File: transgui.lt

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (347 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,190 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
TranslationLanguage=Lietuvių
'%s' has finished downloading=Baigtas „%s“ atsiuntimas
/s=/s
&Add torrent=&Pridėti torentą
&All=&Visi
&Close=&Uždaryti
&Help=&Pagalba
&Yes=&Taip
&Ignore=&Ignoruoti
&No=&Ne
&OK=&Gerai
&Open=&Atverti
&Retry=&Pakartoti
&Save=&Išsaugoti
&Torrent=&Torentas
&Unlock=&Atrakinti
&Verify=&Patikrinti
%d torrents=%d torentai
%d x %s (have %d)=%d x %s (turi %d)
%ds=%dsek.
%s (%d hashfails)=%s (%d hešo klaidos)
%s (%s done)=%s (%s baigta)
%s downloaded=%s atsiųsta
%s of %s downloaded=%s iš %s atsiųsta
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d atsiunčiama, %d išsiunčiama%s%s, %s
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=Pasiekiama nauja versija %s.~Jūsų dabartinė versija: %s~Nauja versija: %s~~Ar norite pereiti į atsiuntimo puslapį?
Abort=Atšaukti
About=Apie
Active time=Aktyvumo laikas
Active=Aktyvūs
Add .part extension to incomplete files=Pridėti plėtinį .part nebaigtiems failams
Add new torrent=Pridėti naują torentą
Add torrent link=Pridėti torento nuorodą
Add torrent=Pridėti torentą
Add tracker=Pridėti seklį
Added on=Pridėjimo data
Advanced=Išsamiau
Alternate bandwidth settings=Alternatyvūs greičio nustatymai
Apply alternate bandwidth settings automatically=Pritaikyti alternatyvius greičio nustatymus automatiškai
Are you sure to delete connection '%s'?=Ar tikrai norite ištrinti ryšį „%s“?
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Ar tikrai norite pašalinti %d pažymėtus torentus ir visus susijusius duomenis?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Ar tikrai norite pašalinti %d pažymėtus torentus?
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Ar tikrai norite pašalinti torentą „%s“ ir visus su juo susietus duomenis?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Ar tikrai norite pašalinti torentą „%s“?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Ar tikrai norite pašalinti seklį „%s“?
Authentication=Tapatybės nustatymas
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatiškai pridėti torentų nuorodas iš mainų srities
average=vidurkis
b=b
Bandwidth=Greitis
Browse=Naršyti
Cancel=Atšaukti
Check for new version every=Tikrinti, ar yra nauja versija kas
Check for updates=Tikrinti, ar yra atnaujinimų
Client=Klientas
Close to tray=Užverti į sistemos dėklą
Columns setup=Stulpelių nustatymai
Comment=Komentaras
Completed on=Baigimo laikas
Completed=Baigti
Confirmation=Patvirtinimas
connected=prisijungę
Connecting to daemon=Jungiamasi prie tarnybos
Connection error occurred=Ryšio klaida
Consider active torrents as stalled when idle for=Laikyti aktyvius torentus sulaikytais kai jie neveiksnūs
Copy file path to clipboard=Kopijuoti failo kelią į mainų sritį
Copy=Kopijuoti
Country=Šalis
Created on=Sukurtas
Cumulative=Per visą laiką
Current=Ši sesija
D: %s/s=Ats.: %s/s
Days=Dienos
days=dienų
Delete a .torrent file after a successful addition=Pašalinti .torrent failą sėkmingai pridėjus
Delete=Ištrinti
Destination folder=Atsiuntimų aplankas
Directory for incomplete files=Aplankas nebaigtiems failams
Disconnected=Atsijungęs
Disk cache size=Disko podėlio dydis
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Ar norite įjungti automatinį naujų versijų tikrinimą %s?
Don't download=Nesiųsti
Donate to support further development=Paremkite finansiškai tolesnį vystymą
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Paremkite per PayPal,WebMoney,Кreditine kortele
Donate!=Paremti!
