File: transgui.pl

package info (click to toggle)
transgui 5.0.1-5.1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: buster
  • size: 3,792 kB
  • sloc: pascal: 40,152; makefile: 2,294; cs: 347; perl: 347; lisp: 347; sh: 84
file content (348 lines) | stat: -rw-r--r-- 14,259 bytes parent folder | download | duplicates (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
TranslationLanguage=Polski

"Remote to local path mappings.~~Examples:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"="Mapowanie ścieżek zdalnych do lokalnych.~~Przykłady:~/share=\\pch\share~/var/downloads/music=Z:\music"
%d x %s (have %d)=%d x %s (pobrano %d)
%ds=%ds
%s (%d hashfails)=%s (%d błędów bufora)
%s (%s done)=%s (%s pobrane)
'%s' has finished downloading=Zakończono pobieranie '%s'
%s%s%d downloading, %d seeding%s%s, %s=%s%s%d pobieranie, %d seedowanie%s%s, %s
&All=&Wszystkie
&Close=&Zamknij
&Help=&Pomoc
&Ignore=&Ignoruj
&No=&Nie
&OK=&OK
&Open=&Otwórz
&Retry=&Ponów
&Save=&Zapisz
&Unlock=&Odblokuj
&Yes=&Tak
/s=/s
Abort=Przerwij
About=O programie
Active=Aktywne
Add new torrent=Dodaj nowy torrent
&Add torrent=Dodaj torrent
Added on=Dodane o
Are you sure to remove torrent '%s' and all associated DATA?=Czy na pewno chcesz usunąć plik torrent '%s' oraz wszystkie pobrane dane?
Are you sure to remove torrent '%s'?=Czy na pewno chcesz usunąć plik torrent '%s'?
Authentication=Autoryzacja
b=b
Cancel=Anuluj
Client=Klient
Close to tray=Zamknij do tray'a
Comment=Komentarz
Completed on=Zakończono o
Completed=Ukończono
Confirmation=Potwierdzenie
connected=połączono
Connecting to daemon=Łączenie do demona
Connection error occurred=Wystąpił błąd połączenia
Copy=Kopiuj
Country=Kraj
Created on=Utworzono o
D: %s/s=D: %s/s
Destination folder=Folder docelowy
Disconnected=Rozłącz
Donate to support further development=Darowizna na wsparcie dalszego rozwoju
Donate via PayPal,WebMoney,Credit card=Dotuj przez PayPal,WebMoney,Credit card
Done=Postęp
Don't download=Nie pobieraj
Down limit=Limit pobierania
Down speed=Pobieranie
Down=W dół
Download complete=Zakończono pobieranie
Download speed=Prędkość pobierania
Downloaded=Pobrane
Downloading=Pobieranie
Enable DHT=Włącz DHT
Enable Peer Exchange=Włącz Peer Exchange
Enable port forwarding=Włącz przekierowywanie portów
Encryption disabled=Szyfrowanie wyłączone
Encryption enabled=Szyfrowanie włączone
Encryption required=Szyfrowanie wymagane
Encryption=Szyfrowanie
Error=Błąd
ETA=ETA
E&xit=Wyjdź
File name=Nazwa pliku
Files=Pliki
Finished=Ukończono
Flag images archive is needed to display country flags.~Download this archive now?=Obrazki flag są potrzebne, aby wyświetlać je w karcie peerów.~Czy chcesz je teraz pobrać?
Flags=Flagi
GB=GB
General=Ogólne
Geo IP database is needed to resolve country by IP address.~Download this database now?=Baza Geo IP jest potrzebna aby wykryć kraj peer'a.~Czy chcesz ją teraz pobrać?
Global bandwidth settings=Ogólne ustawienia prędkości
Global peer limit=Ogólny limit peerów
Hash=Hash
Have=Pobrał
Hide=Ukryj
High priority=Wysoki priorytet
high=Wysoki
Host=Host
in swarm=w kolejce
Inactive=Nieaktywne
Incoming port is closed. Check your firewall settings=Port połączeń przychodzących jest zablokowany. Sprawdź ustawienia swojego firewalla.
Incoming port tested successfully=Test portu połączeń przychodzących wypadł pomyślnie
Incoming port=Port połączeń przychodzących
Information=Informacja
KB/s=KB/s
KB=KB
Language=Język
Last active=Ostatnio aktywny
License=Licencja
Low priority=Niski priorytet
low=niski
Max peers=Maksymalna ilość peerów
Maximum download speed=Maksymalna prędkość pobierania
Maximum upload speed=Maksymalna prędkość wysyłania
MB=MB
Minimize to tray=Schowaj do tray'a
Name=Nazwa
No host name specified=Nie zdefiniowano hostname
No proxy server specified=Nie zdefiniowano serwera proxy
No to all=Nie na wszystko
Normal priority=Normalny priorytet
normal=normalny
of=z
Open containing folder=Otwórz folder zawierający
Open=Otwórz
Password=Hasło
Paths=Ścieżki
Peer limit=Limit peerów
Peers=Peery
Pieces=Części
Port=Port
Priority=Priorytet
Properties=Właściwości
Proxy password=Hasło proxy
Proxy port=Port proxy
Proxy server=Serwer proxy
Proxy user name=Nazwa użytkownika proxy
Ratio=Ratio
Reconnect in %d seconds=Ponawianie próby za %d sekund
Remaining=Pozostało
Remote host=Zdalny host
Remove torrent and Data=Usuń torrenta razem z danymi
Remove torrent=Usuń torrenta
Remove=Usuń
Resolve country=Sprawdzaj kraj
Resolve host name=Sprawdzaj hostname
seconds=sekund
Seed ratio=Ratio seedowania
Seeding=Seedowanie
Seeds=Seedy
Select a .torrent to open=Wybierz plik .torrent aby otworzyć
Select all=Zaznacz wszystko
Select none=Odznacz wszystko
Setup columns=Ustawienia kolumn
Share ratio=Ratio współdzielenia
Show country flag=Wyświetlaj flagi państw
Show=Pokaż
Size=Rozmiar
skip=pomiń
Start all torrents=Rozpocznij pobieranie wszystkiego
Start torrent=Rozpocznij pobieranie
Start=Start
Status=Stan
Stop all torrents=Zatrzymaj wszystkie torrenty
Stop all=Zatrzymaj wszystko
Stop torrent=Zatrzymaj torrent
Stop=Stop
Stopped=Zatrzymane
TB=TB
Test port=Testuj port
T&ools=Narzędzia
Torrent contents=Treść torrenta
Torrent properties=Właściwości torrenta
Torrent verification may take a long time.~Are you sure to start verification of torrent '%s'?=Weryfikacja torrenta może trwać bardzo długo.~Czy na pewno chcesz zweryfikować torrent '%s'?
&Torrent=Torrent
Torrents (*.torrent)|*.torrent|All files (*.*)|*.*=Torrenty (*.torrent)|*.torrent|Wszystkie pliki (*.*)|*.*
Total size=Łączny rozmiar
Tracker status=Status trackera
Tracker update on=Aktualizacja trackera o
Tracker=Tracker
Trackers=Trackery
Transfer=Transfer
Transmission options=Opcje Transmission
Transmission%s at %s:%s=Transmission%s na %s:%s
Tray icon always visible=Ikonka w trayu zawsze widoczna
Tray icon=Ikonka w trayu
U: %s/s=U: %s/s
Unable to extract flag image=Nie można rozpakować obrazków flag
Unable to get files list=Nie można pobrać listy plików
Unknown=Nieznane
Up limit=Limit wysyłania
Up speed=Wysyłanie
Up=W górę
Update complete=Uaktualnianie zakończone
Update GeoIP database=Uaktualnij bazę GeoIP
Update in=Aktualizacja za
Updating=Aktualizacja
Upload speed=Prędkość wysyłania
Uploaded=Wysłane
User name=Nazwa użytkownika
Verify torrent=Zweryfikuj torrenta
&Verify=Weryfikuj
Verifying=Sprawdzanie
Version %s=Wersja %s
Waiting=Oczekiwanie
Warning=Ostrzeżenie
Wasted=Zmarnowane
Working=Działa
Yes to &All=Tak na &Wszystkie
No tracker=Brak trackera
%s downloaded=%s pobrano
%s of %s downloaded=%s z %s pobrano
%d torrents=%d torrenty
Add .part extension to incomplete files=Dodaj końcówkę .part do plików niedokończonych
Add torrent link=Dodaj link do torrenta
Are you sure to remove %d selected torrents and all their associated DATA?=Czy na pewno chcesz usunąć %d wybranych torrentów razem z danymi?
