File: README.SK-cp1250

package info (click to toggle)
texlive-lang 2018.20190227-2
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: buster
 • size: 1,175,732 kB
 • sloc: perl: 58,868; xml: 39,109; makefile: 4,050; sh: 4,033; python: 2,969; ansic: 2,846; ruby: 1,003; lisp: 714; awk: 636; java: 159; sed: 142; csh: 25; cpp: 12
file content (104 lines) | stat: -rw-r--r-- 4,098 bytes parent folder | download | duplicates (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
TeX Live V�s v�ta

  Distrib�cia softv�ru TeX Live pon�ka �pln� syst�m TeX pre syst�my
  GNU a Unix, Macintosh, Windows a in� platformy. Zah��a programy na 
  edit�ciu, sadzbu, zobrazovanie a tla� TeXovsk�ch dokumentov 
  v mno�stve r�znych jazykov a rozsiahly s�bor TeXovsk�ch makier 
  a kni�n�c fontov.

  Distrib�cia zah��a rozsiahlu v�eobecn� dokument�ciu o syst�me TeX,
  ako aj dokument�ciu k pripojen�m softv�rov�m bal�kom.

  Inform�ciu o licencii si pre��tajte, pros�m, v kore�ovom adres�ri 
  v textov�ch s�boroch [1]LICENSE.TL a [2]LICENSE.CTAN.

Kde za�a�

  Rozhodne V�m odpor��ame pre��ta� si pr�ru�ku TeX Live predt�m
  ako za�nete s in�tal�ciou. Obsahuje postupn� n�vody, 
  popis prie�inkov kore�ov�ho adres�ra a mnoh� in�.

  Anglick� verzie pr�ru�ky s� v~�plnej distrib�cii
  (napr�klad na DVD) v hierarchii [3]texmf-dist/doc/texlive/
  v obidvoch form�toch [4]html a [5]pdf. Preklady do in�ch
  jazykov s� tie� k dispoz�cii na [6]texmf-dist/doc/texlive.

  Pripravili sme tie� zoznam [7]odkazov na dostupn� dokument�ciu 
  pre dodan� bal�ky a programy vo form�toch PDF a HTML.

  Ak in�talujete z Internetu, vy��ie uveden� odkazy bud� nefunk�n�.
  V tom pr�pade si m�ete pozrie� [8]dokument�ciu TeX Live na
  Internete.


  Zoznam najd�le�itej��ch zmien v tohtoro�nej release n�jdete
  v oddieli Hist�ria uvo�nen�ch verzi� na konci dokument�cie.

In�tal�cia

  In�tala�n� skript sa naz�va install-tl (install-tl.bat pre
  Windows) a m� tri opera�n� re�imy:
  
  sprievodcovsk� (predvolen� pod Windows), ktor� zad� nutn�
     minimum ot�zok a v�etko nain�taluje. M�e by� 
     zvolen� explicitne pr�kazom: install-tl --gui=wizard.

  textov� (predvolen� pre v�etky ostatn� syst�my), ktor� m� �pln�
     vo�by na prisp�sobenie. M�e by� zvolen� explicitne
     pr�kazom: install-tl --gui=text.

  perltk je prostredie GUI pre textov� re�im; je zvl᚝ u�ito�n� pre
     znal�ch pou��vate�ov Windows, ktor� nechc� predvo�by. M�e 
     by� zvolen� explicitne pr�kazom: install-tl --gui=perltk 
     alebo spusten�m s�boru install-tl-advanced.bat pod Windows.


  Dodato�n� aktualiz�cie bal�kov a �al�ia konfigur�cia sa teraz 
  vykon�vaj� skriptom tlmgr (TeX Live Package Manager), ktor� m� tie�
  obidva re�imy - GUI a textov�.

  V pr�kazovom riadku m�ete zada� vo�bu --help pre obidva programy 
  [9]install-tl a [10]tlmgr na z�skanie podrobnej��ch inform�ci� 
  o obidvoch programoch. Pre (ove�a) viac inform�ci� vi� odkazy na 
  dokument�ciu vy��ie.

 Odkazy

  Na z�ver uv�dzame pre Va�u inform�ciu �al�ie relevantn� web str�nky. 
  Tieto nie s� s��as�ou TeX Live:

   * [11]http://tug.org/begin.html - ak ste TeXovsk� za�iato�n�k a/alebo 
    m�te z�ujem o �vodn� materi�ly.
   * [12]http://tug.org/interest.html - v�eobecn� zoznam TeXovsk�ch 
    zdrojov na webe, obsahuj�ci dokument�ciu, syst�my, bal�ky, fonty a 
    �al�ie.
   * [13]http://tug.org/ctan.html - jeden z pr�stupov k arch�vu
    Comprehensive TeX Archive Network (CTAN), sl��iaci ako online
    sklad v�etk�ch vec� s�visiacich s TeXom.
   * [14]http://tug.org/usergroups.html - zoznam zdru�en� pou��vate�ov
    TeXu po celom svete, spolu s kontaktn�mi inform�ciami. Rozhodne V�m
    doporu�ujeme pripoji� sa k zdru�eniu pod�a V�ho v�beru, na podporu 
    in�tal�cie TeX Live a in�ch TeXovsk�ch aktiv�t.

  ��astn� TeXovanie!
  _________________________________________________________________

  [15]Domovsk� str�nka TeX Live.

Odkazy

  1. file:LICENSE.TL
  2. file:LICENSE.CTAN
  3. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en
  4. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html
  5. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf
  6. file:texmf-dist/doc/texlive/
  7. file:doc.html
  8. http://tug.org/texlive/doc.html
  9. http://tug.org/texlive/install-tl.html
 10. http://tug.org/texlive/tlmgr.html
 11. http://tug.org/begin.html
 12. http://tug.org/interest.html
 13. http://tug.org/ctan.html
 14. http://tug.org/usergroups.html
 15. http://tug.org/texlive/