File: tuxpaint-pl.1

package info (click to toggle)
tuxpaint 1:0.9.23-1
 • links: PTS, VCS
 • area: main
 • in suites: bullseye, buster, sid
 • size: 36,360 kB
 • sloc: ansic: 39,091; makefile: 1,199; sh: 514; php: 310; cpp: 119; python: 75
file content (421 lines) | stat: -rw-r--r-- 11,495 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
.\" tuxpaint.1 - 2003.03.10
.TH TUXPAINT 1 "10 Mar 2003" "0.9.11" "Tux Paint"
.SH NAZWA
tuxpaint -- Program do rysowania dla m�odszych dzieci.

.SH SK�ADNIA
.B tuxpaint
[\-\-help \-\-version \-\-usage \-\-copying]

.TP 9
.B tuxpaint
[\-\-fullscreen]
[\-\-800x600]
[\-\-nosound]
[\-\-noquit]
[\-\-noprint]
[\-\-printdelay=\fISEKUND\fP]
[\-\-printcfg]
[\-\-simpleshapes]
[\-\-uppercase]
[\-\-grab]
[\-\-nowheelmouse]
[\-\-nofancycursors]
[\-\-nooutlines]
[\-\-keyboard]
[\-\-savedir \fIKATALOG\fP]
[\-\-saveover]
[\-\-saveovernew]

.TP 9
.B tuxpaint
[\-\-windowed]
[\-\-640x480]
[\-\-sound]
[\-\-quit]
[\-\-print]
[\-\-printdelay=0]
[\-\-noprintcfg]
[\-\-complexshapes]
[\-\-mixedcase]
[\-\-dontgrab]
[\-\-wheelmouse]
[\-\-mouse]
[\-\-outlines]
[\-\-fancycursors]
[\-\-saveoverask]

.TP 9
.B tuxpaint
[\-\-locale \fILOCALE\fP]

.TP 9
.B tuxpaint
[\-\-lang \fIJ�ZYK\fP]

.TP 9
.B tuxpaint
[\-\-nosysconfig]

.SH OPIS
.PP
\fITux Paint\fP to program do rysowania dla m�odszych dzieci. Powinien by� 
�atwy do u�ywania i zabawny. Posiada prosty interfejs, obszar do rysowania ma
sta�y rozmiar, a do wykonanych wcze�niej obrazk�w mamy dost�p poprzez 
przegl�dark� miniatur (tzn. bez potrzeby bezpo�redniego korzystania z systemu 
plik�w).

W przeciwie�stwie do popularnych program�w do rysowania, takich jak "\fIThe GIMP\fP", 
\fITux Paint\fP zawiera bardzo ograniczony zestaw narz�dzi. Jednak�e, jego interfejs
jest o wiele prostszy, a program zosta� wyposa�ony z my�l� o dzieciach w s�u��ce 
zabawie dodatki, takie jak efekty d�wi�kowe.

.SH OPCJE - WY�WIETLANIE INFORMACJI
.TP 8
.B \-\-help
Wy�wietl kr�tk�, pomocn� informacj� o programie \fITux Paint\fP.
.TP 8
.B \-\-version
Podaj informacj� o wersji programu.
.TP 8
.B \-\-usage
Wy�wietl list� wszystkich opcji mo�liwych do u�ycia w wierszu polece�.
.TP 8
.B \-\-copying
Poka� licencj� (GNU GPL) zgodnie z kt�r� opublikowano \fITux Paint\fPa.

.SH OPCJE - INTERFEJS
\fItuxpaint\fP rozpoznaje nast�puj�ce opcje, zmieniaj�ce cechy interfejsu.
Opcji tych mo�na u�ywa� wraz z, zamiast lub aby zmieni� opcje podane w plikach
konfiguracyjnych. (Zobacz poni�ej.)
.TP 8
.B \-\-fullscreen \-\-windowed
Uruchom \fITux Paint\fPa w trybie pe�noekranowym lub w oknie (domy�lnie).

.TP 8
.B \-\-800x600 \-\-640x480
Uruchom \fITux Paint\fPa w rozdzielczo�ci 800x600 (EKSPERYMENTALNIE) lub
w rozdzielczo�ci 640x480 (domy�lnie).

.TP 8
.B \-\-nosound \-\-sound
Wy��cz lub w��cz (domy�lnie) d�wi�k.

.TP 8
.B \-\-noquit \-\-quit
Wy��cz lub w��cz (domy�lnie) przycisk \fIZako�cz\fP, widoczny na ekranie.

.TP 8
.B \-\-noprint \-\-print
Wy��cz lub w��cz (domy�lnie) polecenie \fIWydrukuj\fP w \fITux Paint\fP.

.TP 8
.B \-\-printdelay=\fISEKUND\fP \-\-printdelay=0
Pozwoli drukowa� (poleceniem \fIWydrukuj\fP) tylko raz na ka�de \fISEKUND\fP
sekund. Warto�� domy�lna to 0 (bez ogranicze�).

.TP 8
.B \-\-printcfg \-\-noprintcfg
(Tylko Windows.) W��cz lub wy��cz �adowanie i zapisywanie ustawie� drukarki.
Domy�lnie, \fITux Paint\fP b�dzie drukowa� na drukark� domy�ln� z domy�lnymi
ustawieniami. Naci�ni�cie \fI[ALT]\fP podczas klikni�cia na przycisk \fIWydrukuj\fP
spowoduje wy�wietlenie okienka dialogowego drukarki Windows (o ile nie jeste� 
w trybie pe�noekranowym.) Je�li u�yto \-\-printcfg, to podczas uruchamiania 
\fITux Paint\fPa zostan� za�adowane poprzednie ustawienia, a zmiany w ustawieniach
zostan� zapisane do u�ycia nast�pnym razem.

.TP 8
.B \-\-simpleshapes \-\-complexshapes
Wy��cz lub w��cz (domy�lnie) etap \fIobracania\fP podczas u�ywania narz�dzia
\fIKszta�ty\fP w \fITux Paint\fP. Kiedy pominiemy ten etap, figur nie mo�na
obraca�; jednak�e, interfejs jest w�wczas prostszy (kliknij, przeci�gnij, pu��), 
co mo�e by� pomocne dla m�odszych lub niepe�nosprawnych dzieci.

.TP 8
.B \-\-uppercase \-\-mixedcase
W trybie \fI\-\-uppercase\fP, wszystkie okienka i narz�dzie \fITekst\fP b�d� 
wy�wietla� teksty pisane wielkimi literami. Jest to u�yteczne dla dzieci, 
kt�re nie znaj� jeszcze dobrze ma�ych liter. Tryb domy�lny to u�ywanie r�nych
liter (ang. \fImixed case\fP).

.TP 8
.B \-\-grab \-\-nograb
Przechwy� myszk� i wprowadzanie z klawiatury (je�li to mo�liwe), tak by u�ywanie
myszki by�o ograniczone do obszaru okna \fITux Paint\fPa. Domy�lnie nie ma
przechwytywania.

.TP 8
.B \-\-nowheelmouse \-\-wheelmouse
Domy�lnie, k�ko myszki jest wykorzystywane do przewijania \fIpalety przycisk�w\fP
po prawej stronie ekranu. T� w�a�ciwo�� programu mo�na zmieni�, tak by zupe�nie ignorowa�
k�ko - s�u�y do tego opcja \fI\-\-nowheelmouse\fP.
Opcja ta jest przydatna, je�li dziecko nie radzi sobie dobrze z myszk�.
Domy�lnie program wykorzystuje k�ko.

.TP 8
.B \-\-nofancycursors \-\-fancycursors
Wy��cz lub w��cz (domy�lnie) 'ozdobne' kszta�ty wska�nika myszki w programie 
\fITux Paint\fP. Wprawdzie ozdobne kszta�ty s� wi�ksze i zmieniaj� si� zale�nie od kontekstu,
w niekt�rych systemach nie s� one wy�wietlane poprawnie i mog� pozostawia� '�lady'
na ekranie.

.TP 8
.B \-\-keyboard \-\-mouse
Opcja \fIkeyboard\fP umo�liwia sterowanie wska�nikiem myszki w \fITux Paint\fP 
przy pomocy klawiatury. \fIKlawisze ze strza�kami\fP przesuwaj� wska�nik.
\fISpacja\fP dzia�a jak przycisk myszki.

.TP 8
.B \-\-nooutlines \-\-outlines
W trybie \fInooutlines\fP, podczas u�ywania
narz�dzi \fILinie\fP, \fIKszta�ty\fP, \fIPiecz�cie\fP i \fIGumka\fP
wy�wietlane s� znacznie uproszczone zarysy obiekt�w.
(Mo�e to by� pomocna opcja, gdy \fITux Paint\fP jest uruchamiany na wolniejszych
komputerach lub obraz wy�wietlany jest na zdalnym X-terminalu.)

.TP 8
.B \-\-savedir \fIKATALOG\fP
Podaj, gdzie \fITux Paint\fP powinien zapisywa� pliki. Domy�lnie, w Linuksie 
i Uniksie jest to katalog "~/.tuxpaint/saved", a w Windows katalog "userdata\\".

.TP 8
.B \-\-saveover \-\-saveovernew \-\-saveoverask
Je�li, podczas zapisywania obrazka, ma zosta� nadpisana starsza wersja pliku,
\fITux Paint\fP domy�lnie b�dzie prosi� o potwierdzenie: mo�na albo nadpisa�
(ang. \fIsave over\fP) stary plik, albo utworzy� (ang. \fIcreate\fP) nowy plik.
Wy�wietlanie okna z pytaniem o potwierdzenie mo�na wy��czy� podaj�c
albo \fI\-\-saveover\fP (i wtedy zawsze b�d� nadpisywane starsze wersje obrazk�w)
albo \fI\-\-saveovernew\fP (wtedy zawsze zapisywany b�dzie nowy plik).
Domy�lnie program prosi o potwierdzenie przy zapisie (\fI\-\-saveoverask\fP).

.SH OPCJE - J�ZYK
R�ne cz�ci \fITux Paint\fPa zosta�y przet�umaczone na liczne j�zyki.
\fITux Paint\fP b�dzie stara� si� jak najbardziej respektowa� Twoje ustawienie 
\fIlocale\fP (tzn. zmienn� �rodowiskow� \fILANG\fP), je�li to tylko mo�liwe.
Mo�esz r�wnie� wybra� okre�lony j�zyk przy pomocy odpowiedniej opcji 
podanej w wierszu polece� lub w pliku konfiguracyjnym.

.TP 8
.B \-\-locale \fILOCALE\fP
Podaj j�zyk, kt�rego nale�y u�y�, nazw� \fIlocale\fP (kt�ra ma zwykle posta�
\fIj�zyk\fP[_\fIterytorium\fP][.\fIstrona kodowa\fP][@\fImodyfikator\fP],
gdzie \fIj�zyk\fP to kod j�zyka zgodny ze standardem ISO 639,
\fIterytorium\fP to kod pa�stwa zgodny z ISO 3166, a
\fIstrona kodowa\fP to oznaczenie zbioru znak�w lub sposobu kodowania znak�w, takie
jak ISO-8859-1 lub UTF-8.)
.PP
.RS
Na przyk�ad, \fIpl_PL\fP dla polskiego, \fIde_DE@euro\fP dla niemieckiego lub
\fIpt_BR\fP dla brazylijskiego wariantu j�zyka portugalskiego.
.RE

.TP 8
.B \-\-lang \fIJ�ZYK\fP
Podaj j�zyk, jakiego chcesz u�ywa�. Trzeba poda� nazw� jezyka rozpoznawan� przez
przez \fITux Paint\fP. Wybierz jedn� z nazw j�zyk�w wymienionych poni�ej:
.PP
.RS
.PD 0
.TP 2
-
english | american-english
.TP 2
-
bokmal
.TP 2
-
brazilian-portuguese | portuges-brazilian | brazilian
.TP 2
-
british | british-english
.TP 2
-
catalan | catala
.TP 2
-
czech | cesky
.TP 2
-
chinese
.TP 2
-
danish | dansk
.TP 2
-
dutch
.TP 2
-
finnish | suomi
.TP 2
-
french | francais
.TP 2
-
german | dutch
.TP 2
-
greek
.TP 2
-
hungarian | magyar
.TP 2
-
icelandic | islenska
.TP 2
-
indonesian | bahasa-indonesia
.TP 2
-
italian | italiano
.TP 2
-
japanese
.TP 2
-
korean
.TP 2
-
lithuanian | lietuviu
.TP 2
-
norwegian | nynorsk
.TP 2
-
polish | polski
.TP 2
-
portuguese | portugues
.TP 2
-
romanian
.TP 2
-
spanish | espanol
.TP 2
-
swedish | svenska
.TP 2
-
turkish
.RE
.PD

.SH OPCJE - RӯNE
.TP 8
.B \-\-nosysconfig
Z t� opcj�, \fITux Paint\fP nie b�dzie pr�bowa� czyta� 
og�lnosystemowego pliku konfiguracyjnego (zwykle jest to \fI/etc/tuxpaint/tuxpaint.conf\fP).

.SH �RODOWISKO
Chocia� \fITux Paint\fP mo�e po�rednio odwo�ywa� si� do wielu zmiennych systemowych
(np. poprzez \fISDL(3)\fP), bezpo�rednio wykorzystuje tylko nast�puj�ce zmienne:
.PP
.TP 8
.B HOME
aby okre�li�, gdzie jest miejsce plik�w zapisywanych i otwieranych poleceniami
\fIZapisz\fP i \fIOtw�rz\fP w programie \fITux Paint\fP, aby znale�� po�o�enie obecnie
malowanego obrazka podczas wychodzenia z programu \fITux Paint\fP i ponownego uruchamiania
go oraz aby znale�� plik konfiguracyjny u�ytkownika.

.TP 8
.B LANG
aby rozpozna� j�zyk, kt�rego ma u�ywa�, je�li \fIsetlocale(3)\fP odwo�uje si� do 'LC_MESSAGES'.

.SH PLIKI
.TP 8
.B /etc/tuxpaint/tuxpaint.conf
Og�lnosystemowy plik konfiguracyjny. Jest czytany w pierwszej kolejno�ci
(chyba �e w wierszu polece� podano opcj� \fI\-\-nosysconfig\fP).
.RS
.PP
(Tworzony podczas instalacji.)
.RE
.TP 8
.B $HOME/.tuxpaintrc
Plik konfiguracyjny u�ytkownika. Mona go u�y� do wybierania opcji domy�lnych
(zamiast podawania ich za ka�dym razem w wierszu polece�), i/lub do nadpisywania
ustawie� zawartych w og�lnosystemowym pliku konfiguracyjnym.
.RS
.PP
(Nie jest tworzony ani modyfikowany automatycznie; trzeba go utworzy� r�cznie.)
.RE
.TP 8
.B $HOME/.tuxpaint/saved/
Katalog zapisanych wcze�niej obrazk�w (i miniatur). Tylko pliki znajduj�ce si� w tym
katalogu b�d� dost�pne po wydaniu polecenia \fIOpen\fP w programie 
\fITux Paint\fP. (Zobacz \fItuxpaint-import(1)\fP.)
.RS
.PP
(Tworzony podczas u�ycia polecenia \fIZapisz\fP.)
.RE
.TP 8
.B $HOME/.tuxpaint/current_id.txt
Informacja o obrazku, kt�ry by� zmieniany gdy ostatnio zako�czono dzia�anie \fITux Paint\fPa.
(Obrazek ten jest automatycznie �adowany, gdy nast�pnym razem uruchomimy \fITux Paint\fP.)
.RS
.PP
(Tworzony, gdy \fITux Paint\fP \fIZako�cz\fPy dzia�anie.)
.RE

.SH COPYRIGHT
Ten program jest wolno dost�pny; mo�na go rozpowszechnia� i/lub zmienia�
zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU (GPL) opublikowanej przez
Free Software Foundation; albo wersji 2 tej�e Licencji, albo
(wed�ug Twojego uznania) dowolnej p�niejszej wersji.

.SH INNE INFORMACJE
Najwa�niejszym miejscem z informacjami o programie \fITux Paint\fP jest jego
strona domowa http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/.

.SH AUTORZY
Bill Kendrick. <bill@newbreedsoftware.com>

Z �atkami, poprawkami, rozszerzeniami, t�umaczeniami, dokumentacj� i pomoc�
w innej postaci ze strony wielu os�b, w�r�d kt�rych s� (ale to nie wszyscy):

Daniel Andersson,
Ben Armstrong,
Denis Bodor,
Herman Bruyninckx,
Laurentiu Buzdugan,
Pere Pujal Carabantes,
Jacques Chion,
Ricardo Cruz,
Doruk Fisek,
Fabian Franz,
Gabriel Gazzan,
The Greek Linux i18n Team,
Robert Glowczynski,
Sam "Criswell" Hart,
Tedi Heriyanto,
Pjetur G. Hjaltason,
Karl Ove Hufthammer,
Rasmus Erik Voel Jensen,
Wang Jian,
Kazuhiko,
Mark Kim,
Thomas Klausner,
Marcin 'Shard' Konicki,
Arkadiusz Lipiec,
Martin,
Marco Milanesi,
Primoz Peterlin,
Milan Plzik,
John Popplewell,
Geert Stams,
Peter Sterba,
Tarmo Toikkanen,
TOYAMA Shin-ichi,
Daniel Jose Viana,
Charles Vidal
i
Damian Yerrick.

.SH "ZOBACZ TAK�E"
.BR tuxpaint-import (1),
.BR xpaint (1),
.BR gpaint (1),
.BR gimp (1)
.PP
I dokumentacj� w katalogu /usr/[local/]share/doc/tuxpaint/.