File: hy.po

package info (click to toggle)
ukui-media 1.1.2-1
  • links: PTS, VCS
  • area: main
  • in suites: bullseye, buster, sid
  • size: 3,088 kB
  • sloc: ansic: 7,240; makefile: 297; sh: 72
file content (461 lines) | stat: -rw-r--r-- 13,683 bytes parent folder | download
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Siranush <ss.m.95@mail.ru>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: UKUI Desktop Environment\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-20 11:02+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-20 15:44+0000\n"
"Last-Translator: monsta <monsta@inbox.ru>\n"
"Language-Team: Armenian (http://wiki.ukui.org/trans/hy/)\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/ukui-volume-control.desktop.in.in.h:1
msgid "Sound"
msgstr "Հնչել"

#: ../data/ukui-volume-control.desktop.in.in.h:2
msgid "Change sound volume and sound events"
msgstr "Փոխել ձայնայնի ուժգնությունը  և ձայնային իրադարձությունները"

#: ../data/ukui-volume-control-applet.desktop.in.h:1
#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:255
#: ../ukui-volume-control/gvc-channel-bar.c:487
#: ../ukui-volume-control/gvc-speaker-test.c:434
msgid "Volume Control"
msgstr "Ձայնի բարձրության կարգավորիչ"

#: ../data/ukui-volume-control-applet.desktop.in.h:2
msgid "Show desktop volume control"
msgstr "Ցույց տալ աշխատասեղանի ուժգնության հսկողությունը"

#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like the bark of a dog.
#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
#: ../data/sounds/ukui-sounds-default.xml.in.in.h:3
msgid "Bark"
msgstr "Առագաստ"

#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like a water drip.
#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
#: ../data/sounds/ukui-sounds-default.xml.in.in.h:6
msgid "Drip"
msgstr "Կաթել"

#. Translators: This is the name of an audio file that sounds like tapping glass.
#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
#: ../data/sounds/ukui-sounds-default.xml.in.in.h:9
msgid "Glass"
msgstr "Բաժակ"

#. Translators: This is the name of an audio file that sounds sort of like a submarine sonar ping.
#. You might want to translate it into the equivalent words of your language.
#: ../data/sounds/ukui-sounds-default.xml.in.in.h:12
msgid "Sonar"
msgstr "Ռադիոձայնորսի"

#: ../ukui-volume-control/applet-main.c:45
#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:193
msgid "Version of this application"
msgstr "Այս դիմումի տարբերակը"

#: ../ukui-volume-control/applet-main.c:46
#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:191
msgid "Enable debug"
msgstr "Միացնել վրիպազերծը"

#: ../ukui-volume-control/applet-main.c:55
#, fuzzy
msgid " — UKUI Volume Control Applet"
msgstr "— MATE ՈՒժգնության Վերահսկիչ Ապլետ"

#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:143
msgid "Sound system is not available"
msgstr "Ձայնային համակարգը մատչելի չէ"

#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:165
msgid "Waiting for sound system to respond"
msgstr "Սպասում ձայնային համակարգի արձագանքի համար"

#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:190
msgid "Sound system backend"
msgstr "Ձայնային համակարգի վերջ"

#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:192
msgid "Startup page"
msgstr "Գործարկման էջը"

#: ../ukui-volume-control/dialog-main.c:202
#, fuzzy
msgid " — UKUI Volume Control"
msgstr "— MATE ՈՒժգնության Վերահսկիչ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-applet.c:322
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1999
msgid "Input"
msgstr "Մուտքագրում"

#: ../ukui-volume-control/gvc-applet.c:323
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2086
msgid "Output"
msgstr "Ելք"