Are you sure to remove %d selected torrents?=Czy na pewno chcesz usunąć %d wybranych torrentów?
Bandwidth=Łącze
Directory for incomplete files=Folder na niedokończone pliki
Download=Pobierz
Enable blocklist=Włącz blocklistę
ID=Nr
Move torrent data from current location to new location=Przenieś dane tego torrenta do innej lokalizacji
New location for torrent data=Nowa lokalizacja na pobrane dane
No link was specified=Link nie został podany
No torrent location was specified=Nie została podana lokalizacja torrenta
Path=Ścieżka
Reannounce (get more peers)=Pobierz więcej peerów
Set data location=Ustaw lokalizację pobieranych plików
Size to download=Do pobrania
The block list has been updated successfully.~The list entries count: %d=Lista blokowanych adresów została pomyślnie zaktualizowana.~Liczba wpisów: %d
The directory for incomplete files was not specified=Katalog na niedokończone pliki nie został wskazany
The downloads directory was not specified=Katalog na pobierane pliki nie został wskazany
Torrent data location=Lokalizacja danych torrenta
Torrents=Torrenty
Unable to execute "%s"=Nie można uruchomić "%s"
Update blocklist=Uaktualnij blocklistę
URL of a .torrent file or a magnet link=URL pliku .torrent lub magnet linka
Columns setup=Ustawienia kolumn
Add torrent=Dodaj torrent
Delete a .torrent file after a successful addition=Usuń plik .torrent po dodaniu
Torrent=Torrent
Torrents verification may take a long time.~Are you sure to start verification of %d torrents?=Weryfikacja torrentów może trwać bardzo długo.~Czy na pewno chcesz zweryfikować %d torrentów?
Unable to load OpenSSL library files: %s and %s=Nie można załadować biblioteki OpenSSL: %s i %s
Use SSL=Używaj SSL
Add tracker=Dodaj tracker
Alternate bandwidth settings=Alternatywne ustawienia łącza
Apply alternate bandwidth settings automatically=Automatycznie włącz alternatywne ustawienia łącza
Are you sure to delete connection '%s'?=Czy na pewno chcesz usunąć połączenie '%s'?
Are you sure to remove tracker '%s'?=Czy na pewno chcesz usunąć tracker '%s'?
Days=Dni
Delete=Usuń
Disk cache size=Wielkość cache dysku
Download speeds (KB/s)=Prędkości pobierania (KB/s)
Edit tracker=Edytuj tracker
Enable Local Peer Discovery=Włącz Local Peer Discovery
Free disk space=Wolne miejsce na dysku
Free: %s=Wolne: %s
From=Od
minutes=minut
Misc=Inne
New connection=Nowe połączenie
New=Nowy
No tracker URL was specified=URL trackera nie został podany
Proxy=Proxy
Remove tracker=Usuń tracker
Rename=Zmień nazwę
Speed limit menu items=Elementy menu ograniaczania prędkości
Stop seeding when inactive for=Zakończ seedowanie gdy nieaktywny przez
The invalid time value was entered=Został podany niepoprawny czas
to=do
Tracker announce URL=URL Trackera
Tracker properties=Właściwości trackera
Unlimited=Bez limitów
Upload speeds (KB/s)=Prędkości wysyłania (KB/s)
Use alternate bandwidth settings=Używaj alternatywnych ustawień łacza
average=średnio
Browse=Przeglądaj
Enable µTP=Włącz µTP
Select a folder for download=Wybierz folder pobierania
Select torrent location=Wybierz lokalizację torrenta
A new version of %s is available.~Your current version: %s~The new version: %s~~Do you wish to open the Downloads web page?=Nowa wersja %s jest dostępna.~Twoja obecna wersja: %s~Nowa wersja: %s~~Czy chcesz otworzyć stronę pobierania?
Advanced=Zaawansowane
Check for new version every=Sprawdź dostępność nowych wersji co
Check for updates=Sprawdź dostępność aktualizacji
Consider active torrents as stalled when idle for=Uznaj za wstrzymane, aktywne torrenty, gdy są bezczynne przez
Do you wish to enable automatic checking for a new version of %s?=Czy chcesz włączyć automatyczne sprawdzanie nowej wersji %s?
