centr�ln� spr�va
@item mo�nost voln� rozhodovat, jak� aplikace bude mluvit s jak�m syntetiz�rem
@item m�n� �asu v�novan�ho konfiguraci a lad�n� r�zn�ch aplikac� vyu��vaj�c�ch synt�zu
@item historie zpr�v pro zrakov� posti�en� u�ivatele
@end itemize

Speech Dispatcher z pohledu program�tora aplikace:

@itemize @bullet
@item snadn� cesta, jak aplikaci rozmluvit
@item jednotn� rozhran� k r�zn�m syntetiz�r�m
@item synchronizace zpr�v na vy��� �rovni (kategorizace pomoc� priorit)
@item mo�nost nemuset se starat o konfiguraci parametr� hlasu
@end itemize

@node Sou�asn� stav, , P�ehled z�kladn�ch rys�, �vod
@section Sou�asn� stav
@cindex Syntetiz�ry
@cindex Ostatn� programy

TODO:

@node U�ivatelsk� dokumentace, GNU General Public License, �vod, Top
@chapter U�ivatelsk� dokumentace

@menu
* Z�kladn� funkce::       Detailn�j�� popis v�ech z�kladn�ch funkc�
* Spou�t�n�::          Volby p��kazov� ��dky
* Konfigurace::         Jak zkonfigurovat Speech Dispatcher
@end menu

@node Z�kladn� funkce, Spou�t�n�, U�ivatelsk� dokumentace, U�ivatelsk� dokumentace
@section Z�kladn� funkce

V t�to sekci je detailn�j�� popis z�kladn�ch funkc� Speech Dispatcheru.

@menu
* Model priorit zpr�v::     Zpracov�n� sou�asn� p��choz�ch zpr�v 
* Historie zpr�v::       Ukl�d�n� zpr�v pro pozd�j�� nahl�dnut�
* V�ce v�stupn�ch modul�::   Interakce s r�zn�mi syntetiz�ry 
* Autentifikace u�ivatel�::   Autentifikace pro p��stup k historii 
@end menu

@node Model priorit zpr�v, Historie zpr�v, Z�kladn� funkce, Z�kladn� funkce
@subsection Model priorit zpr�v
@cindex priority

Speech Dispatcher nem��e syntetizovat v�echny zpr�vy, kter� do n�j p�ich�z� z
prost�ho d�vodu, �e zpr�vy p�ich�zej� oby�ejn� rychleji, ne� je syntetick� hlas
dok�e ��st. Na obrazovce monitoru je v porovn�n� s jednokan�lov�m �e�ov�m
v�stupem relativn� hodn� m�sta. Z toho d�vodu pou��v�me syst�m n�kolika
priorit zam��en�ch na r�zn� typy zpr�v.

My�lenka je takov�, �e �lohou program�tora klientsk� aplikace bude pouze ur�it
pro ka�dou zpr�vu ur�itou prioritu odpov�daj�c� typu dan� zpr�vy. Ve�ker�
synchronizace a p�ep�n�n� mezi t�mito zpr�vami (kter� mohou poch�zet od r�zn�ch
klient�) potom bude zaji�t�no aplikov�n�m ur�it�ch pravidel ve Speech
Dispatcheru.

@menu
* Typy priorit::        
* Diagram priorit::       
* P��klady vyu�it� priorit::  
@end menu

@node Typy priorit, Diagram priorit, Model priorit zpr�v, Model priorit zpr�v
@subsubsection Priority Categories
         
Speech Dispatcher poskytuje syst�m p�ti priorit. Ka�d� zpr�va obsahuje bu�
explicitn� informaci o priorit�, nebo j� je p�i�azena v�choz� priorita.

Pros�m pod�vejte se tak� na p�ilo�en� diagram (dole).

@subsubheading Priorita @code{important}
@cindex Priorita important

Tato zpr�va bude p�e��k�na okam�it�, jak doraz� do serveru. Nen� nikdy
p�eru�ena. Kdy� server obdr�� sou�asn� n�kolik r�zn�ch zpr�v t�to priority, ty
jsou ulo�eny a p�e��k�ny v po�ad�, ve kter�m p�i�ly.

Kdy� p�ijde nov� zpr�va priority @code{important} a zrovna se ��k� n�jak� jin�
zpr�va, tato jin� zpr�va je zahozena. Dal�� zpr�vy ni���ch priorit jsou bu�
pozdr�eny (priorita @code{message} a @code{text}) ne� ji� ne�ekaj� na p�e��k�n�
��dn� zpr�vy priority @code{important}, nebo jsou zahozeny (priority
@code{notification} a @code{progress}).

