File: README.PL

package info (click to toggle)
texlive-lang 2018.20190227-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: buster
 • size: 1,175,732 kB
 • sloc: perl: 58,868; xml: 39,109; makefile: 4,050; sh: 4,033; python: 2,969; ansic: 2,846; ruby: 1,003; lisp: 714; awk: 636; java: 159; sed: 142; csh: 25; cpp: 12
file content (141 lines) | stat: -rw-r--r-- 6,064 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
%% iso8859-2

         TeX Live zaprasza

TeX Live oferuje pe�ny system TeX dla wielu odmian systemu Unix, MacOSX 
i Windows (w wersji 32-bitowej). Znajduj� si� tu programy do sk�adu 
tekst�w, programy do przegl�dania i drukowania dokument�w TeX-owych 
w wielu j�zykach oraz bogate kolekcje makr i font�w. 

W dystrybucji TeX Live znalaz�y si� dokumentacje dotycz�ce og�lnie TeX-a, a tak�e 
dokumentacje towarzysz�ce poszczeg�lnym pakietom oprogramowania. 
Wi�kszo�� program�w posiada opcj� uruchamiania --help, kt�ra mo�e 
u�atwi� rozpocz�cie pracy. 

Informacje licencyjne (w j�zyku angielskim) dotycz�ce redystrybucji
mo�na znale�� w plikach tekstowych: [1]LICENSE.TL oraz [2]LICENSE.CTAN.
 
Jak zacz��

Przed rozpocz�ciem instalowania warto przeczyta� Przewodnik po TeX Live. 
Zawiera on informacje niezb�dne do korzystania z dystrybucji i prawid�owej 
instalacji systemu TeX. Gdy instalujemy z p�ytki DVD, wersje Przewodnika 
w kilku j�zykach dost�pne s� w formatach HTML i PDF w podkatalogach 
katalogu [3]texlive-doc. Po zainstalowaniu Przewodnik i jego t�umaczenia
znajdziemy w podkatalogach [4]texmf-dist/doc/texlive.

Uwaga: poni�sze odno�niki nie dzia�aj�, gdy instalujemy TeX Live 
z internetu. W tym wypadku nale�y si�gn�� do dokumentacji udost�pnionej 
w sieci: [5]http://tug.org/texlive/doc.html

Przewodnik po TeX Live (polskie t�umaczenie): 
 [6]PDF: texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf 
 [7]HTML: texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html 

The TeX Live Guide (w j�zyku angielskim): 
 [8]PDF: texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf 
 [9]HTML: texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html 

Lista najwa�niejszych zmian znajduje si� na ko�cu
dokumentacji w rozdziale [10],,Historia. Wydanie obecne''.

Instalacja

Programem instalacyjnym jest obecnie skrypt install-tl (install-tl-windows.bat
dla Windows), kt�ry posiada trzy tryby pracy: 

"wizard" (domy�lny dla Windows) graficzny GUI, kt�ry ma ograniczon�
do minimum list� zapyta� i instaluje wszystkie pakiety. Odpowiada to
uruchomieniu polecenia: install-tl --gui=wizard

tekstowy (domy�lny dla innych system�w). Odpowiada to uruchomieniu 
polecenia: install-tl --gui=text

perltk - graficzny tryb, szczeg�lnie przydatny dla zaawansowanych 
u�ytkownik�w Windows, kt�rzy chc� dokona� wyboru pakiet�w i ustawie�. 
Uruchamiany jest poleceniem: install-tl --gui=perltk (lub 
w Windows poleceniem install-tl-advanced.bat).

Po zainstalowaniu proponujemy u�ycie tlmgr (TeX Live Manager),
kt�ry posiada dwa tryby pracy (graficzny i tekstowy) i umo�liwia 
dodawanie b�d� usuwanie pakiet�w, ich aktualizacj� z internetu i czynno�ci
konfiguracyjne.