#: ../ukui-volume-control/gvc-applet.c:326
msgid "Microphone Volume"
msgstr "Խոսափողի ուժգնություն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-applet.c:328
msgid "Sound Output Volume"
msgstr "Խոսափողի Ելքի ՈՒժգնություն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-applet.c:333
#, fuzzy
msgid "UKUI Volume Control Applet"
msgstr "MATE ՈՒժգնության Վերահսկիչ Ապլետ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:140
msgctxt "balance"
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:141
msgctxt "balance"
msgid "Right"
msgstr "Աջ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:144
msgctxt "balance"
msgid "Rear"
msgstr "Թիկունք"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:145
msgctxt "balance"
msgid "Front"
msgstr "Ճակատ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:148
msgctxt "balance"
msgid "Minimum"
msgstr "Նվազագույն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:149
msgctxt "balance"
msgid "Maximum"
msgstr "Առավելագույն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:337
msgid "_Balance:"
msgstr "_Հաշվեկշիռ։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:340
msgid "_Fade:"
msgstr "_Մոռացվել:"

#: ../ukui-volume-control/gvc-balance-bar.c:343
msgid "_Subwoofer:"
msgstr "_Ենթաձայն։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-channel-bar.c:312
msgctxt "volume"
msgid "Unamplified"
msgstr "Չուժեղացած"

#: ../ukui-volume-control/gvc-channel-bar.c:325
msgctxt "volume"
msgid "100%"
msgstr "100%"

#. Mute button
#: ../ukui-volume-control/gvc-channel-bar.c:1086
msgid "Mute"
msgstr "Անջատել ձայնը"

#: ../ukui-volume-control/gvc-combo-box.c:253
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1613
msgid "_Profile:"
msgstr "_Պրոֆիլ։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:355
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:504
msgid "Co_nnector:"
msgstr "Միակցիչ:"

#. translators:
#. * The device has been disabled
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1126
msgid "Disabled"
msgstr "Անջատված"

#. translators:
#. * The number of sound outputs on a particular device
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1132
#, c-format
msgid "%u Output"
msgid_plural "%u Outputs"
msgstr[0] "%u Արդյունք"
msgstr[1] "%u Արդյունքներ"

#. translators:
#. * The number of sound inputs on a particular device
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1141
#, c-format
msgid "%u Input"
msgid_plural "%u Inputs"
msgstr[0] "%u Մուտք"
msgstr[1] "%u Մուտքեր"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1504
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1773
#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:868
msgid "Name"
msgstr "Անուն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1552
#, c-format
msgid "Speaker Testing for %s"
msgstr "Թեստավորման համար Խոսնակներ  %s"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1616
msgid "Test Speakers"
msgstr "Թեստավորման խոսնակներ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1821
msgid "Sound Effects"
msgstr "Ձայնային Էֆեկտներ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1844
msgid "_Alert volume: "
msgstr "_ՈՒժգնության ազդանշան։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1913
msgid "_Output volume: "
msgstr "_Ելքային ուժգնություն։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1956
msgid "Hardware"
msgstr "Ապարատային միջոցներ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1961
msgid "C_hoose a device to configure:"
msgstr "Ընտրեք սարքի կարգավորումները:"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:1985
#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2115
msgid "Settings for the selected device:"
msgstr "Ընտրված սարքերի համար պարամետրեր․"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2008
msgid "_Input volume: "
msgstr "_Մուտքային ուժգնություն։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2033
msgid "Input level:"
msgstr " Մուտքային մակարդ․"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2058
msgid "C_hoose a device for sound input:"
msgstr "Ձայնային մուտքի համար Ընտրել սարք"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2091
msgid "C_hoose a device for sound output:"
msgstr "Ձայնային ելքի համար ընտրել սարք"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2140
msgid "Applications"
msgstr "Դիմումներ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2145
msgid "No application is currently playing or recording audio."
msgstr "Ոչ մի դիմում ներկայումս չէ նվագել կամ արձանագրել ձայն։"

#: ../ukui-volume-control/gvc-mixer-dialog.c:2337
#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:732
#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:744
#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:756
msgid "Sound Preferences"
msgstr "Ձայնի Նախընտրանքներ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:320
msgid "No sounds"
msgstr "Հնչյուններ չկան"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:441
msgid "Built-in"
msgstr "Ներկառուցված"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:628
#: ../ukui-volume-control/sound-theme-file-utils.c:292
msgid "Custom"
msgstr "Սովորություն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:735
#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:746
#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:758
msgid "Testing event sound"
msgstr "Ձայնի փորձարկման ազդանշան"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:844
msgid "Default"
msgstr "Հիմնական"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:845
msgid "From theme"
msgstr "Թեմայից"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:875
msgid "Type"
msgstr "Տիպ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:1034
msgid "Sound _theme:"
msgstr "Ձայնային _թեման․"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:1047
msgid "C_hoose an alert sound:"
msgstr "Ընտրել ձայնի ազդանշանը․"

#: ../ukui-volume-control/gvc-sound-theme-chooser.c:1075
msgid "Enable _window and button sounds"
msgstr "Ակտիվացնել _պատուհանը և ձայնի կոճակը"

#: ../ukui-volume-control/gvc-speaker-test.c:258
msgid "Stop"
msgstr "Դադար"

#: ../ukui-volume-control/gvc-speaker-test.c:258
#: ../ukui-volume-control/gvc-speaker-test.c:372
msgid "Test"
msgstr "Թեստ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-stream-status-icon.c:240
#, c-format
msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
msgstr "Չհաջողվեց սկսել Ձայնային Նախընտրանքները: %s"

#: ../ukui-volume-control/gvc-stream-status-icon.c:291
msgid "_Mute"
msgstr "_Անջատել ձայնը"

#: ../ukui-volume-control/gvc-stream-status-icon.c:301
msgid "_Horizontal"
msgstr ""

#: ../ukui-volume-control/gvc-stream-status-icon.c:310
msgid "_Sound Preferences"
msgstr "_Ձայնաին Նախընտրանքներ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-stream-status-icon.c:496
msgid "Muted at"
msgstr ""

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:58
msgid "Unknown"
msgstr "Անհայտ"

#. Speaker channel names
#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:60 ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:108
msgid "Mono"
msgstr "Մոնո"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:61
msgid "Front Left"
msgstr "Առջև Ձախ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:62
msgid "Front Right"
msgstr "Առջև Աջ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:63
msgid "Front Center"
msgstr "Առջև Կենտրոն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:64
msgid "LFE"
msgstr "LFE"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:65
msgid "Rear Left"
msgstr "Հետև Ձախ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:66
msgid "Rear Right"
msgstr "Հետև Աջ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:67
msgid "Rear Center"
msgstr "Հետև Կենտրոն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:68
msgid "Front Left of Center"
msgstr "Առջևի Ձախ կենտրոնի"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:69
msgid "Front Right of Center"
msgstr "Առջևի Աջ կենտրոնի"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:70
msgid "Side Left"
msgstr "Ձախ Կողմ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:71
msgid "Side Right"
msgstr "Աջ Կողմ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:72
msgid "Top Front Left"
msgstr "Վերին Առջևի Ձախ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:73
msgid "Top Front Right"
msgstr "Վերին Առջևի Աջ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:74
msgid "Top Front Center"
msgstr "Վերին Առջևի ՁԿենտրոն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:75
msgid "Top Center"
msgstr "Վերև կենտրոն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:76
msgid "Top Rear Left"
msgstr "Վերև Հետև Ձախ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:77
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Վերև Հետև Աջ"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:78
msgid "Top Rear Center"
msgstr "Վերև Հետև Կենտրոն"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:113
msgid "Stereo"
msgstr "Ստերեո"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:120
msgid "Surround 4.0"
msgstr "Շրջապատել 4.0"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:128
msgid "Surround 4.1"
msgstr "Շրջապատել 4.1"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:130
msgid "Surround 5.0"
msgstr "Շրջապատել 5.0"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:140
msgid "Surround 5.1"
msgstr "Շրջապատել 5.1"

#: ../ukui-volume-control/gvc-utils.c:151
msgid "Surround 7.1"
msgstr "Շրջապատել 7.1"