Done=Baigta
Down limit=Ats. apribojimas
Down speed=Ats. greitis
Down=Žemyn
Download complete=Atsiuntimas baigtas
Download queue size=Atsiuntimo eilės dydis
Download speed=Atsiuntimo greitis
Download speeds (KB/s)=Atsiuntimo greitis (КB/s)
Download=Atsiuntimas
Downloaded=Atsiųsta
Downloading=Atsiunčiami
E&xit=Išeiti
Edit tracker=Taisyti seklį
Enable blocklist=Įjungti blokavomo sąrašą
Enable DHT=Įjungti DHT
Enable Local Peer Discovery=Įjungti vietinių mazgų paiešką
Enable Peer Exchange=Įjungti pasikeitimą tarp mazgų
Enable port forwarding=Įjungti prievadų persiuntimą
Enable µTP=Įjungti µTP
Encryption disabled=Šifravimas išjungtas
Encryption enabled=Šifravimas įjungtas
Encryption required=Šifravimas privalomas
Encryption=Kodavimas
Error checking for new version=Klaida tikrinant naujos versijos
Error=Klaida
ETA=Liko
File name=Failo pavadinimas
Files added=Pridėta failų
Files=Failai
Filter pane=Filtro panėlė
Finished=Baigti
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Reikalingas vėliavų archyvas, kad parodyti šalių vėliavas.~Ar atsiųsti šį archyvą dabar?
Flags=Vėliavos
Folder grouping=Aplankų grupavimas
Force start=Priverstinai paleisti
Free disk space=Laisva disko vieta
Free: %s=Laisva: %s
From=Nuo
GB=GB
General=Bendri
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Reikalinga Geo IP duomenų bazė, kad nustatyti šalį pagal IP adresą.~Ar atsiųsti duomenų bazę dabar?
Global bandwidth settings=Bendri greičio nustatymai
Global peer limit=Bandras mazgų limitas
Global statistics=Bendroji statistika
Hash=Hešas
Have=Turi
Hide=Slėpti
High priority=Aukštas prioritetas
high=aukštas
Home page=Namų puslapis
Host=Mazgas
ID=ID
Yes to &All=Visiems taip
in swarm=debesyje
Inactive=Neaktyvūs
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Įėjimo prievadas uždarytas. Patikrinkite savo ugniasienės nustatymus.
Incoming port tested successfully=Įėjimo prievadai sėkmingai išbandyti
Incoming port=Įeinantis prievadas
Info pane=Informacijos panėlė
Information=Informacija
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Kalba
Last active=Paskiausia veikla
License=Licensija
Low priority=Žemas prioritetas
low=žemas
Max peers=Daugiausiai mazgų
Maximum download speed=Didžiausias atsiuntimo greitis
Maximum upload speed=Didžiausias išsiuntimo greitis
MB=MB
Minimize to tray=Sumažinti į sistemos dėklą
minutes=min.
Misc=Įvairūs
Modify trackers=Keisti seklius
Move bottom=Perkelti į apačią
Move down queue=Perkelti į eilės apačią
Move down=Perkelti žemyn
Move top=Perkelti į viršų
Move torrent data from current location to new location=Perkelti torento duomenis iš esamos vietos į naują
Move up queue=Perkelti į eilės viršų
Move up=Perkelti aukštyn
Name=Pavadinimas
New connection=Naujas ryšys
New location for torrent data=Nauja torento duomenų buvimo vieta
New=Naujas
No host name specified=Nenurodytas mazgo pavadinimas.
No link was specified=Nenurodyta nuoroda
No proxy server specified=Nenurodytas proxy serverio pavadinimas.
No to all=Visiems ne
No torrent location was specified=Nenurodyta torento buvimo vieta
No tracker URL was specified=Nenurodytas joks seklio URL
No tracker=Nėra seklio
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Atnaujinimų nerasta.~Naudojama naujausia „%s“ versija
Normal priority=Normalus prioritetas
normal=normalus
of=iš
Open containing folder=Atidaryti objektą turintį aplanką
Open=Atidaryti
Password=Slaptažodis
Path=Kelias
Paths=Keliai
Peer limit=Mazgų limitas
Peers=Mazgai
Pieces=Dalių
Port=Prievadas
Priority=Prioritetas
Properties=Savybės
Proxy password=Proxy slaptažodis
Proxy port=Proxy prievadas
Proxy server=Proxy srveris
Proxy user name=Proxy naudotojo vardas
Proxy=Proxy
Queue position=Pozicija eilėje
Queue=Eilė
Ratio=Santykis
Reannounce (get more peers)=Anonsuoti (gauti daugiau mazgų)
Reconnect in %d seconds=Prisijungimo kartojimas po %d sek.