Tyto zpr�vy by m�ly b�t tak kr�tk�, jak je to jen mo�n�, a m�ly by b�t
pou��v�ny pouze z��dka, proto�e blokuj� v�stup v�ech ostatn�ch zpr�v.

@subsubheading Priorita @code{message}
@cindex Priorita message

Tato zpr�va bude p�e��k�na, pokud ji� ve front� ne�ek� ��dn� jin� zpr�va
priority @code{important} nebo @code{message}. V opa�n�m p��pad� je tato
zpr�va pozdr�ena dokud nebudou v�echny p�e��k�ny. To znamen�, �e priorita
@code{message} nezastavuje sama sebe. Kdy� ve front� �ekaj� zpr�vy priorit
@code{notification} nebo @code{progress} nebo @code{text} kdy� p�ijde zpr�va
priority @code{message}, jsou zahozeny.

@subsubheading Priorita @code{text}
@cindex Priorita text

Tato zpr�va bude p�e��k�na, kdy� ve front� ne�ek� ��dn� zpr�va priority
@code{important} nebo @code{message}. Pokud �ek�, tato nov� zpr�va je
pozdr�ena dokud nebudou p�edchoz� zpr�vy p�e��k�ny.

Priorita text p�erqu�uje sama sebe. To znamen�, �e kdy� p�ijde n�kolik zpr�v
priority text, ty nejsou p�e��k�ny v po�ad�, ve kter�m p�i�ly, ale bude vy��ena
pouze posledn� z nich a ostatn� jsou p�eru�eny a zahozeny.

Pokud jsou ve front� zpr�vy priorit @code{notification} nebo @code{progress}
nebo se pr�v� p�e��k�vaj�, jsou zahozeny.

@subsubheading Priorita @code{notification}
@cindex Priorita notification

Toto je zpr�va n�zk� priority. Pokud ve front� �ekaj� zpr�vy priorit
@code{important}, @code{messages}, @code{text} nebo @code{progress} nebo jsou
pr�v� p�e��k�v�ny, tato nov� zpr�va priority @code{notification} je zru�ena.

Tato priorita p�eru�uje sama sebe, tak�e kdy� p�ijde najednou v�ce zpr�v s
prioritou @code{notification}, p�e��k� se pouze posledn� z nich.

@subsubheading Priority @code{progress}

Toto je speci�ln� priorita pro zpr�vy, kter� p�ich�zej� kr�tce po sob� a nesou
informaci o n�jak� prob�haj�c� �innosti (nap�.@ @code{Dokon�eno 45%}).

Kdyby nov� zpr�vy p�eru�ovaly ostatn� (viz. priorita Notification), u�ivatel by
nemusel sly�et ani jednu zpr�vu do konce.

Tato priorita se chov� stejn� jako @code{notification} s v�jimkou dvou v�c�.

@itemize
@item
Zpr�vy t�to priority nep�eru�uj� jedna druhou. M�sto toho, pokud je zrovna
p�e��k�v�na jin� zpr�va t�to priority, nov� p��choz� zpr�va je zahozena.
@item
Speech Dispatcher se sna�� detekovat posledn� zpr�vu v s�rii p��choz�ch zpr�v a
zaru�it jej� p�e��k�n� (pro u�ivatele je d�le�it� sly�et zpr�vu @code{Completed
100%}, aby v�d�l, �e proces ji� skon�il). V�dy, kdy� ve front� ji� ne�ek�
��dn� nov� zpr�va t�to priority a posledn� p��choz� zpr�va je�t� nebyla
p�e��k�na, je jej� p�e��k�n� vynuceno s prioritou @code{message}.
@end itemize

@node Diagram priorit, P��klady vyu�it� priorit, Typy priorit, Model priorit zpr�v
@subsubsection Diagram priorit

@image{/usr/share/doc/speech-dispatcher/priorities,,,Speech Dispatcher architecture}
@c TODO: Generate a pdf version. (Why? -- Hynek Hanke)

@node P��klady vyu�it� priorit, , Diagram priorit, Model priorit zpr�v
@subsubsection P��klady vyu�it� priorit

P��klady pou�it� priority @code{important} jsou:
 
@itemize
@item chybov� hl�ky
@item velmi d�le�it� zpr�vy
@item ...
@end itemize

P��klady pou�it� priority @code{message} jsou:

@itemize
@item b�n� zpr�vy programu
@item varov�n�
@item ...
@end itemize

P��klady pou�it� priority @code{text} jsou:

@itemize
@item text, na kter�m u�ivatel pracuje
@item p�ed��tan� text
@item polo�ky menu
@item ...
@end itemize

P��klady pou�it� priority @code{notification} jsou:

@itemize
@item m�n� d�le�it� informace
@item p�smenka p�i vkl�d�n�
@item run-time n�pov�da
@item ...
@end itemize

P��klady pou�it� priority @code{progress} jsou:

@itemize
@item ``dokon�eno 15%'', ``dokon�eno 16%'', ``dokon�eno 17%''
@item ``Na��t�m zvuky'', ``Na��t�m grafiku'', ``Na��t�m ai'', ...
@end itemize

@node Historie zpr�v, V�ce v�stupn�ch modul�, Model priorit zpr�v, Z�kladn� funkce
@subsection Historie zpr�v
@cindex history

Pro nevidom� a zrakov� posti�en� je dobrou vlastnost�, pokud maj� mo�nost
n�jak�m jednoduch�m klientem proch�zet historii vysloven�ch zpr�v.

N�kter� m�n� d�le�it� zpr�vy jsou p�ijmuty Speech Dispatcherem bez toho, aby
byly p�e��k�ny, proto�e jsou potla�eny d�le�it�j��mi informacemi. To je
ned�liteln� vlastnost ka�d�ho �e�ov�ho rozhran�, proto�e nen� mo�n� podat v
�e�ov�m v�stupu tolik informac�, kolik se jich vejde na obrazovku. To je jeden
z hlavn�ch d�vod�, pro� je v�hodn� udr�ovat historii p�ijat�ch zpr�v, aby se
mohl u�ivatel pod�vat, zda mu neu�lo n�co d�le�it�ho.

@menu
* P��stupov� pr�va::      P��stupov� pr�va k historii zpr�v
@end menu

@node P��stupov� pr�va, , Historie zpr�v, Historie zpr�v
@subsubsection Access Rights
@cindex access rights

Aby bylo ochr�n�no soukrom� u�ivatel�, Speech Dispatcher omezuje p��stup k
historii na ur�itou podmno�inu p�ijat�ch zpr�v. Plat� n�sleduj�c� pravidla:

@itemize @bullet
@item
V�echny zpr�vy p�ijat� od ur�it�ho klientsk�ho spojen� jsou tomuto spojen�
p��stupny i v historii.

@item
V�echny zpr�vy odeslan� ur�it�m u�ivatelem jsou tomuto u�ivateli p��stupny i v
historii.

@item
@cindex @code{speechd} u�ivatel
@cindex @code{speechd} skupina
V�echny zpr�vy zaslan� u�ivatelem @code{speechd} jsou p��stupny v�em u�ivatel�m
na dan�m syst�mu, pod kter�m b�� Speech Dispatcher ve skupin� @code{speechd}.

@item
��dn� dal�� zpr�vy nejsou p��stupn�.
@end itemize

Dv� zpr�vy jsou pova�ov�ny za identick� jestli�e jejich spojen� poch�zej� z
toho sam�ho po��ta�e, u�ivatelsk� jm�na jsou stejn� a jejich identita m��e b�t
ov��ena, jak je pops�no v @ref{Autentifikace u�ivatel�}. Pokud nem��e b�t
u�ivatelova identita ov��ena, tento u�ivatel je pova�ov�n za jin�ho ne� v�ichni
p�ipojen� nebo d��ve p�ipojen� u�ivatel�.

@node V�ce v�stupn�ch modul�, Autentifikace u�ivatel�, Historie zpr�v, Z�kladn� funkce
@subsection V�ce v�stupn�ch modul�
@cindex v�stupn� modul
@cindex syntetiz�tory

Speech Dispatcher podporuje soub�n� pou��v�n� v�ce v�stupn�ch modul�. Pokud
tyto moduly poskytuj� dobrou synchronizaci, lze je p�i �ten� zpr�v kombinovat.
Pokud nap�. modul1 mluv� anglicky a �esky, zat�mco modul2 mluv� pouze n�mecky,
tak pokud p�ijde n�jak� zpr�va v n�m�in�, pou�ije se modul2, zat�mco pro
ostatn� jazyky se pou�ije modul1. Na druh� stran� jazyk nen� jedin�m krit�riem
pro takov� rozhodnut�. P�esn� pravidla pro v�b�r v�stup�ho modulu mohou b�t
ovlivn�na v konfigura�n�m souboru @file{speechd.conf}.

@node Autentifikace u�ivatel�, , V�ce v�stupn�ch modul�, Z�kladn� funkce
@subsection Autentifikace u�ivatel�
@cindex Identification Protocol
@cindex identd
@cindex RFC 1413

NOTE: Na implementaci t�to vlastnosti se pracuje, ale sou�asn� verze ji
nepodporuje.

Speech Dispatcher neposkytuje ��dn� explicitn� autentifika�n� mechanismus. K
ov��en� identity u�ivatl� pou��v�me Identification Protocol definovan� v RFC
1413.

@cindex mapov�n� u�ivatl�
V konfiguraci je mo�n� specifikovat mapov�n� u�ivatel�. To umo��uje jednat s
ur�it�mi u�ivateli jako s jedn�m a p�id�lit jim stejn� pr�va (nap�. proch�zet
jejich @ref{Historie zpr�v}).

@node Spou�t�n�, Konfigurace, Z�kladn� funkce, U�ivatelsk� dokumentace
@section Invoking

@subsection Pot�ebn� privilegia

Speech Dispatcher m��e b�t obecn� spou�t�n pod oby�ejn�m u�ivatelem. Sna�ili
jsme se jej zabezpe�it, jak jen to bylo mo�n�, ale nejsme odborn�ky na
po��ta�ovou bezpe�nost a k�d m��e obsahovat nebezpe�n� chyby. Nedoporu�ujeme
jej spou�t�t jako root nebo pod jin�m vysoce privilegovan�m u�ivatelem.

Jedin� omezen� jsou tyto:

@itemize
@item
Speech Dispatcher vytv��� PID file standardn� ve
@file{/var/run/speech-dispatcher.pid}, tak�e @file{/var/run/} mus� b�t dan�mu
u�ivateli p��stupn� k z�pisu. To m��e b�t zm�n�no nastaven�m volby
@code{pidpath} p�i vol�n� skriptu @code{./configure} p�i kompilaci.
@item
Kdy� je zapnuto logov�n�, v�choz� cesta, kam Speech Dispatcher zapisuje sv�j
log, je @file{/var/log/speech-dispatcher.log}. To ale m��e b�t kdykoliv
p�enastaveno v hlavn�m konfigura�n�m souboru.
@end itemize

@subsection Volby p��kazov� ��dky

Speech Dispatcher m��e b�t spu�t�n s t�mito volbami:

@code{speech-dispatcher [-@{d|s@}] [-l @{1|2|3|4|5@}] [-p=port] | [-v] | [-h]}

@table @code
@item -d or --run-daemon
Spust� program jako d�mona (b�� v pozad�, odpoj� se od termin�lu, atd.) Toto
je v�choz� chov�n�.

@item -s or --run-single
Spust� program jako b�nou aplikaci b��c� na pop�ed�.

@item -l level or --log-level=level
Vybere po�adovan� logovac� �rove�. Logovac� �rove� je ��slo mezi 0 a 5 (0
znamen� neloguj nic, 5 znamen� zapisuj t�m�� v�e v�etn� zpracov�van�ho textu.)
Standardn� je 3. @xref{�rovn� logov�n�}.

Logovac� �rove� 5 by nem�la b�t pou��v�na k jin�m ��el�m, ne� pro hled�n� chyb
a to pouze kr�tkodob�. Logy, kter� produkuje mohou nar�st do obrovsk�
velikosti a obsahuj� text �ten� u�ivateli nez�visle na r�zn�ch p��stupov�ch
pr�vech, jak plat� pro historii. Spou�t�t server s touto �rovn� logov�n� tedy
m��e snadno v�st k naru�en� soukrom�.

@item -p or --port
Zad� port, na kter�m by m�l server �ekat na klienty. V�choz� je 6560.

@item -v or --version
Vyp�e informace o verzi Speech Dispatchera. Tak� ozn�m� z�kladn� informace o
copyrightu.

@item -h or --help
Vyp�e n�pov�du o volb�ch p��kazov� ��dky, upozorn�n� o copyrightu
a emailovou adresu pro zas�l�n� ozn�men� o chyb�ch.
@end table


@node Konfigurace, , Spou�t�n�, U�ivatelsk� dokumentace
@section konfigurace
@cindex konfigurace

Speech Dispatcher m��e b�t konfigurov�n na n�kolika r�zn�ch �rovn�ch. Jedna z
nich je nastavov�n� glob�ln�ch parametr� p�es serverov� konfigura�n� soubor.
Je zde i podpora pro konfiguraci specifickou pro ur�it� klienty.

N�kter� aplikace maj� vlastn� mechanismus nastavov�n� voleb souvisej�c�ch s
�e�ovou synt�zou. Pro detaily o t�chto nastaven�ch se pros�m pod�vejte do
dokumentace dan�ho programu.

N�sleduj�c� kapitoly se zab�vaj� pouze konfigurac� na stran� serveru p�es
konfigura�n� soubor.

@menu
* Syntaxe konfigura�n�ho souboru:: 
* Volby v konfiguraci::     
* Nastaven� v�stupn�ch modul�:: 
* �rovn� logov�n�::       
@end menu

@node Syntaxe konfigura�n�ho souboru, Volby v konfiguraci, Konfigurace, Konfigurace
@subsection Syntaxe konfigura�n�ho souboru

Pro na��t�n� configurace zalo�en� na textov�ch souborech pou��v�me knihovnu
DotConf, tak�e bude syntaxe nejsp� mnoha u�ivatel�m pov�dom�.

Ka�d� z �et�zcov�ch konstant, pokud nen� uvedeno jinak, by m�la b�t zak�dov�na
v UTF-8. Jm�na voleb nepou��vaj� jin� znaky ne� standardn� ASCII sadu omezenou
na znaky (@code{a}, @code{b}, ...), poml�ky (@code{-}) a podtr��tka @code{_}.

Koment��e a do�asn� neaktivn� volby za��naj� znakem @code{#}. Pokud chcete
takovu volbu zapnout, sta�� smazat znak koment��e a nastavit volbu na
po�adovanou hodnotu.
@example
# toto je komentar
# InactiveOption "tato volba je zatim vypla komentarem"
@end example

�et�zce jsou uzav�eny v uvozovk�ch.
@example
LogFile "/var/log/speech-dispatcher.log"
@end example

��sla jsou zaps�na bez uvozovek.
@example
Port 6560
@end example

P�ep�na�e pou��vaj� On (zapnuto) a Off (vypnuto).
@example
Debug Off
@end example

@node Volby v konfiguraci, Nastaven� v�stupn�ch modul�, Syntaxe konfigura�n�ho souboru, Konfigurace
@subsection Configuration options

V�echny dostupn� volby jsou zdokumentov�ny p��mo v konfigura�n�m souboru a jsou
k nim uvedeny i p��klady. V�t�ina voleb je nastavena na v�choz� hodnotu a
zakomentov�na. Pokud je chcete zm�nit, posta�� modifikovat jejich hodnotu a
smazat symbol koment��e @code{#}.

@node Nastaven� v�stupn�ch modul�, �rovn� logov�n�, Volby v konfiguraci, Konfigurace
@subsection Output Modules Configuration

Ka�d� u�ivatel by si m�l zapnout ve sv� konfiguraci alespo� jeden v�stupn�
modul, pokud chce, aby Speech Dispatcher produkoval n�jak� zvukov� v�stup.
Kdy� nen� na�ten ��dn� v�stupn� modul, Speech Dispatcher sice nastartuje, bude
komunikovat s klienty a logovat zpr�vy do historie, ale nebude produkovat ��dn�
zvuk.

Ka�d� v�stupn� modul je t�eba do Speech Dispatchera nat�hnout jednou ��dkou
``AddModule'' v @file{etc/speechd.conf}. Nav�c, ka�d� v�stupn� modul m�
p�i�azen vlastn� konfigura�n� soubor.

@menu
* Natahov�n� modul� ve speechd.conf:: 
* Konfigura�n� soubory v�stupn�ch modul�:: 
* Konfigurace generick�ho v�stupn�ho modulu:: 
@end menu

@node Natahov�n� modul� ve speechd.conf, Konfigura�n� soubory v�stupn�ch modul�, Nastaven� v�stupn�ch modul�, Nastaven� v�stupn�ch modul�
@subsubsection Natahov�n� modul� ve speechd.conf

@anchor{AddModule} Ka�d� modul, kter� by se m�l spustit p�i startu Speech
Dispatchera, mus� b�t nata�en p��kazem @code{AddModule} v konfiguraci.
V�imn�te si, �e lze nat�hnout jeden bin�rn� modul v�cekr�t s r�zn�mi
konfigura�n�mi soubory a pod jin�mi jm�ny. To je u�ite�n� hlavn� pro
natahov�n� generick�ch v�stupn�ch modul�. @xref{Konfigurace generick�ho
v�stupn�ho modulu}.

@example
AddModule "@var{module_name}" "@var{module_binary}" "@var{module_config}"
@end example

@var{module_name} je jm�no dan�ho v�stupn�ho modulu.

@var{module_binary} je jm�no bin�rn�ho spustiteln�ho souboru tohoto v�stupn�ho
modulu. To m��e b�t bu� cesta absolutn� nebo relativn� k
@file{bin/speechd-modules/}.

@var{module_config} je soubor s konfigurac� pro tento konkr�tn� v�stupn� modul.
Cesta m��e b�t absolutn� i relativn� k @file{etc/speech-dispatcher/modules/}.
Tento parametr je voliteln� (nen� t�eba jej uv�d�t).

@node Konfigura�n� soubory v�stupn�ch modul�, Konfigurace generick�ho v�stupn�ho modulu, Natahov�n� modul� ve speechd.conf, Nastaven� v�stupn�ch modul�
@subsubsection Konfigura�n� soubory v�stupn�ch modul�

Ka�d� v�stupn� modul je odli�n� a proto m� odli�n� volby v konfiguraci. Pros�m
prostudujte si koment��e v dan�m konfigura�n�m souboru. Zde je pops�no pouze
n�kolik voleb, kter� jsou pro n�kter� v�stupn� moduly spole�n�.

@table @code
@item AddVoice "@var{language}" "@var{symbolicname}" "@var{name}"
@anchor{AddVoice}

Ka�d� v�stupn� modul poskytuje n�jak� hlasy a n�kdy dokonce podporuje r�zn�
jazyky. Z toho d�vodu byl zaveden spole�n� mechanismus, kter�m m��ou b�t tyto
hlasy definov�ny v konfiguraci. ��dn� modul ov�em nen� povinen tuto volbu
pou��vat. N�kter� syntetiz�tory, nap�. Festival, podporuj� symbolick� jm�na
SSIP p��mo, tak�e konfigurace konkr�tn�ch hlas� se prov�d� v syntetiz�toru
samotn�m.

Ka�d�mu definovan�mu hlasu odpov�d� p�esn� jedna ��dka @code{AddVoice}.

@var{language} je ISO k�d jazyka tohoto hlasu (en, cs, de, ...)

@var{symbolicname} je symbolick� jm�no, pod kter�m chcete, aby byl tento hlas
dostupn�. @xref{Standardn� hlasy}, pro seznam symbolick�ch jmen, kter� m��ete
pou��t.

@var{name} je jm�no specifick� pro dan� v�stupn� modul. Pros�m pod�vejte se na
koment��e v p��slu�n�m konfigura�n�m souboru v sekci AddModule pro detailn�j��
informace.

Nap�. definice, kterou v sou�astnosti pou��v�me pro Epos (generic) vypad�
takto:

@example
    AddVoice    "cs" "male1"  "kadlec"
    AddVoice    "sk" "male1"  "bob"
@end example

@item ModuleDelimiters "@var{delimiters}", ModuleMaxChunkLength @var{length}

�asto se v�stupn� modul nesna�� vysyntetizovat cel� p��choz� text najednou, ale
m�sto toho jej nejprve roz�e�e na men�� kousky (v�ty, ��sti v�t) a ty potom
postupn� odes�l� na synt�zu. Tento p��stup, vyu��van� n�kter�mi v�stupn�mi
moduly, je mnohem rychlej��, ale na druh� stran� zase limituje schopnost
syntetiz�ru poskytnout dobrou intonaci.

Z toho d�vodu m�te oby�ejn� mo�nost zkonfigurovat si na jak�ch znac�ch
(@var{delimiters}) by se m�l text rozd�lit na men�� ��sti (pokud jsou
n�sledov�ny n�jak�m whitespace znakem). Druh� volba (@var{length}) ud�v�, po
kolika znac�ch by se m�l text n�siln� rozd�lit, pokud nebyl nalezen ��dn�
delimiter.

Pokud tato dv� pravidla zp��sn�te, dostanete lep�� rychlost, ale vzd�te se
ur�it� ��sti kvality intonace. Tak�e nap��klad pro pomalej�� po��ta�e
doporu�ujeme do @var{delimiters} vlo�it i ��rku (,), aby byl text rozd�len i na
��stech v�ty, zat�mco na rychlej��ch po��ta��ch je lep�� tam ��rku ned�vat,
tak�e do syntetiz�ru v�dy doraz� cel� souv�t�.

To sam� plat� o @code{MaxChunkLength}. Pro rychlej�� po��ta�e
je lep�� nastavit v�t�� hodnotu.

Nap��klad v�choz� hodnoty ve v�stupn�m modulu pro Festival jsou:

@example
  FestivalMaxChunkLength 300
  FestivalDelimiters ".?!;,:"
@end example

V�stupn� modul se m��e tak� rozhodnout d�lit v�ty na delimiters pouze pokud ty
jsou n�sledov�ny mezerou. Tak�e nap��klad ``file123.tmp'' by rozd�leno nebylo,
ale v�ta ``The horse raced around the fence, that was lately painted green,
fell.'' by rozd�lena byla (to je mimochodem velmi zaj�mav� v�ta).
@end table

@node Konfigurace generick�ho v�stupn�ho modulu, , Konfigura�n� soubory v�stupn�ch modul�, Nastaven� v�stupn�ch modul�
@subsubsection Konfigurace generick�ho v�stupn�ho modulu

Generick� v�stupn� modul u�ivatel�m dovoluje jednodu�e si napsat vlastn�
jednoduch� v�stupn� modul pro syntetiz�ry, kter� maj� rozhran� ve form�
jednoduch�ho ��dkov�ho klienta, pouze modifikac� konfigura�n�ho souboru. T�mto
zp�sobem nemus� ps�t ��dn� specifick� k�d v C a u�ivatel� si mohou p�id�vat
podporu pro v�stupn� za��zen� i kdy� neum� programovat. @xref{AddModule}.

Kl��ov� ��st ka�d�ho generick�ho v�stupn�ho modulu je definice �et�zce, kter�
se m� spou�t�t.

@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} GenericExecuteSynth "@var{execution_string}"

@code{execution_string} je p��kaz, kter� by m�l b�t zavol�n v shellu, kdy� je
pot�eba n�co ��ct. Ve skute�nosti to m��e b�t v�ce jak jeden p��kaz, dohromady
z�et�zen� oper�torem @code{&&}. Kdy� bude v�stupn� modul cht�t p�e��k�v�n�
zpr�vy zastavit, za�le t�mto proces�m sign�l KILL, tak�e je d�le�it�, aby
pou�it� p��kazy po obdr�en� KILL okam�it� p�estaly mluvit. (Na v�t�in�
GNU/Linuxov�ch syst�m� m� tuto vlastnost utilita @code{play})

V @code{execution_string} m��ete vyu��t t�chto prom�nn�ch, kter� budou
nahrazeny po�adovan�mi hodnotami, ne� bude p��kaz vykon�n.

@itemize
@item @code{$DATA}
Text, kter� by m�l b�t p�e��k�n. Znaky �et�zce, kter� by n�jak interferovali
se zpracov�n�m v bashi budou automaticky nahrazeny odpov�daj�c�mi escape
sekvencemi. Asi bude ale nutn� uv�st kolem t�to prom�nn� uvozovky
(nap�. takto: @code{\"$DATA\"}).
@item @code{$LANG}
Identifika�n� �et�zec jazyka (ten je definov�n pomoc� GenericLanguage).
@item @code{$VOICE}
Identifika�n� �et�zec hlasu (ten je definov�n pomoc� AddVoice).
@item @code{$PITCH}
Po�adovan� v��ka hlasu (desetinn� ��slo definovan� v GenericPitchAdd a v
GenericPitchMultiply)
@item @code{$RATE}
Po�adovan� rychlost hlasu (desetinn� ��slo definovan� v GenericRateAdd a v
GenericRateMultiply)
@end itemize

Tady je p��klad z @file{etc/speech-dispatcher/modules/epos-generic.conf}
@example
GenericExecuteSynth \
"epos-say -o --language $LANG --voice $VOICE --init_f $PITCH --init_t $RATE \
\"$DATA\" | sed -e s+unknown.*$++ >/tmp/epos-said.wav && play /tmp/epos-said.wav >/dev/null"
@end example
@end defvr

@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} AddVoice "@var{language}" "@var{symbolicname}" "@var{name}"
@xref{AddVoice}.
@end defvr

@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} GenericLanguage "iso-code" "string-subst"

Definuje, jak� �et�zec @code{string-subst} by m�l b�t nahrazen za @code{$LANG}
pro dan� @code{iso-code} ISO k�d jazyka.

Op�t p��klad z Epos generic:
@example
GenericLanguage "en" "english"
GenericLanguage "cs" "czech"
GenericLanguage "sk" "slovak"
@end example
@end defvr

@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} GenericRateAdd @var{num}
@end defvr
@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} GenericRateMultiply @var{num}
@end defvr
@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} GenericPitchAdd @var{num}
@end defvr
@defvr {Konfigurace generick�ho modulu} GenericPitchMultiply @var{num}
Tyto parametry nastavuj� konverzi pro v�po�et rychlosti a v��ky.
(@code{$RATE} a @code{$PITCH}). 

V�sledn� rychlost (nebo v��ka) je d�na n�sleduj�c�m vzorcem:
@example
  (speechd_rate * GenericRateMultiply) + GenericRateAdd
@end example
kde speechd_rate je hodnota mezi -100 (nejni���) a +100 (nejvy���). Je t�eba
definovat n�jakou rozumnou konverzi pro dan� syntetiz�r.

(Hodnoty v GenericN�coMultiply jsou vyn�sobeny stem, proto�e st�vaj�c� verze
DotConfu nepodporuje desetinn� ��sla. M��ete tedy ps�t 0.85 jako 85 atd.)
@end defvr

@node �rovn� logov�n�, , Nastaven� v�stupn�ch modul�, Konfigurace
@subsection �rovn� logov�n�

Ve Speech Dispatcheru je 6 r�zn�ch �rovn� logov�n�. 0 znamen� ��dn� logov�n�,
zat�mco 5 znamen� vypisovat t�m�� v�echny dostupn� informace.

@itemize @bullet

@item �rove� 0
@itemize @bullet
@item ��dn� informace
@end itemize

@item �rove� 1
@itemize @bullet
@item Informace o startu a vyp�n�n�.
@end itemize

@item �rove� 2
@itemize @bullet
@item Informace o chyb�ch, kter� nastaly.
@item Alokace a uvol�ov�n� zdroj� p�i startu a p�i exitu.
@end itemize

@item �rove� 3
@itemize @bullet
@item Informace o p�ij�m�n�/odep�r�n�/zav�r�n� klientsk�ch spojen�.
@item Informace o neplatn�ch SSIP p��kazech od klient�.
@end itemize

@item �rove� 4
@itemize @bullet
@item Je vypisov�n ka�d� p�ijat� p��kaz
@item Informace o zpracov�v�n� vstupu
@item Informace o ukl�d�n� zpr�v do front
@item Informace o fungov�n� historie, zvukov�ch ikon, atd.
facilities.
@item Informace o pr�ci vl�kna speak()
@end itemize

@item �rove� 5
(Ta slou�� pouze pro lad�c� ��ely a m��e vypisovat opravdu *mnoho*
dat. Pou��vejte opatrn�.)
@itemize @bullet
@item V�echna obdr�en� data jsou vypisov�na (zpr�vy od klient�)
@item Lad�c� informace.
@end itemize
@end itemize

@appendix Standardn� hlasy
@anchor{Standardn� hlasy}

@table @code
@item MALE1
@item MALE2
@item MALE3
@item FEMALE1
@item FEMALE2
@item FEMALE3
@item CHILD_MALE
@item CHILD_FEMALE
@end table

Skute�n� dostupnost t�chto hlas� nen� zaru�ena, ale p��kaz @code{SET SELF
VOICE} mus� akceptovat jak�koliv z nich. Pokud nen� dan� hlas dostupn�, je
mapov�n na jin� hlas v�stupn�m modulem.

@node GNU General Public License, GNU Free Documentation License, U�ivatelsk� dokumentace, Top
@appendix GNU General Public License
@center Version 2, June 1991
@cindex GPL, GNU General Public License

@include gpl.texi


@node GNU Free Documentation License, Index of Concepts, GNU General Public License, Top
@appendix GNU Free Documentation License
@center Version 1.2, November 2002
@cindex FDL, GNU Free Documentation License

@include fdl.texi

@node Index of Concepts, , GNU Free Documentation License, Top
@unnumbered Index of Concepts

@cindex tail recursion
@printindex cp

@bye

@c LocalWords: texinfo setfilename speechd settitle finalout syncodeindex pg
@c LocalWords: setchapternewpage cp fn vr texi dircategory direntry titlepage
@c LocalWords: Cerha Hynek Hanke vskip pt filll insertcopying ifnottex dir fd
@c LocalWords: API SSIP cindex printf ISA pindex Flite Odmluva FreeTTS TTS CR
@c LocalWords: src struct gchar gint const OutputModule intl FDSetElement len
@c LocalWords: fdset init flite deffn TFDSetElement var int enum EVoiceType
@c LocalWords: sayf ifinfo verbatiminclude ref UTF ccc ddd pxref LF cs conf
@c LocalWords: su AddModule DefaultModule xref identd printindex Dectalk GTK

@c speechd.texi ends here
@c LocalWords: emph soundcard precission archieved succes