Donate!=Dotacje!
Download queue size=Rozmiar kolejki pobierania
Error checking for new version=Błąd sprawdzania nowej wersji 
Folder grouping=Grupowanie folderów
Force start=Wymuś start
Home page=Strona domowa
Modify trackers=Modyfikuj trackery
Move bottom=Przenieś na dół
Move down queue=Przenieś niżej w kolejce
Move down=Niżej
Move top=Przenieś na górę
Move up queue=Przenieś wyżej w kolejce
Move up=Wyżej
No updates have been found.~You are running the latest version of %s=Aktualizacja nie została znaleziona.~Używasz najnowszej wersji %s
Queue position=Pozycja w kolejce
Queue=Kolejka
Torrents that are idle for N minuets aren't counted toward the Download queue or Upload queue=Torrenty, które są bezczynne przez N minut, są pominięte z kolejki pobierania lub wysyłania
Tracker grouping=Grupowanie trackerów
Upload queue size=Rozmiar kolejki wysyłania
View=Widok
Visit home page=Odwiedź stronę domową
days=dni
Active time=Czas pracy
Automatically add torrent links from the clipboard=Automatycznie dodaj linki torrentów ze schowka
Copy file path to clipboard=Skopiuj ścieżkę pliku do schowka
Cumulative=Łączny
Current=Bieżący
Files added=Pliki dodane
Filter pane=Panel filtrów
Global statistics=Globalna statystyka
Info pane=Panel informacji
Statistics=Statystyka
Status bar=Pasek stanu
%dd=%dd
%dh=%dh
%dm=%dm
All torrents=Wszystkie torrenty
Application options=Opcje aplikacji
Ask for password=Poproś o hasło
Authentication required=Uwierzytelnianie wymagane
Average out transfer speeds to eliminate fluctuations=Uśrednij prędkość transferu do wyeliminowania wahań
Connect to %s=Połącz z %s
Connect to Transmission using proxy server=Połącz z Transmission przy użyciu serwera proxy
Connect to Transmission=Połącz z Transmission
Connection name=Nazwa połączenia
Could not connect to tracker==Nie można połączyć się z trackerem
Data display=Wyświetlaj dane
Data refresh interval when minimized=Interwał odświeżania danych gdy zminimalizowane
Data refresh interval=Interwał odświeżania danych
Default download folder on remote host=Domyślny folder pobrania na zdalnym hoście
Disconnect from Transmission=Odłącz od Transmission
Downloading torrent file=Pobieranie pliku torrent
Font size=Rozmiar czcionki
Handle .torrent files by %s=Obsługa plików .torrent przez %s
Handle magnet links by %s=Obsługa linków magnet przez %s
Invalid name specified=Określona nazwa jest nieprawidłowa 
Manage connections to Transmission=Zarządzaj połączeniami do Transmission
Manage connections=Zarządzaj połączeniami
Network (WAN)=Sieć (WAN)
New connection to Transmission=Nowe połączenie do Transmission
Pick random port on Transmission launch=Wybierz losowy port przy uruchomieniu Transmission
Please enter a password to connect to %s=Wprowadź hasło, aby połączyć się z %s
Please specify how %s will connect to a remote host running Transmission daemon (service)=Proszę określić, jak %s połączy się usługą Transmission (daemonem) uruchomionym na zdalnym hoście
Prompt for download options when adding a new torrent=Pytaj o opcje pobierania podczas dodawania nowego torrenta
RPC path=ścieżka RPC
Save as=Zapisz jako
Seeding time=Czas seedowania
Show advanced options=Pokaż opcje zaawansowane
Show notifications in tray icon=Pokaż powiadomienia w ikonie na pasku
System integration=Integracja systemu
Torrent already exists in the list=Torrent już istnieje na liście
Torrent not registered with this tracker==Torrent nie jest zarejestrowany na tym trackerze
Unable to find path mapping.~Use the application's options to setup path mappings=Nie można znaleźć mapowania ścieżki.~Użyj opcji w aplikacji do konfiguracji mapowania ścieżki
Update trackers for the existing torrent?=Uaktualnij trackery dla istniejącego torrenta?
You need to restart the application to apply changes=Musisz ponownie uruchomić aplikację, aby zastosować zmiany