Remaining=Liko
Remote host=Nutolęs mazgas
Remove torrent and Data=Pašalinti torentą ir failus
Remove torrent=Pašalinti torentą
Remove tracker=Pašalinti seklį
Remove=Pašalinti
Rename=Pervardinti
Resolve country=Nustatyti šalį
Resolve host name=Nustatyti mazgo vardą
seconds=sek.
Seed ratio=Sėjimo koficientas
Seeding=Sėjama
Seeds=Sėklos
Select a .torrent to open=Parinkite .torrent failą
Select a folder for download=Pasirinkite aplanką atsiuntimui
Select all=Pažymėti visus
Select none=Nieko nežymėti
Select torrent location=Pasirinkite torento vietą
Set data location=Pakeisti duomenų buvimo vietą
Setup columns=Nustatyti stulpelius
Share ratio=Dalinimosi santykis
Show country flag=Rodyti šalies vėliavą
Show=Rodyti
Size to download=Atsiuntimo dydis
Size=Dydis
skip=praleisti
Speed limit menu items=Greičio ribojimo meniu elementai
Start all torrents=Paleisti visus torentus
Start torrent=Paleisti torentą
Start=Paleisti
Statistics=Statistika
Status bar=Būsenos juosta
Status=Būsena
Stop all torrents=Sustabdyti visus torentus
Stop all=Sustabdyti visus
Stop seeding when inactive for=Baigti sėti kai neaktyvus
Stop torrent=Sustabdyti torentą
Stop=Sustabdyti
Stopped=Sustabdyti
T&ools=Įrankiai
TB=TB
Test port=Bandyti prievadą
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Blokuojamų sąrašas buvo sėkmingai atnaujintas.~Sąraše įrašų: %d
The directory for incomplete files was not specified=Nenurodytas aplankas nebaigtiems failams
The downloads directory was not specified=Nenurodytas atsiuntimų aplankas
The invalid time value was entered=Įvesta netinkama laiko reikšmė
to=iki
Torrent contents=Torento turinys
Torrent data location=Torento duomenų buvimo vieta
Torrent properties=Torento nustatymai
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Torento patikrinimas gali užtrukti.~Ar tikrai norite patikrinti torentą „%s“?
Torrent=Тоrentas
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Тorentai (*.torrent)|*.torrent|Visi failai (*.*)|*.*
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torentai neaktyvūs N minučių, neįtraukiami į atsiuntimo ar išsiuntimo eiles
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Torento patikrinimas gali užtrukti.~Ar tikrai norite patikrinti '%d' torentų?
Torrents=Torentai
Total size=Bendras dydis
Tracker announce URL=Seklio informavimo URL
Tracker grouping=Seklių grupavimas
Tracker properties=Seklio savybės
Tracker status=Seklio būsena
Tracker update on=Seklio atnaujinimas
Tracker=Seklys
Trackers=Sekliai
Tray icon always visible=Sistemo dėklo piktograma visada matoma
Tray icon=Sistemo dėklo piktograma
Transfer=Perdavimas
Transmission options=Transmission nustatymai
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s adresu %s:%s
U: %s/s=Išs.: %s/s
Unable to execute "%s"=Nepavyksta įvykdyti „%s“
Unable to extract flag image= išskleisti vėliavos paveikslėlio
Unable to get files list=Nepavyko gauti failų sąrašo
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Nepavyksta įkelti OpenSSL bibliotekos failų: %s ir %s
Unknown=Nežinomas
Unlimited=Neribotai
Up limit=Išs. riba
Up speed=Išs. greitis
Up=Aukštyn
Update blocklist=Atnaujinti blokuojamų sąrašą
Update complete=Atnaujinimas baigtas
Update GeoIP database=Atnaujinti GeoIP duomenų bazę
Update in=Atnaujinimas po
Updating=Atnaujinama
Upload queue size=Išsiuntimo eilės dydis
Upload speed=Išsiuntimo greitis
Upload speeds (KB/s)=Išsiuntimo greitis (КB/s)
Uploaded=Išsiųsta
URL of a .torrent file or a magnet link=.torrent failo URL arba magnet nuoroda
Use alternate bandwidth settings=Naudoti alternatyvius greičius
Use SSL=Naudoti SSL
User name=Naudotojo vardas
Verify torrent=Patikrinti torentą
Verifying=Tikrinama
Version %s=Versija %s
View=Rodymas
Visit home page=Aplankyti namų puslapį
Waiting=Laukiama
Warning=Perspėjimas
Wasted=Panaudota
Working=Dirba
"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Font size=Font size
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes