File: transgui.cs

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,029 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Česky

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Mapování vzdálené cesty na lokalní.~~Příklady:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%d x %s (have %d)=%d x %s (hotových %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d hash chyb)
%s (%s done)=%s (%s Hotovo)
'%s' has finished downloading='%s' dokončil stahování
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d stahování, %d seedování%s%s, %s
&All=&Vše
&Help=&Nápověda
&Ignore=&Ignorovat
&No=&Ne
&OK=&OK
&Open=&Otevřít
&Retry=&Znovu
&Save=&Uložit
&Unlock=&Odemknout
&Yes=&Ano
/s=/s
Abort=Zrušit
About=O programu
Active=Aktivní
Add new torrent=Přidat nový torrent
&Add torrent=Přidat torrent
Added on=Přidáno
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Opravdu chcete odstranit torrent '%s' a všechna s ním spojená DATA?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Opravdu chcete odstranit torrent '%s'?
Authentication=Autentizace
b=b
Cancel=Zrušit
Client=Klient
Close to tray=Zavřít do tray
Comment=Komentář
Completed on=Dokončeno
Completed=Dokončeno
Confirmation=Potvrzení
connected=připojeno
Connecting to daemon=Připojování k démonovi
Connection error occurred=Chyba připojení
Copy=Kopírovat
Country=Stát
Created on=Vytvořeno
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Cílový adresář
Disconnected=Odpojeno
Donate to support further development=Podpořte další vývoj
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Darujte skrze PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Hotovo
Don't download=Nestahovat
Down limit=Limit stahování
Down speed=Rychlost stahování
Down=Stahování
Download complete=Stahování dokončeno
Download speed=Rychlost stahování
Downloaded=Staženo
Downloading=Stahování
Enable DHT=Povolit DHT
Enable Peer Exchange=Povolit Peer Exchange
Enable port forwarding=Povolit port forwarding
Encryption disabled=Šifrování zakázáno
Encryption enabled=Šifrování povoleno
Encryption required=Šifrování požadováno
Encryption=Šifrování
Error=Chyba
ETA=Odhad času
E&xit=Ukončit
File name=Jméno souboru
Files=Soubory
Finished=Dokončeno
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Archív vlajek je potřeba k zobrazení vlajek států.~Stáhnout nyní tento archív?
Flags=Vlajky
GB=GB
General=Hlavní
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Geo IP databáze je třeba k rozpoznání země podle IP adresy.~Stáhnout nyní tuto databázi?
Global bandwidth settings=Globální nastavní rychlostí
Global peer limit=Globální limit peerů
Hash=Hash
Have=Hotovo
Hide=Skrýt
High priority=Vysoká priorita
high=vysoká
Host=Host
in swarm=ve swarmu
Inactive=Neaktivní
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Příchozí port je zavřený. Zkontrolujte vaše nastavení firewallu
Incoming port tested successfully=Příchozí port úspěšně otestován
Incoming port=Příchozí port
Information=Informace
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Jazyk
Last active=Naposledy aktivní
License=Licence
Low priority=Nízká priorita
low=nízká
Max peers=Maximum peerů
Maximum download speed=Maximální rychlost stahování
Maximum upload speed=Maximální rychlost uploadu
MB=MB
Minimize to tray=Minimalizovat do tray
Name=Jméno
No host name specified=Nenastevené jméno hosta
No proxy server specified=Nenastavnená proxy
No to all=Ne všem
Normal priority=Normální priorita
normal=normální
of=z
Open containing folder=Otevřít cílový adesář
Open=Otevřít
Password=Heslo
Paths=Cesty
Peer limit=Limit peerů
Peers=Peery
Pieces=Částí
Port=Port
Priority=Priorita
Properties=Vlastnosti
Proxy password=Heslo proxy
Proxy port=Port proxy
Proxy server=Proxy server
Proxy user name=Uživatelské jméno proxy
Ratio=Ratio
Reconnect in %d seconds=Znovupřipojení za %d sekund
Remaining=Zbývá
Remote host=Vzdálený host
Remove torrent and Data=Smazat torrent a data
Remove torrent=Smazat torrent
Remove=Smazat
Resolve country=Rozpoznat stát
Resolve host name=Rozpoznat hostname
seconds=sekund
Seed ratio=Ratio seedování
Seeding=Seedování
Seeds=Seedy
Select a .torrent to open=Vyberte .torrent k otevření
Select all=Označit vše
Select none=Odznačit vše
Setup columns=Nastavit sloupce
Share ratio=Poměr sdílení
Show country flag=Zobrazit vlajky států
Show=Zobrazit
Size=Velikost
skip=přeskočit
Start all torrents=Start všech torrentů
Start torrent=Start torrentu
Start=Start
Status=Status
Stop all torrents=Zastavit všechny torrenty
Stop all=Zastavit všechny
Stop torrent=Zastavit torrent
Stop=Zastavit
Stopped=Zastaveno
TB=TB
Test port=Test portu
T&ools=Nástroje
Torrent contents=Torrent contents
Torrent properties=Vlastnosti torrentu
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Ověření torrentu může nějkou doby trvat.~Opravdu chcete ověřit torrent '%s'?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrenty (*.torrent)|*.torrent|Všechny soubory (*.*)|*.*
Total size=Celková velikost
Tracker status=Status trackeru
Tracker update on=Update trackeru za
Tracker=Tracker
Trackers=Trackery
Transfer=Přenos
Transmission options=Možnosti transmission
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s v %s:%s
Tray icon always visible=Tray ikona stále zobrazená
Tray icon=Tray ikona
U: %s/s=U: %s/s
Unable to extract flag image=Není možné rozbalit obrázek vlajky
Unable to get files list=Není možné získat seznam souborů
Unknown=Neznámo
Up limit=Limit uploadu
Up speed=Rychlost uploadu
Up=Up
Update complete=Obnovení dokončeno
Update GeoIP database=Obnovit databázi GeoIP
Update in=Obnovení za
Updating=Obnovuji
Upload speed=Rychlost uploadu
Uploaded=Uploadováno
User name=Uživatelské jméno
Verify torrent=Ověřit torrent
&Verify=Ověřit
Verifying=Ověřuji
Version %s=Verze %s
Waiting=Čekání
Warning=Varování
Wasted=Zahozeno
Working=Běží
Yes to &All=Ano &Všem
No tracker=Žádný tracker
%s downloaded=%s staženo
%s of %s downloaded=%s z %s staženo
%d torrents=%d torrentů
Add .part extension to incomplete files=Přidat příponu .part nedokončeným souborům
Add torrent link=Přidat URL
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Opravdu chcete odstranit %d vybraných torrentů a všechna jejich DATA?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Opravdu chcete odstranit %d vybraných torrentů?
Bandwidth=Rychlost
Directory for incomplete files=Adresář pro nedokončené soubory
Download=Stažené
Enable blocklist=Povolit blocklist
ID=ID
Move torrent data from current location to new location=Přesunout data torrentu z aktuálního umístění na nové
New location for torrent data=Nové umístění pro data torrentu
No link was specified=Není uveden žádný link
No torrent location was specified=Není uvedeno žádné umístění
Path=Cesta
Reannounce (get more peers)=Obnovit (získá více peerů)
Set data location=Nastavit umístění dat
Size to download=Velikost ke stažení
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Blocklist úspěšne aktualizován.~Počet položek: %d
The directory for incomplete files was not specified=Adresář pro nedokončené soubory není uveden
The downloads directory was not specified=Adresář pro stahování není uveden
Torrent data location=Umístění dat torrentu
Torrents=Torrenty
Unable to execute "%s"=Není možné spustit "%s"
Update blocklist=Aktualizovat blocklist
URL of a .torrent file or a magnet link=URL .torrent souboru nebo magnet link
Columns setup=Nastavení sloupců
Add torrent=Přidat torrent
Delete a .torrent file after a successful addition=Odstranit .torrent soubor po úspěšném přidání
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Ověřování torrentu může trvat delší dobu.~Opravdu chcete ověřit %d torrentů?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Nebylo možné otevřít soubory knihovny OpenSSL: %s a %s
Use SSL=Použít SSL
Add tracker=Přidat tracker
Alternate bandwidth settings=Alternativní nastavení rychlostí
Apply alternate bandwidth settings automatically=Automaticky použít alternativní nastavení rychlostí
Are you sure to delete connection '%s'?=Opravdu chcete smazat spojení '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Opravdu chcete odstranit tracker '%s'?
Days=Dny
Delete=Smazat
Disk cache size=Velikost vyrovnávací paměti
Download speeds (KB/s)=Rychlost stahování (KB/s)
Edit tracker=Upravit tracker
Enable Local Peer Discovery=Povolit Hledání Místních Peerů
Free disk space=Volné místo na disku
Free: %s=Volno: %s
From=Od
minutes=minut
Misc=Další
New connection=Nové spojení
New=Nové
No tracker URL was specified=Nebyla zadána URL trackeru
Proxy=Proxy
Remove tracker=Odstranit tracker
Rename=Přejmenovat
Speed limit menu items=Položky menu omezení rychlosti
Stop seeding when inactive for=Přestat seedovat pokud je neaktivní déle jak 
The invalid time value was entered=Byl zadán chybný časový údaj
to=do
Tracker announce URL=Announce URL trackeru
Tracker properties=Vlastnosti trackeru
Unlimited=Neomezeně
Upload speeds (KB/s)=Rychlost uploadu (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Použít alternativní nastavené rychlostí
average=average
Browse=Procházet
Enable µTP=Povolit µTP
Select a folder for download=Vybrat adresář pro stahování
Select torrent location=Vybrat umístění torrentu
&Close=&Zavřít
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=Je dostupná nová verze %s.~Současná verze: %s~Nová verze: %s~~Chtěli byste otevřít stránky se stažením?
Advanced=Pokročilé
Check for new version every=Kontrolovat nové verze jednou za
Check for updates=Kontrola updatů
Consider active torrents as stalled when idle for=Považovat aktivní torrenty za pozastavené pokud jsou nečinné
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Chtěli byste povolit automatickou kontrolu nových verzí %s?
Donate!=Podpořte!
Download queue size=Velikost fronty stahování
Error checking for new version=Chyba při kontrole nové verze
Folder grouping=Filtr adresářů
Force start=Vynucený start
Home page=Domovská stránka
Modify trackers=Upravit trackery
Move bottom=Posunout dospod
Move down queue=Posunout frontou dolů
Move down=Posunout dolů
Move top=Posunout navrch
Move up queue=Posunout frontou nahoru
Move up=Posunout nahoru
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Žádné updaty nenalezeny~Používáte nejnovější verzi %s
Queue position=Pozice ve frontě
Queue=Fronta
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrenty nečinné alespoň N minut se nezpočítavají do Stahovací nebo Odesílací fronty
Tracker grouping=Filtr trackerů
Upload queue size=Velikost fronty odesílání
View=Zobrazit
Visit home page=Navštívit domovskou stránku
days=dny
Active time=Doba běhu
Automatically add torrent links from the clipboard=Automaticky přidávat torrent linky ze schránky
Copy file path to clipboard=Kopírovat cestu k souboru do schránky
Cumulative=Cumulative
Current=Současný
Files added=Přidáno souborů
Filter pane=Filtry
Global statistics=Globální statistiky
Info pane=Informace
Statistics=Statistiky
Status bar=Stavový řádek
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=Všechny torrenty
Application options=Možnosti aplikace
Ask for password=Zeptat se na heslo
Authentication required=Vyžadovat ověření
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Zprůměrovat rychlosti přenosu k odstranění kolísání
Connect to %s=Připojit k %s
Connect to Transmission using proxy server=Připojit k Transmission pomocí proxy serveru
Connect to Transmission=Připojit k Transmission
Connection name=Jméno spojení
Could not connect to tracker=Nelze se spojit s trackerem
Data display=Zobrazení informací
Data refresh interval when minimized=Interval obnovení informací při minimalizaci
Data refresh interval=Interval obnovení informací
Default download folder on remote host=Výchozí složka pro stahování na vzdáleném hostiteli
Disconnect from Transmission=Odpojit od Transmission
Downloading torrent file=Stahuji torrent soubor
Font size=Velikost fontu
Handle .torrent files by %s=Otevírat .torrent soubory pomocí %s
Handle magnet links by %s=Otevírat magnet linky pomocí %s
Invalid name specified=Zadáno neplatné jméno
Manage connections to Transmission=Spravovat spojení s Transmission
Manage connections=Správa spojení
Network (WAN)=Síť (WAN)
New connection to Transmission=Nové spojení s Transmission
Pick random port on Transmission launch=Vybrat náhodný port při spuštění Transmission
Please enter a password to connect to %s=Pro spojení s %s prosím vložte heslo
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Určete jak se bude %s připojovat ke vzdálenému hostiteli s běžícím demonem (službou) Transmission
Prompt for download options when adding a new torrent=Dotázat se na možnosti stahováni při přidání nového torrentu
RPC path=cesta RPC
Save as=Uložit jako
Seeding time=Doba seedování
Show advanced options=Zobrazit pokročilé možnosti
Show notifications in tray icon=Zobrazit notifikace v tray ikoně
System integration=Systémová integrace
Torrent already exists in the list=Torrent už je v seznamu
Torrent not registered with this tracker=Torrent není na tomto trackeru registrován
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Není možné najít mapování cest. ~Nastavte mapování cest přes možnosti aplikace
Update trackers for the existing torrent?=Aktualizovat trackery pro existující torrent?
You need to restart the application to apply changes=Aby se projevily změny, je nutné aplikaci restartovat