File: transgui.lv

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (349 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,835 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
TranslationLanguage=Latviešu

%ds=%ds
%d x %s (have %d)=%d x %s (novilkts %d)
%s (%d hashfails)=%s (%d hashfaili)
%s (%s done)=%s (%s pabeigti)
'%s' has finished downloading='%s' vilkšana pabeigta
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d velk, %d atdod%s%s, %s
&All=Visi
&Close=Aizvērt
&Help=Palīdzība
&Ignore=Ignorēt
&No=Nē
&OK=&OK
&Open=&Atvērt
&Retry=Atkārtot
&Save=Saglabāt
&Unlock=&Atbloķēt
&Yes=Jā
Abort=Abort
About=Par programmu
Active=Aktīvi
Add new torrent=Pievienot jaunu torrentu
&Add torrent=Pievienot jaunu torrentu
Added on=Pievienots
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Vai tiešām vēlaties dzēst torrentu '%s', un visus ar to saistītos datus?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Vai tiešām vēlaties dzēst torrentu '%s'?
Authentication=Autentifikācija
Cancel=Atcelt
Client=Klients
Close to tray=Aizvērt minimizējot
Comment=Komentārs
Completed on=Pabeigts
Completed=Pabeigti
Confirmation=Apstiprinājums
connected=savienoti
Connecting to daemon=Savienojas ar Transmission
Connection error occurred=Savienošanās kļūda
Copy=Kopēt
Country=Valsts
Created on=Izveidots
D: %s/s=Velk: %s/s
Destination folder=Mape saglabāšanai
Disconnected=Atslēgts
Donate to support further development=Atbalstiet finansiāli tālāko attīstību
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Pārskaitīt naudu caur PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Pabeigts
Don't download=Nevilkt
Down limit=Vilk. limits
Down speed=Vilk. ātrums
Down=Uz leju
Download complete=Vilkšana pabeigta
Download speed=Vilkšanas ātrums
Downloaded=Novilkts
Downloading=Velk
Enable DHT=Atļaut DHT
Enable Peer Exchange=Ieslēgt iesaistīto apmaiņu
Enable port forwarding=Ieslēgt portu pāradresāciju
Encryption=Šifrēšana
Error=Kļūda
ETA=Atlicis
E&xit=Iziet
File name=Faila vārds
Files=Faili
Finished=Pabeigts
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Lai attēlotu valsts karogus nepieciešams karogu attēlu arhīvs.~Lejuplādēt arhīvu?
Flags=Karogi
General=Vispārīgi
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Lai noteiktu valsti pēc IP adreses nepieciešama Geo IP datubāze.~Lejuplādēt šo datubāzi?
Global bandwidth settings=Kopējie ātruma uzstādījumi
Global peer limit=Kopējais iesaistīto skaits
Hash=Hash
Have=Novilkts
Hide=Noslēpt
High priority=Augsta prioritāte
high=augsts
Host=IP
in swarm=gaida
Inactive=Neaktīvi
Incoming port=Ieejas ports
Information=Informācija
KB/s=KB/s
Last active=Pēdējā aktivitāte
License=Licence
Low priority=Zema prioritāte
low=zems
Max peers=Iesaistīto skaits
Maximum download speed=Maksimālais vilkšanas ātrums
Maximum upload speed=Maksimālais atdošanas ātrums
Minimize to tray=Minimizēt sistēmjoslā
Name=Nosaukums
No to all=Nē visiem
Normal priority=Normāla prioritāte
normal=normāls
Open containing folder=Atvērt objektu saturošo mapi
Open=Atvērt
Password=Parole
Paths=Ceļi
Peer limit=Iesaistīto skaits
Peers=Iesastītie
Pieces=Daļiņas
Port=Ports
Priority=Prioritāte
Properties=Īpašības
Proxy password=Proksi parole
Proxy port=Proksi ports
Proxy server=Proksi serveris
Proxy user name=Proksi lietotājs
Ratio=Attiecība
Reconnect in %d seconds=Atkārtoti savienoties pēc %d sekundēm
Remaining=Atlicis
Remote host=IP
"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Lokālo ceļu piemērošanas attālinātiem.~~Piemēram:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
Remove torrent and Data=Dzēst torrentu un datus
Remove torrent=Dzēst torrentu
Remove=Dzēst
Resolve country=Noteikt valsti
Resolve host name=Noteikt IP vārdu
seconds=sekundes
Seed ratio=Attiecība
Seeding=Atdod
Seeds=Devēji
Select a .torrent to open=Izvēlieties torrentu lai atvērtu
Select all="=Izvēlieties visu"
Select none=Atcelt izvēli
Setup columns=Uzstādīt kolonnas
Share ratio=Attiecība
Show country flag=Rādīt valsts karogu
Show=Rādīt
Size=Izmērs
skip=izlaist
Start all torrents=Palaist visus torrentus
Start torrent=Palaist torrentu
Start=Palaist
Status=Statuss
Stop all torrents=Apturēt visus torrentus
Stop all=Apturēt visu
Stop torrent=Apturēt torrentu
Stop=Apturēt
Stopped=Apturēts
Test port=Porta tests
T&ools=Iestatījumi
Torrent contents=Torrenta saturs
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Torrenta pārbaude var aizņemt daudz laika.~Vai esat pārliecināts, ka vēlaties pārbaudīt torrentu '%s'?
&Torrent=Torrents
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrenti (*.torrent)|*.torrent|Visi faili (*.*)|*.*
Total size=Kopējais izmērs
Tracker status=Trakera statuss
Tracker update on=Trakera atjaunošana
Tracker=Trakeris
Trackers=Trakeri
Transfer=Pārsūtīti
Transmission options=Transmission konfigurācija
Tray icon always visible=Sistēmjoslas ikona vienmēr redzama
Tray icon=Sistēmjoslas ikona
U: %s/s=Atd.: %s/s
Unable to extract flag image=Nav iespējams atpakot karoga attēlu 
Unable to get files list=Nav iespējams iegūt failu sarakstu
Unknown=Nezināms
Up limit=Atd. limits
Up speed=Atd. ātrums
Up=Uz augšu
Update complete=Atjaunošana pabeigta
Update GeoIP database=Atjaunot Geo IP datubāzi
Updating=Atjauno
Update in=Atjaunošana pēc
Upload speed=Atdošanas ātrums
Uploaded=Atdots
User name=Lietotājs
Verify torrent=Pārbaudīt torrentu
&Verify=Pārbaudīt
Verifying=Pārbauda
Version %s=Versija %s
Waiting=Gaida
Warning=Brīdinājums
Wasted=Izniekoti
Working=Strādā
Yes to &All=Jā visiem
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s atrodas %s:%s
Torrent properties=Torrenta īpašības
/s=/s
Encryption disabled=Šifrēšana atslēgta
Encryption enabled=Šifrēšana ieslēgta
Encryption required=Vienmēr lietot šifrēšanu
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Ieejošais ports slēgts. Pārbaudiet jūsu ugunsmūra uzstādījumus
Incoming port tested successfully=Ieejošais ports darbojas
of=no
b=g
GB=GB
KBKB
MB=MB
TB=TB
No host name specified=IP nav norādīta
No proxy server specified=Proksi serveris nav norādīts
Language=Valoda
No tracker=Nav trakera
%s downloaded=%s novilkts
%s of %s downloaded=%s no %s novilkts
%d torrents=%d torrenti
Add .part extension to incomplete files=Pievienot paplašinājumu .part pilnībā nenovilktiem failiem
Add torrent link=Pievienot saiti uz torrentu
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Vai tiešām vēlaties dzēst %d atzīmētos torrentus, un visus ar tiem saistītos datus?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Vai tiešām vēlaties dzēst %d atzīmētos torrentus?
Bandwidth=Ātrums
Directory for incomplete files=Mape pilnībā nenovilktiem failiem
Download=Vilkšana
Enable blocklist=Atļaut bloķēto sarakstu
ID=ID
No link was specified=Nav norādīta saite
No torrent location was specified=Nav norādīta torrenta atrašanās vieta
Path=Ceļš
Reannounce (get more peers)=Reanunsēt (iegūt vairāk iesastītos)
Set data location=Norādīt atrašanās vietu
Size to download=Lejupielādes izmērs
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Bloķēšanas saraksts atjaunots veigsmīgi.~Ierakstu sakits: %d
The directory for incomplete files was not specified=Nav norādīta mape pilnībā nenovilktiem failiem
The downloads directory was not specified=Nav norādīta mape failu lejupielādei
Torrents=Torrenti
Unable to execute "%s"=Nav iespējams izpildīt "%s"
Update blocklist=Atjaunot bloķēto sarakstu
URL of a .torrent file or a magnet link=URL .torrent failam vai magnet saite
Move torrent data from current location to new location=Pārvietot torrenta datus no dotās vietas uz jaunu
New location for torrent data=Jaunā torrenta datu atrašanās vieta
Torrent data location=Torrenta datu atrašanās vieta
Columns setup=Kolonu uzstādīšana
KB=KB
Add torrent=Add torrent
Delete a .torrent file after a successful addition=Delete a .torrent file after a successful addition
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Unable to load OpenSSL library files: %s and %s
Use SSL=Use SSL
Add tracker=Add tracker
Alternate bandwidth settings=Alternate bandwidth settings
Apply alternate bandwidth settings automatically=Apply alternate bandwidth settings automatically
Are you sure to delete connection '%s'?=Are you sure to delete connection '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Are you sure to remove tracker '%s'?
Days=Days
Delete=Delete
Disk cache size=Disk cache size
Download speeds (KB/s)=Download speeds (KB/s)
Edit tracker=Edit tracker
Enable Local Peer Discovery=Enable Local Peer Discovery
Free disk space=Free disk space
Free: %s=Free: %s
From=From
minutes=minutes
Misc=Misc
New connection=New connection
New=New
No tracker URL was specified=No tracker URL was specified
Proxy=Proxy
Remove tracker=Remove tracker
Rename=Rename
Speed limit menu items=Speed limit menu items
Stop seeding when inactive for=Stop seeding when inactive for
The invalid time value was entered=The invalid time value was entered
to=to
Tracker announce URL=Tracker announce URL
Tracker properties=Tracker properties
Unlimited=Unlimited
Upload speeds (KB/s)=Upload speeds (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Use alternate bandwidth settings
average=average
Browse=Browse
Enable µTP=Enable µTP
Select a folder for download=Select a folder for download
Select torrent location=Select torrent location
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?
Advanced=Advanced
Check for new version every=Check for new version every
Check for updates=Check for updates
Consider active torrents as stalled when idle for=Consider active torrents as stalled when idle for
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?
Donate!=Donate!
Download queue size=Download queue size
Error checking for new version=Error checking for new version
Folder grouping=Folder grouping
Force start=Force start
Home page=Home page
Modify trackers=Modify trackers
Move bottom=Move bottom
Move down queue=Move down queue
Move down=Move down
Move top=Move top
Move up queue=Move up queue
Move up=Move up
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=No updates have been found.~You are running the latest version of %s
Queue position=Queue position
Queue=Queue
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue
Tracker grouping=Tracker grouping
Upload queue size=Upload queue size
View=View
Visit home page=Visit home page
days=days
Active time=Active time
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatically add torrent links from the clipboard
Copy file path to clipboard=Copy file path to clipboard
Cumulative=Cumulative
Current=Current
Files added=Files added
Filter pane=Filter pane
Global statistics=Global statistics
Info pane=Info pane
Statistics=Statistics
Status bar=Status bar
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=All torrents
Application options=Application options
Ask for password=Ask for password
Authentication required=Authentication required
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Average out transfer speeds to eliminate fluctuations
Connect to %s=Connect to %s
Connect to Transmission using proxy server=Connect to Transmission using proxy server
Connect to Transmission=Connect to Transmission
Connection name=Connection name
Could not connect to tracker==Could not connect to tracker
Data display=Data display
Data refresh interval when minimized=Data refresh interval when minimized
Data refresh interval=Data refresh interval
Default download folder on remote host=Default download folder on remote host
Disconnect from Transmission=Disconnect from Transmission
Downloading torrent file=Downloading torrent file
Font size=Font size
Handle .torrent files by %s=Handle .torrent files by %s
Handle magnet links by %s=Handle magnet links by %s
Invalid name specified=Invalid name specified
Manage connections to Transmission=Manage connections to Transmission
Manage connections=Manage connections
Network (WAN)=Network (WAN)
New connection to Transmission=New connection to Transmission
Pick random port on Transmission launch=Pick random port on Transmission launch
Please enter a password to connect to %s=Please enter a password to connect to %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)
Prompt for download options when adding a new torrent=Prompt for download options when adding a new torrent
RPC path=RPC path
Save as=Save as
Seeding time=Seeding time
Show advanced options=Show advanced options
Show notifications in tray icon=Show notifications in tray icon
System integration=System integration
Torrent already exists in the list=Torrent already exists in the list
Torrent not registered with this tracker==Torrent not registered with this tracker
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings
Update trackers for the existing torrent?=Update trackers for the existing torrent?
You need to restart the application to apply changes=You need to restart the application to apply changes