Zar�wno [11]install-tl, jak i [12]tlmgr mo�na uruchomi� z parametrem --help,
aby wy�wietli� wszystkie dost�pne opcje.

Dokumentacje

Wi�kszo�� dokumentacji po instalacji mo�e by� przegl�dana bez konieczno�ci 
ich uprzedniego generowania. Zazwyczaj s� to pliki w formatach HTML 
i/lub PDF. 

[13]doc.html Katalog dost�pnych w instalacji dokumentacji w formatach PDF i HTML 
[14]texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/newfaq.pdf TeX Frequently Asked Questions 
                   (odpowiedzi na cz�sto zadawane pytania)

Wybrane strony, dost�pne w sieci: 
 [15]http://tug.org/begin.html Strona TeX Users Group dla pocz�tkuj�cych; 
                zawiera odes�ania do podstawowych 
                podr�cznik�w; 
 [16]http://tug.org/interest.html TeX w Sieci, obszerny wyb�r odsy�aczy 
                do stron WWW dotycz�cych TeX-a; 
 [17]http://tug.org/ctan.html Dost�p do �wiatowych archiw�w TeX-owych CTAN 
                (Comprehensive TeX Archive Network; 
 [18]http://tug.org/usegroups.html Informacje nt. TeX Users Group i lokalnych 
                grup u�ytkownik�w systemu TeX. 

Polskie pakiety i dokumentacje

TeX Live zawiera wi�kszo�� dost�pnego polskiego oprogramowania
TeX-owego i reprezentatywny wyb�r dokumentacji. Wirtualna Akademia TeX-owa,
prowadzona w ramach polskiej Grupy U�ytkownik�w Systemu TeX GUST, 
przedstawia system TeX, a ponadto zawiera opisy wielu praktycznych makr 
i program�w. Pocz�tkuj�cym polecamy szczeg�lnie Przewodnik po systemie 
TeX (texmf-dist/doc/generic/tex-virtual-academy-pl/cototex.html).

TeX Live zawiera ponadto gotowy do u�ycia format MeX (polski
odpowiednik formatu Plain). Format LaTeX2e jest przystosowany do obs�ugi
j�zyka polskiego po za�adowaniu pakietu "polski". Dost�pne s� oczywi�cie 
pliki �r�d�owe pakiet�w MeX i "polski" oraz fonty przygotowane specjalnie 
do u�ycia w polskoj�zycznym TeX-u.

Dodatkowe programy, przydatne dla polskich u�ytkownik�w, umieszczone 
zosta�y w katalogu texmf-dist/doc/support/gustprog/ (patrz README). 
Wyb�r przydatnych makr dla u�ytkownik�w przede wszystkim formatu 
Plain/MeX oraz makra i style do tworzenia polskich skorowidz�w 
i bibliografii mo�na znale�� w katalogu texmf-dist/tex/plain/gustlib 
(patrz README). 

Warto te� zajrze� na stron� polskiej Grupy U�ytkownik�w Systemu TeX GUST: 
http://www.gust.org.pl 
Opr�cz informacji o dzia�alno�ci grupy, mo�na tam znale�� sporo materia��w, 
kt�re powinny zainteresowa� polskoj�zycznych u�ytkownik�w TeX-a.

Mi�ego TeX-owania! 

Strona projektu TeX Live: [19]http://tug.org/tex-live. 

Odno�niki

  1. file:LICENSE.TL
  2. file:LICENSE.CTAN
  3. file:texlive-doc
  4. texmf-dist/doc/texlive
  5. http://tug.org/texlive/doc.html
  6. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf 
  7. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html 
  8. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf
  9. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html
 10. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html
 11. http://tug.org/texlive/doc/install-tl.html
 12. http://tug.org/texlive/tlmgr.html
 13. file:doc.html
 14. file:texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/newfaq.pdf
 15. http://tug.org/begin.html
 16. http://tug.org/interest.html
 17. http://tug.org/ctan.html
 18. http://tug.org/usergroups.html
 19. http://tug.org/texlive/